Tyck till om Kävlinge kommun

Tolvåkerskolan


Välkommen till oss på Tolvåker!

Vi erbjuder dig som elev en trygg miljö och möjligheter till goda resultat.

Välkommen till skolråd onsdagen den 1 oktober

Vi träffas kl. 18.30 i mediateket på Tolvåkerskolan. Agenda för kvällen:

  • Närvaro
  • En av skolans förstelärare presenterar sig
  • Förra skolrådet - minnesanteckningarna
  • Inför det centrala skolrådet
  • Nytt på Tolvåker - Agneta Olander
  • Övriga frågor


Nya former för utvecklingssamtal

Bakgrund: Minskade krav på dokumentation i skolan (prop. 2012/13: 195), överlämnades till riksdagen den 12 september 2013. Förslagen i lagrådsremissen, som trädde ikraft den 19/11 2013 och är beslutade, innebär bland annat att:

• Kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner, där även de skriftliga omdömena ingår, avskaffas i årskurs 6-9 i grundskolan. Detsamma gäller årskurs 6-9 i grundsärskolan i de fall betyg sätts.

• Utvecklingssamtalet hålls, liksom hittills, minst en gång per termin. Innehållet i utvecklingssamtalet föreslås dock förtydligas så att samma information som hittills har lämnats i en skriftlig individuell utvecklingsplan ska lämnas muntligt, vid utvecklingssamtalet.

Under vårterminen 2014 har personalen på Tolvåkerskolan arbetat fram rutiner för framtida utvecklingssamtal med ingången att säkerställa att kvaliteten bibehålls i samtalen och att fokus ligger på utvecklingsområden för eleven. Detta har i sin tur utmynnat i att vi på Tolvåkerskolan nu är redo att prova en ny form/modell för utvecklingssamtal.

Läs mer under Rektorn har ordetlänk till annan webbplats

Text


Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00