Statistik

Kävlinge kommun beställer officiell statistik från SCB inom ett antal ämnesområden.

För samlad uppföljning av verksamhetsspecifika indikatorer och möjlighet till jämförelse med andra kommuner hänvisar vi till databasen Kolada.länk till annan webbplats I Kolada finns öppna data i form av över 3 000 nyckeltal från verksamheter och områden.

Befolkning

Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick Kävlinge kommuns befolkning till 32 020 invånare, en ökning med 315 personer.

Under året har Kävlinges befolkning inte ökat i den takt vi prognostiserat. 2020 var året då Kävlinge passerade 32 000 invånare, sista december 2020 uppgick antalet invånare i Kävlinge till 32 020 vilket motsvarar en befolkningsökning på 1 %.

Trots att årets befolkningsökning är högre än förra året är det 171 färre kävlingebor än vad vi prognostiserat för. Det beror framförallt på en lägre inflyttning vilket kan kopplas till att ett antal planerade bostadsprojekt inte färdigställts men även en ökad utflyttning.

Framförallt var det unga i åldern 20-26 år som flyttade ut i högre grad än tidigare, främst till Helsingborg och Göteborg. Även inflyttningen minskade bland yngre personer 23-29 år och personer mellan 40-50 år vilket i sin tur leder till något färre barn som flyttar in.

Under 2020 flyttade totalt 1850 personer in till kommunen och 1633 flyttade ut, det ger ett flyttnetto på 217 personer. Den största inflyttningen kom från andra kommuner i Skåne. Kommunen hade ett födelsenetto (födda minus döda) på 85 personer.

Kävlinge hade under 2020 en tillväxttakt på 1,0 %, vilket är viss ökning från föregående år (0,7 %) men ligger lägre än målsättningen om att växa i snitt1,5 % per år. Befolkningen i Kävlinge kommun har de senaste 10 åren (2011-2020) ökat med 3007 personer vilket motsvarar en tillväxttakt på 1 %.

Året med covid-19 har satt sina spår på många håll i samhället och inom vissa åldersgrupper kan man se resultatet i form av överdödlighet. Bland de allra äldsta Kävlingeinvånarna i åldern 80-100 år är det ingen konstaterad överdödlighet, snarare en underdödlighet. Däremot bland invånarna i åldern 65-79 i kävlinge kan vi konstatera en överdödlighet. Genomsnittligt antal avlidna per år de senaste fem åren i Kävlinge är 214,5. År 2020 dog det 246 personer.

Befolkningsfördelning 2019

Ort


Ökning/minskning sedan 2018

Tätorter

Kävlinge

9748

-13

Löddeköpinge

7372

+ 15

Furulund

4642

+ 3

Hofterup/Ålstorp

3589

+ 56

Dösjebro

938

+ 26

Barsebäck by

797

+ 50

Barsebäckshamn

564

+ 26

Lilla Harrie

330

+ 2

Västra Karaby

246

+ 4

Ålstorp 5

200

- 5

Järavallen

204

+ 11

Småorter

Stora Harrie

116

- 2

Södervidinge

138

+ 3

Högs by

144

- 14

Vikhög

122

+ 1

Landsbygd

2543

+ 53

Restförda

13


Kommunens befolkning 2019-12-31

31 705

+ 214

 

Befolkningsprognos

Kävlinge kommun tar varje år fram en befolkningsprognos baserad på befolkningen i kommunen vid senaste årsskifte samt på prognostiserat bostadsbyggande. Befolkningsprognosen är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och ligger till grund för lokalförsörjningsplaner för bland annat skolan, skolskjuts samt planering av kommunens budget och prioriteringar.

Befolkningsprognos 2021-2031

Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och lokalförsörjning.

Vid årsskiftet 2020/2021 hade Kävlinge kommun 32 020 invånare. Enligt befolkningsprognosen beräknas folkmängden överstiga 35 000 år 2025 och att vi till år 2031 är över 40 000 människor boende i kommunen där de största tätorterna Kävlinge och Löddeköpinge står för den stora ökningen. Detta är avhängigt att bostadsbyggandet fortsätter och andra påverkande omgivande faktorer som kan vara svåra att beräkna.

Befolkningstrender i Kävlinge kommun

Positiva födelse- och flyttnetton

Under många år har kommunen ökat sin befolkning, främst tack vare positiva flyttnetton men även tack vare ett positivt födelsenetto. Många kommuner har det ena men inte det andra.

Planerat byggande ger stora framtida befolkningsökningar

Den förtätning som pågått de senaste åren indikerar att kommunen är attraktiv, folk vill flytta hit. Om det byggs i planerad takt kommer bostäderna med stor sannolikhet att fyllas. Det kommer att innebära en hög tillväxttakt den kommande tioårsperioden.

Diagram över befolkningsprognosen

Åldersfördelning befolkning 2010-2020 samt prognos 2021-2031

Befolkningsutveckling 2010-2020 samt prognos 2021-2031

Bostäder, nybyggnation

Kävlinge växer. I kommunens alla hörn pågår stora utvecklingsprojekt och fler finns i kikaren. Inom tio år beräknas 3500 nya bostäder att byggas.

Nybyggnation per ord perioden 2016-2019

Tabell avseende nybyggnation per upplåtelseform och ort

Förvärvsarbete och utbildningsnivå

Kävlinge kommun har en förvärvsfrekvens på 85 procent bland befolkningen i förvärvsarbetande ålder 20-64 år. Snittet i Sverige ligger på cirka 76 procent.

Kävlinge kommun har förhållandevis hög utbildningsnivå bland befolkningen, högre än snittet för Region Skåne och Sverige totalt. Utbildningsnivå är en viktig faktor för förutsättningar på arbetsmarknaden och för det lokala näringslivet.

Tabell över utbildningsnivån 2018 i kommunen, regionen och riket.

Näringsliv och arbetsgivare

Många företag startas inte med avsikten att de ska bli företagarens huvudsakliga inkomskälla. Många blir så kallade “kombinatörer”, alltså personer som behåller sitt ordinarie jobb, men driver ett företag som sidoverksamhet.

Egenföretagare på heltid

Av de sysselsatta invånarna i Kävlinge hade år 2015 cirka 5,3 procent (356 personer) av kvinnorna sin huvudsakliga inkomst som företagare. Motsvarande andel för män var 11,7 procent (826).

Totalt hade 8,6 procent (1 182) sin huvudsakliga inkomst som företagare.

Stapeldiagram över andel företagare av sysselsatta i Kävlinge, regionen och riket.

Arbetsgivare i Kävlinge kommun

Kävlinge kommun är den största arbetsgivaren med över 2000 anställda följt av Ekens assistans AB, KTB Stormarknad AB och Södervidingebagaren AB.

Tabell över största arbetsgivarna i Kävlinge kommun 2005 och 2017.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?