Sjukvård och tandvård

På denna sidan hittar du bland annat information om hemsjukvård, hemtagningsenheten och rehabilitering.

Ansvarsfördelning mellan kommunen och Region Skåne

Kommunens ansvar​

Kommunens ansvar omfattar ​hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast inom kommunens särskilda boenden, dagverksamhet och i det egna hemmet.

Region Skånes ansvar​

Region Skåne ansvarar för läkarinsatser, sjukvård och behandlingar vid till exempel sjukhus, vårdcentraler, särskilda boenden samt i vissa fall i det egna hemmet.

Hemsjukvård

Du som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentral eller distriktssköterskans mottagning har rätt att få sjukvård i hemmet.

Vem kan få hemsjukvård?

Om du har behov av sjukvårdande eller rehabiliterande åtgärder i hemmet finns det möjlighet till denna hjälp.

Förutsättning är att du inte själv eller med hjälp kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdinrättning. Detta betyder, att när du är frisk igen eller ditt behov av sjukvård eller rehabilitering upphör, avslutas du i hemsjukvården och eventuell fortsatt behandling sker på din vårdcentral.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är den kommunala hälso- och sjukvården som utförs av distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vissa omvårdnadsuppgifter eller rehabiliteringsinsatser utförs efter delegation/ordination av omvårdnadspersonal.

Distriktssköterskor/sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt och utför hälso-och sjukvårdsuppgifter enligt läkarordination. Det kan till exempel vara hjälp med mediciner, injektioner, såromläggning och provtagning.

Kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för rehabiliteringen det vill säga bedömning, behandling och träning som utförs i hemmet. Insatserna har alltid ett mål och är begränsade till viss tid.

Vem beslutar?

Distriktssköterskor/sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter arbetar i hemsjukvården och är de inom den kommunala hälso- och sjukvården som beslutar om du är berättigad till hemsjukvård.

När du är inskriven i hemsjukvården upprättas en hälsoplan i samråd med dig.

Ett besök av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast debiteras enligt kommunens regler. Regionens frikort gäller inte i kommunens hemsjukvård.

Kommunen har inga egna läkare utan vi samarbetar med Region Skåne, för att ge dig en god vård.

Vad kostar det att få hemsjukvård?

Läs mer om avgifter för vård och omsorg

Rehabilitering

Kommunen har ett ansvar att upprätthålla en god funktions- och aktivitetsförmåga för personer över 20 år, som inte kan ta sig till vårdcentralernas sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

I Kävlinge tror vi på idén att träning bäst bedrivs i det egna hemmet där man är van att röra sig och känner sig trygg. Läs mer om hemtagningsteamet och den hjälp du kan få efter till exempel en sjukhusvistelse.

Vad kostar det att få rehabilitering i hemmet?

Läs mer om våra hemvårdsavgifter​

Hemtagningsenheten - efter sjukhusvistelse

När du legat på sjukhus kanske du undrar hur det kommer att fungera i hemmet efter utskrivning. Då kan Hemtagningsenheten hjälpa dig.

Hur arbetar Hemtagningsenheten?

Hemtagningsenheten erbjuder dig ett planeringsmöte samma dag du kommer hem. Mötet handlar om din situation just nu och vilken vård och omsorg du behöver.

Du själv och/eller närstående berättar om hur du klarar vardagen och vad du behöver för vård, omsorg och hjälpmedel. Planeringsmötet avslutas med en sammanfattning om det som är överenskommet.

Personal från Hemtagningsenheten kan, om du önskar, komma hem till dig upp till sex gånger om dagen och eventuellt två nattliga tillsyner (som utförs av nattpatrullen).

Hemtagningsenheten kommer fortsätta ansvara för din vård och omsorg till dess att en biståndshandläggare fattar nya beslut. Du har även möjlighet att avböja erbjuden hjälp.

Vilka ingår i Hemtagningsenheten?

Hemtagningsenheten består av undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast) och sjuksköterska. Du är en del i detta team och ses som huvudperson.

Uppföljning

Inom 14 dagar från utskrivning, från sjukhuset, kommer en biståndshandläggare att följa upp din första tid hemma. Mötet sker hemma hos dig. Dina närstående är välkomna om du önskar.

Kvarstår behov av vård och omsorg erbjuds du stöd av ordinarie hemtjänst.

Kostnad

Läs mer kring kostnad i våra hemvårdsavgifter.            

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas huvudsakliga uppgifter är att se till att:

  • riktlinjer för hur vården skall bedrivas och rutiner för läkemedelshantering och dokumentation utarbetas.
  • patienten ges den vård och behandling som läkare ordinerat.
  • beslut om att delegera ansvar för utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter är förenliga med patientsäkerheten och rutiner om avvikelser och anmälan om skador (lex Maria) finns.

Patientsäkerhetsberättelse

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att säkra kraven på patientsäkerhet och god kvalitet enligt hälso- och sjukvårdslagen tillgodoses i vården.

Varje år ska Patientsäkerhetsberättelse upprättas där det ska framgå:

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
  • vilka resultat som uppnåtts

Vill du ta del av patientsäkerhetsberättelsen?
Kontakta omsorgsnamnden@kavlinge.se så skickar vi den till dig.

Sammanhållen journalföring

Du som har kommunal hälsovård, får dina vårdinsatser dokumenterade i Kävlinge kommuns patientjournal.

Vi kommer från och med februari 2021 att börja dela med oss av viss information från denna journal till andra vårdgivare såsom Region Skåne. Kävlinge kommun kommer att ingå i det som kallas sammanhållen journalföring.

Så fungerar sammanhållen journalföring för dig

Genom sammanhållen journalföring kan andra vårdgivare, till exempel vårdcentraler och sjukhus, läsa om den hälso- och sjukvård som vi i Kävlinge kommun dokumenterar om dig. Samtidigt kan vår legitimerade vårdpersonal se vilken vård du fått och får hos andra vårdgivare såsom Region Skåne.

Syftet med en sammanhållen journal är att vi som vårdar dig ska få en större förståelse och en bättre helhetsbild av din vårdhistorik och ditt vårdbehov. Därmed ökar patientsäkerheten och din trygghet.

Förutsättningarna för att en annan vårdgivare ska få läsa i din patientjournal är:

  • att du ger ditt medgivande, samtycke
  • att det finns en pågående vårdrelation
  • att uppgifterna behövs för att ge dig god vård

Du kan också själv begära ut loggar över vem som läst din journal.

Spärr av journal

Om du av någon anledning inte vill att vi i Kävlinge kommun som vårdar dig ska kunna visa dina uppgifter för andra vårdgivare, kan du spärra din journal hos oss. Du avgör hur länge, och du kan när som helst ta bort spärren.

Om du väljer att spärra din journal är det viktigt att tänka på att det kan försvåra en bedömning av ditt hälsotillstånd.

Hur spärrar jag min journal?

Du spärrar din journal genom att använda e-tjänst för spärr av sammanhållen journalföring eller att fylla i en blankett tillsammans med vår sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Om du inte är nöjd med vården

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du anser att du blivit felbehandlad eller att hälso- och sjukvården inte levt upp till sina krav, finns det möjlighet att framföra klagomål till Inspektionen för vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan till exempel vara händelser som lett till en skada och som inte kommer att försvinna eller att man har fått mycket större behov av vård.

Innan kontakt tas med IVO gällande klagomål på vården, ska du först kontakta oss i kommunen där du fick vård, så att vi kan besvara dina klagomål. Du är välkommen att höra av dig till Kontakt Kävlinge på telefon 046-73 90 00.

Om du tycker att svaret är otillräckligt kan du anmäla till IVO.

Patientnämnden

Om du inte vill kontakta kommunen som gett dig vård kan du vända dig till Patientnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De tar emot klagomål, synpunkter eller frågor när det gäller hälso- och sjukvården.

Patientnämndens uppgift är stödja de klagomål som du vill föra fram och se till att de blir besvarade. De kan också informera vilka rättigheter du har inom vården.

Mer information

Om du inte är nöjd med vården - 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandvård

Personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, kan ha rätt till så kallad uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

För att förbättra munhälsan för sjuka och äldre erbjuder Region Skåne avgiftsfri bedömning av munhälsan och rådgivning för daglig munvård, nödvändig tandvård med avgift inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.

Du är berättigad till detta om du har ett varaktigt behov av omfattande omsorg och bor på särskilt boende eller i eget boende.

Ett intyg om rätt att få nödvändig tandvård utfärdas av biståndshandläggare, LSS-handläggare och sjuksköterskor i kommunen.

Öppenvård, primärvård

Kommunen bedriver inte öppenvård utan detta sker genom Primärvården Skåne , som är en del av Region Skåne.

Du har rätt att söka öppenvård på vårdcentraler och sjukhusmottagningar eller hos offentligt finansierade läkare och sjukgymnaster i hela landet.

Till öppenvård hör exempelvis besök hos allmänläkare eller sjukgymnast vid en vårdcentral.

I Kävlinge kommun kan du vända dig till vårdcentralerna i Kävlinge eller Löddeköpinge.

Vårdcentraler i Kävlinge kommun

Vårdcentralen Kävlingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kvarngatan 21
244 31 Kävlinge

Vårdcentralen Löddeköpingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bagerivägen 15
246 30  Löddeköpinge

Förebyggande arbete

Kävlinge hemvård har sedan några år tillbaka lagt stor tonvikt på förebyggande arbete inom vård och omsorg.

Målsättningen med detta är att förebygga skador och ohälsa hos kommunens äldre, samt öka tryggheten för den enskilde.

Dokumentet om mig

I häftet "Dokumentet om mig" kan du på några sidor berätta lite om dig själv och vad som är viktigt för dig. Dina uppgifter kan sen fungera som en vägledning för såväl anhöriga som vårdpersonal om du plötsligt en dag inte själv kan berätta hur du vill ha det. Tanken är att häftet ska fungera för alla, oavsett kulturell bakgrund, religion, sexuell läggning med mera.

"Dokumentet om mig" vänder sig inte bara till äldre, utan förhoppningen är att så många som möjligt, både unga, medelålders och äldre ska fylla i häftet.

Häfte finns att hämta på flera ställen i kommunen, bland annat på dagcentralerna, biblioteken, kommunhuset, vårdcentraler och apotek.

Läkemedelsgenomgångar

Äldre kan ha ett stort antal läkemedel som kan ge upphov till ogynnsam påverkan på varandra, men även orsaka olika biverkningar.

Kävlinge hemvård har sedan år 2007 utfört läkemedelsgenomgångar hos de personer där kommunens sjuksköterskor är involverade i läkemedelshanteringen. Under en läkemedelsgenomgång går man tillsammans med apotek och läkare från primärvården igenom den enskildes medicinlista.

Vid frågor om läkemedelsgenomgångar kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?