Bedömning och betyg

Skolans arbete med betyg och bedömning finns reglerat i styrdokumenten. Det är läroplanen som styr utbildningen och undervisningen i grundskolan. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har samt vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten.

Elever som skriver med penna på ett papper

Kriterier för bedömning

Bedömningar hänger samman med undervisningen och syftar till att kartlägga och värdera elevers kunskaper. Elevers kunskaper bedöms utifrån kriterier för bedömning och betygskriterier som finns i läroplanen, LGR22. Kriterierna beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för de olika betygen.

Betyg

Eleverna får terminsbetyg varje termin från höstterminen i årskurs 6. När eleven slutar årskurs 9 ges ett slutbetyg. Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg; A, B, C, D, E och F. Betyget visar i vilken mån en elev har uppnått de betygskriterier som finns för varje ämne.

  • A-E står för godkända resultat
  • F står för ej godkänt resultat

Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, ska betyg inte sättas i ämnet.

Skolverket har tagit fram en film som vänder sig till dig som är elev och vill veta mer om hur betygen A−F fungerar.

Skolverkets film om betyg på YouTube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individuell utvecklingsplan, IUP

I de årskurser där betyg inte sätts får eleven ett omdöme som består av två delar, ett Ämnesomdöme och en Individuell utvecklingsplan, IUP. Dessa ska uppdateras minst en gång varje läsår, oftast i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Ämnesomdöme och IUP finns i Infomentor.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?