Elevhälsa

Annelundsskolans elevhälsoplan kan ni ta del av härPDF.

Annelundsskolans elevhälsoteam:

Skolsköterska
Henny Lind
046-73 94 06

Måndag 08.00 - 16.30

Skolläkare
Gunilla Stripple 

Tid bokas via skolsköterska

Skolpsykolog
Kati Bergman
0708-52 90 82

Skolkurator
Joanna Pemsel
046-280 41 11

Specialpedagog
Maria Nilsdotter

Rektor
Charlotta Nilsson Lilius
046-73 98 00

 

Skolsköterska

Jag som arbetar som skolsköterska på Annelundsskolan, heter Henny Lind. Mitt uppdrag är främst att bevara och förbättra elevernas hälsa samt verka för sunda levnadsvanor och ge eleverna en god arbetsmiljö i skolan. Detta sker i ett nära samarbete med elevhälsans övriga professioner i elevhälsoteamet, där jag bidrar med omvårdnads- och medicinsk kompetens.

Jag träffar främst eleverna vid erbjudande om hälsobesök samt vid vaccinationer enligt fastställt nationellt program. De hälsosamtal som skolsköterskan har med både elever och vårdnadshavare är mycket viktiga i detta arbete. Under förskoleåret kallas elev och förälder till ett hälsobesök hos skolsköterskan, då ett samtal kring barnet och dess utveckling sker samt kontroll av längd, vikt, syn och hörsel. Tillväxten följs sedan upp i årskurs 2. I årskurs 4 sker ett hälsobesök/samtal samt kontroll av längd, vikt och rygg. Utöver detta följs eleverna utifrån behov. Vaccinationer sker efter skriftligt medgivande från föräldrar i årskurs 2 (mässling/påssjuka/rödahund). I åk 6 erbjuds även vaccination till flickor mot HPV–virus, vilket ges vid 2 tillfällen, med ca 6 månaders mellanrum. Eleverna kan också söka skolsköterskan för enklare sjukvård.

Jag deltar även i utredningar som rör olika typer av skolrelaterade hälsoproblem och inlärningssvårigheter samt i hälsoundervisning kring t ex pubertetssamtal och ANDT. Om en elev har behov av specialkost samarbetar jag med kostenheten.

Jag har journalföringsplikt och inom skolhälsovården har vi tystnadsplikt!
Jag arbetar på Annelundsskolan måndagar kl. 8.00-16.30 (samt torsdagar udda veckor på eftermiddagen och har då endast mötestid med elevhälsoteamet).
Ni når mig på telefon 046-73 94 06 eller Mail: henny.lind@kavlinge.se. Jag kan vara svår att nå på telefon, men prata gärna in ett meddelande, så hör jag av mig så fort jag kan.

Skolpsykolog

Jag som arbetar som skolpsykolog på Annelundsskolan, heter Kati Bergman. Jag erbjuder psykologisk kompetens, som ett komplement till det pedagogiska arbetet på skolorna. I mitt uppdrag ingår att arbeta förebyggande på skol- grupp- och individnivå.
Exempel på insatser som jag kan stötta skolan med, är handledning eller konsultation på individnivå, grupp- eller skolnivå. Jag kan också erbjuda olika utbildningsinsatser för personal på skolorna. I uppdraget ligger även att utföra bedömningar och utredningar kopplat till elevers skolprestationer. En utredning inom elevhälsan kan vara motiverad när eleven riskerar att inte uppnå kunskapskrav eller möter andra svårigheter i sin skolsituation. Det kan handla om elever som har generella svårigheter eller elever som har mer specifika svårigheter, t.ex. att lära sig läsa, skriva eller räkna. En psykologisk utredning sker på rektors uppdrag, i samråd med föräldrar. Rektor ansvarar för att eleven får det stöd, som utredningen påvisar. De flesta ärenden tas, som regel, emot på EHT och formuleras i samråd med rektor och berörda parter.

Ni når mig på 0708-52 90 82 eller kati.bergman@kavlinge.se

Skolkurator

Jag som arbetar som skolkurator på Annelundsskolan heter Joanna Pemsel. Som skolkurator arbetar jag för att stödja alla elevers hälsa och lärande. Detta sker genom hälsofrämjande och förebyggande arbete samt åtgärdande insatser. Jag ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar med den sociala och psykosociala kompetensen. Detta innebär att kuratorns uppdrag är att fokusera på elevernas psykosociala situation vad gäller relationer, normer och värderingar. Som kurator arbetar jag på skol-, grupp- och individnivå. Detta kan vara övergripande frågor på skolan (exempel likabehandlingsplan, elevhälsoplan och drogpolicy), klassarbete, konsultation till personal, arbete med grupper och enskilda samtal med elever.

Som elev eller förälder kan du vända dig till mig när något bekymrar dig. Jag kan lyssna och ge vägledning exempelvis kring situationen i skolan eller hemma, kamrater eller fritid. Som skolkurator har jag inga behandlande samtal. Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och enskilda samtal med elever sker tidigast från 8-års ålder. Föräldrar kan också kontakta mig för råd om vilka möjligheter det finns för barn/ungdomar och deras familjer att få stöd utanför skolan.

Som skolkurator har jag sträng sekretess, vilket betyder att det som framkommer i samtalen och orsaken till att eleven söker hjälp, stannar mellan mig och den som sökt hjälpen. Genom samtycke från eleven/föräldrarna kan sekretessen upphävas. Kuratorn har ingen dokumentationsskyldighet, förutom vid ärendehandläggning.

Ni når mig på joanna.pemsel@kavlinge.se eller telefon 046-280 41 11.

Specialpedagog

Jag som arbetar som specialpedagog på Annelundsskolan heter Mia Nilsdotter. Jag bidrar med pedagogisk kompetens, främst inriktad på specialpedagogik. Jag har undervisning i mindre grupper, enskilt eller tillsammans med klassläraren. Tillsammans med klassläraren är jag delaktig i utformande och genomförande av kunskapstester, nationella prov, åtgärdsprogram, pedagogiska utredningar samt extra anpassningar för eleven i klassrumssituationen. I de fall extra anpassningar inte är tillräckliga för att nå målen, kan eleven erbjudas s.k. särskilt stöd. Detta kan innebära undervisning enskilt eller i liten grupp, vid något eller några tillfällen i veckan.
Tillsammans med rektor fördelar och samordnar jag skolans pedagogiska resurser.

Jag nås enklast via mail: maria.nilsdotter@kavlinge.se


 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga