Brandskydd och räddningstjänst

Kävlinge kommun ingår sedan år 2006 i Räddningstjänsten Syd, som är ett förbund med fem kommuner. Övriga kommuner som ingår är Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö.

Farlig verksamhet

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Efter en större olycka i den italienska staden Seveso år 1976 påbörjades ett arbete med att ta fram ett EU-direktiv i syfte att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Detta ledde fram till det så kallade Sevesodirektivet.

Information om så kallade Seveso-klassade företag hittar du på Räddningstjänsten Syds webbplats.

Länsstyrelsen utövar tillsyn av Sevesolagen. Ofta görs denna tillsyn tillsammans med räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

På Länsstyrelsen hemsida hittar du en lista över de besökta anläggningarna.

Brandskydd


Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen. I Kävlinge kommun är det Skorstensteamet i Skåne AB som ska utföra denna kontroll.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister på anläggningen, som kan medföra risk för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter, som innebär risk för annan olyckshändelse än brand, ska den som utför kontrollen även påtala detta. Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

 • sotbildning och beläggningar
 • skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • temperaturförhållanden
 • tryckförhållanden och täthet, samt drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen ska få tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med de intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har angett.länk till annan webbplats

Räddningstjänst

Räddningstjänsten Syd är räddningstjänst i kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. De arbetar för ett tryggt och säkert samhälle och finns till för dig dygnet runt årets alla dagar. Räddningstjänsten i Kävlinge ingår från och med 2006 i förbundet.

Räddningstjänstens uppdrag

Räddningstjänsten Syds uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag. Räddningstjänsten tar sig an bränder, drunkningar och trafikolyckor och agerar vid stormskador, ras, kemikalieolyckor och farliga utsläpp. De arbetar också med samhällsplanering, organtransporter, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Station Kävlinge

Kommunen har också en deltidsbrandstation i Kävlinge, som är bemannad med en styrkeledare och två brandmän i beredskap. Personalen här har dock en annan huvudsaklig sysselsättning och rycker in vid behov.

Station Löddeköpinge

Kävlinge kommun utgör tillsammans med Eslövs kommun ett av Räddningstjänsten syds fyra distrikt. Distriktets huvudstation är belagd i Löddeköpinge, och där arbetar ca 20 brandmän, befäl samt en distriktschef. Den operativa styrkan är bemannad med 1 styrkeledare samt 2 brandmän dygnet runt.

Sotning

Varje hus i kommunen tillhör ett sotningsdistrikt. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått in en ny anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll.

Har du byggtekniska frågor?

Kontakta Bygglovsenheten på Kävlinge kommun, 046-73 90 00.

Egensotning

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att, efter ansökan, låta fastighetsägare rengöra (sota) själv. Fastighetsägare kan också, även här efter ansökan, få överlåta åt någon annan att utföra sotningen på den egna fastigheten än den som kommunen normalt anvisar. Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av den sotare som kommunen anvisar.

Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften.

Blanketten för ansökan om egensotning skickas till:
Kävlinge kommun
Säkerhetsenheten
244 80 Kävlinge

Vem sotar i Kävlinge kommun?

Inom Kävlinge kommun ansvarar Skorstensteamet i Skåne AB för att sotning sker enligt fastställda frister. Skorstensteamet i Skåne AB ansvarar även för tillsyn och kontroll av eldstäder, skorstenar och pannrum för god säkerhet, så kallad ”Brandskyddskontroll”. Du är välkommen att höra av dig på nedan kontaktuppgifter om du har sotningsfrågor, funderingar eller önska ändra tid för besök av sotaren.

Kontakt

Skorstensteamet i Skåne AB
046-71 00 00 (måndag - fredag, kl. 7-16)

Leif Karlsson, 0768-29 23 92
Laszlo Farkas, 0708-97 30 71

Lämna sms eller röstmeddelande så ringer sotaren upp dig.

Har du andra frågor gällande sotning?

Mikael Freij, 0705-45 98 40

Vem kontaktar jag på kommunen vid synpunkter på sotningen?

Kontakta kommunens säkerhetschef via 046 - 73 90 00.

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningar vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs. För att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt finns det krav på en säker väg till och vid skorstenen. Det ska finnas stegar eller takbryggor på taket. Ett glidskydd ska finnas vid takfoten för att stegen från marken ska kunna stå stadigt. Stegarna och takbryggorna ska vara av metall.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren. Väljer fastighetsägaren att få hjälp med rensning av imkanaler utav en sotare går det bra att anlita valfri sotningsfirma för detta uppdrag.

När kommunen fastställer sotningsfrister för olika typer av anläggningar bör fristernas längd prövas mot bakgrund av hur brandskyddet påverkas av:

 • sotbildning
 • bränsle
 • typ av anläggning
 • energibehov med hänsyn till klimatförhållanden och bebyggelsestruktur

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning göras enligt följande:

Frist Tillämpningskriterier

 • 6 gånger per år avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
 • 1 år avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande:

Frist Tillämpningskriterier

 • 1 år avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
 • 3 år avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

Vem har ansvaret för att det blir sotat?

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Vad kostar sotningen/brandskyddskontroll för Kävlinge kommun?

Från 1 maj 2021

 • Sotningen kostar: 478 kr exklusive moms / timme
 • Brandskyddskontrollen kostar: 757 kr exklusive moms / timme

Vad gäller kostnaden för sotning är det endast den av kommunen utsedda sotaren som har skyldighet att följa kommunens fastställda sotningstaxa, som årligen indexregleras efter överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR).

Kävlinge kommun har upphandlat nytt sotningsavtal med början av 1 april 2020. Skorstensteamet i Skåne AB tilldelades upphandlingen med avtalstid om 2 + 2 + 2 år.

Övrigt

Kommunens föreskrifter om sotningsfrister kan i tillämpliga fall omfatta:

 • undantag från sotningen när ingen eldat mellan två sotningstillfällen
 • möjligheter att ändra sotningsfristen i enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl
 • övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister

Kävlinge kommun följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Bakgrund

I ”Lag (2003:778) om skydd mot olyckor” anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Fyrverkerier

Enligt kommunens 26 § Lokala ordningsföreskrifter

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom område som omfattas av detaljplan, om det inte är fråga om nyårsfyrverkerier under perioden 31/12 till 1/1 eller mindre fyrverkerier i anslutning till familjehögtider. Tillstånd för pyrotekniska varor godkända för inomhusbruk krävs inte heller.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor när eldningsförbud råder samt inom områden för sjukhus, vårdhem och ålderdomshem och i dessa vårdinrättningars omedelbara omgivningar.

För mer information om fyrverkerier och tillstånd, se Polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elda utomhus

12 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor framgår att kommuner och länsstyrelser har rätt att meddela föreskrifter om eldningsförbud.

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt påverka och förändra eldens beteende. Eldning ska alltid ske med försiktighet.

Brandriskprognoser och eldningsförbud

Under perioden april till september månad ger Räddningstjänsten Syd varje vecka brandprognoser till förbundets fem kommuner om aktuellt brandriskindex för respektive kommun. Indexvärdet består av fyra nivåer som beskriver risken för brandspridning i samband med eldning.

Räddningstjänsten Syd har inte själva mandat att fatta beslut om eldningsförbud för en kommun, utan ger endast kommunen rekommendationer. Kävlinge kommun fattar ett beslut utifrån lämnade rekommendationer från räddningstjänsten.

Eldningsförbud

Om brandriskindex ligger på 5E i brandriskindex under tre dagar förslås beslut av kommunen om eldningsförbud.

 • Om eldningsförbud är utfärdat kan förbudet upphävas först efter att brandriskindex sjunkit till indexvärde 3 och 4 under fem dagar i rad.
 • När brandriskindex förväntas ligga mellan indexvärde 4 och 5 under 5 dagar i rad rekommenderas allmänheten att iaktta försiktighet.
 • All information om ev rekommendationer eller eldningsförbud kommuniceras via kommunens hemsida och Facebook. 

Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar med mera) samt aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark. Förbudet gäller även iordningställda grillplatser. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt med grillar på ben eller stativ så att det inte finns risk för brandspridning. Grillen ska placeras på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden. Förbudet gäller tills vidare beslut om upphävande fattats av kommunen.

Observera att engångsgrillar inte får användas.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift.

Elda avfall och ris

Bränning av komposterbart trädgårdsavfall inom detaljplanelagda områden är förbjudet, dock tillåts bränning av den ej komposterbara delen trädgårdsavfall under perioden 1 oktober till och med 30 april under förutsättning att olägenhet för omgivning ej uppstår. I övrig områden får trädgårdsavfall brännas endast om det kan ske utan olägenhet för omgivningen.

Valborgsmässoeldar

Vid planering av valborgsmässoeld skall faktorer såsom avstånd till byggnader, vindriktning och vindstyrka samt bålets storlek beaktas. Observera att eldning ej får ske vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s.

Att tänka på

 • Det kan krävas polistillstånd för Valborgsmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information.
 • Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden.
 • Vid placering av valborgsmässoeldar skall rökens påverkan minimeras på kringliggande byggnader och vägar. Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75 m rekommenderas.
 • Brandsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar.
 • En person som ansvarar för elden och dess bevakning skall utses. Den ansvarige skall se till att elden släcks senast klockan 24.00. Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen.
 • Fastighetsägaren kan ha synpunkter på när och var eldning kan ske.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?