Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Barn och utbildning

För att ha kontroll på de resultat som vi uppnår i våra verksamheter, och för att följa utvecklingen av dessa resultat över tid, har vi byggt upp strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta omfattar förskola, grundskola, Kävlinge Lärcentrums verksamheter samt Kultur och Fritid. Det är våra absoluta målsättningar att arbeta för ständigt högre mål-uppfyllelse, "ständiga förbättringar", uppfyllda kundlöften och ytterst nöjda medborgare i Kävlinge kommun.

Kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Ett viktigt inslag i förskolans och grundskolans kvalitetsarbete är kvalitetsverktyget Qualis, som består av självskattningsmallar, analytiska diskussioner, enkäter och tillhörande handlingsplaner.

Kvalitetsenkäter

Årligen genomförs de så kallade Qualisenkäterna med föräldrar till barn i förskolan och grundskolan samt med eleverna i samtliga årskurser i grundskolan.

Dessa enkäter ställer frågor kring trivsel, trygghet, delaktighet och inflytande - men även frågor kring elevernas lust att lära och studiemedvetenhet. Resultaten ställs samman och redovisas skolvis samt kommunövergripande. 

Enkätsammanställningarna ger även möjlighet till jämförelser mellan åren. Dessa enkäter ingår som ett led i förskolornas och skolornas systematiska kvalitetsarbete och utgör grunden för analyser och åtgärder i förbättrande syfte.

Qualis enkätresultat förskola

I 2015 års enkät uppger över 90 procent av föräldrarna, att de totalt sett är nöjda med sitt barns förskola.  Hela 95 procent av föräldrarna anser, att deras barn trivs i sin förskola. Tio av femton förskolor har förbättrat sina resultat jämfört med föregående år. Likvärdigheten i föräldrarnas bedömning av förskolorna i kommunen har ökat. 

Förskola enkätresultat 2015PDF
Förskola enkätresultat 2014PDF
Förskola enkätresultat  2013PDF

Qualis enkätresultat grundskola

Föräldrarnas generella nöjdhet med kommunens grundskolor har ökat något i förhållande till föregående års mätning. Av de äldre eleverna - åk 3-9 - uppger 87 procent, att de är nöjda med sin skola och de yngre eleverna i åk F-2 är extremt nöjda med sin skola; hela 96 procent av dem är nöjda. Skolornas arbete under föregående år med att förbättra elevernas arbetsro har uppenbart gett resultat. Generellt uppvisas en förbättring på sex procent. Eftersom enkät-resultaten uppvisar skillnader mellan skolorna kommer ett fortsatt förbättringsarbete att bland annat riktas mot en ökad likvärdighet mellan kommunens grundskolor.

Grundskola enkätresultat 2015PDF
Grundskola enkätresultat 2014PDF
Grundskola enkätresultat  2013PDF

Kvalitetsgranskning

En förskolas eller grundskolas kvalitetsutvecklingsarbete enligt Qualis struktur pågår under ett par års tid - för att därefter kulminera i en extern granskning. Vid en sådan granskning besöks enheten av två externa granskare, som granskar verksamheten, intervjuar barn/elever, föräldrar och personal. Granskningsbesöket resulterar i en rapport, som värderar verksamheten och ger stöd åt fortsatt utvecklingsarbete. En godkänd granskning leder till en kvalitetscertifiering.

Ta del av förskolornas och skolornas kvalitetsgranskning/rapporter

Kundlöften

Bildningsnämnden har fattat beslut om löften gällande kvalitetsnivåer på olika tjänster varav läsgaranti i skolan är ett. De andra löftena gäller allt från platsgaranti i förskolan, coachning mot arbete eller studier, hälsosamtal i skolan till vuxenutbildning och SFI.

Ta del av Bildnings tolv kundlöften


Uppdaterad 2017-06-27

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER