Centralt skolråd och dialogforum förskola

De centrala rådet för grundskola och dialogforum för förskola är forum för samråd mellan Utbildningsnämnden och vårdnadshavare i förskola och skola. I råden ges möjlighet till information, inflytande och att komma med synpunkter.

Händer som läggs ovanpå varandra från flera personer

Centralt skolråd

Rådet består av utsedda representanter från varje grundskola. Rådet träffas cirka tre gånger per läsår.

Kontakta rektor på ditt barns skola om du är intresserad av att vara med i rådet.

Kommande skolråd
Måndagen den 24 oktober, kl.18-20
Nyvångsskolan, skolrestaurangen, Skolvägen 2, Löddeköpinge

Ärende

  • Inledning av Utbildningsnämndens ordförande Camilla Mårtensen.
  • Rektor Cecilia Mattson-Jagenheim tillsammans med medarbetare berättar om Nyvångskolans arbete angående Nyvångsskolans arbete med FN:s globala mål.
  • Kort information angående sektor Utbildnings systematiska kvalitetsarbete.
  • Övriga frågor

Dialogforum förskola

Forum för information och diskussion där vårdnadshavare ges möjlighet att möta politiker från Utbildningsnämndens presidium för att prata om förskolan i Kävlinge kommun.

Kommande dialogforum
Tisdagen den 25 oktober 2022 kl.18
Stationsstadens förskola, Smålandsgatan 2, Kävlinge

Innehåll den 25 oktober

  • Inledning av Utbildningsnämndens ordförande Camilla Mårtensen.
  • Marie Nilsson, biträdande sektorschef, informerar om grupperande arbetssätt i Kävlinge kommuns förskolor.
  • Rektor tillsammans med medarbetare på Stationsstadens förskola berättar om förskolans arbete kring Hållbar utveckling & Agenda 2030.
  • Möjlighet att ställa frågor och föra dialog med politiker.
  • Rundvandring på Stationsstadens förskolan.


Anmälan
Alla vårdnadshavare i kommunen är välkomna till dialogen.
Anmälan görs till Marie Nilsson via mejl senast den 20 oktober:
marie.nilsson2@kavlinge.se

Begränsat antal platser.

Har du frågor och funderingar du skulle vilja diskutera med politikerna så förmedla dem gärna i anmälningsmejlet.

Skollagen kvalitet och inflytande

Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer och i fritidshemmet

12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Forum för samråd

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?