Hur söker jag hjälp?

På denna sida finns information om hur du söker hjälp och vad som händer efter din ansökan.

Kontakta biståndshandläggare

Du vänder dig till biståndshandläggaren med en muntlig eller skriftlig ansökan, där du talar om vad du vill ha hjälp med.

Biståndshandläggaren bestämmer tillsammans med dig tid för ett möte.

Om du är inlagd på sjukhus och behöver ansöka om till exempel hemtjänst innan hemgång kontaktar sjukhuset efter samtycke biståndshandläggaren i kommunen.

Vilken handläggare du ska kontakta beror på vilket område du bor i. Kontaktlistan nedan över våra biståndshandläggare hjälper dig att hitta rätt.

Telefontider

Helgfria vardagar

Klockan

Måndagar

08.00 - 09.00

Tisdag

08.00 - 09.00

Onsdag

13.00 - 14.00

Torsdag

08.00 - 09.00

Fredag

08.00 - 09.00

Stöd som kan erbjudas

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte klarar din vardag kan du få hjälp och stöd med exempelvis:

Väntetid för att få hjälp

Hur lång tid det tar innan du får hjälp beror på vilken typ av tjänst eller insats du behöver. Det är även ditt behov som styr hur snabbt du får den hjälp du behöver.

  • Trygghetstelefon kan du få fort, oftast inom en vecka.
  • Hemtjänst - här är det ditt behov som avgör hur snabbt du kan få det.
  • Äldre- och demensboende kan du oftast få inom tre månader.
  • Korttidsboende kan oftast ordnas med kort varsel, men föregås alltid av en kontakt och med biståndshandläggaren.
  • Dagverksamhet kan du vanligen få inom några veckor om det finns tillgång till platser.

Utredning av ditt hjälpbehov

Vid utredning av ditt hjälpbehov så kommer biståndshandläggaren att ställa frågor kring din sociala situation, boende, dina behov, resurser och önskemål.

Beslut

Handläggningstiden av ett ärende sker alltid skyndsamt. I utredningen som du får hemskickad finns beslutet om vilka insatser du beviljats. Vid ändrade förhållanden omprövas beslutet. Ändrade förhållanden kan till exempel vara att din förmåga förändrats.

Rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga. I samband med avslaget får du information om hur man gör när man överklagar.

Från den dag du meddelats avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till omsorgsnämnden.

Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon anhörig som kan hjälpa dig, kan biståndshandläggaren hjälpa till.

Att överklaga ett beslut medför ingen kostnad för dig.

Information om hur du överklagar.

Vad ska jag betala? 

Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Nivån på avgifter och förbehållsbelopp ändras varje år, när prisbasbeloppet ändras. Information finns på sidan om avgifter för vård och omsorg.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?