Centralt skolråd och dialogforum förskola

De centrala skolrådet och dialogforum för förskola är två forum för samråd mellan dig som vårdnadshavare, politiker i Utbildningsnämnden och utbildningssektorns ledning. I forumen ges möjlighet till information, inflytande och att komma med synpunkter.

Händer som läggs ovanpå varandra från flera personer

Skolråd och dialogforum för förskolan, 28 november

Varmt välkomna till höstens gemensamma skolråd och dialogforum för förskolan och varmt välkomna till vårt nya medborgarhus!

Denna kväll ses vi tillsammans och till våren blir det en kväll för centralt skolråd och en annan kväll för dialogforum förskola.

Plats och tid:

Plats: Harriesalen i nya Medborgarhuset, Östra stationstorget 1 i Kävlinge.
Tid: Tisdagen den 28 november kl. 18-19.30 (vi samlas vid entrén på första plan och släpper in från 17.45)

Agenda:

  • Presentation av Utbildningsnämnden.
  • Utbildningsnämndens ordförande berättar om fokusområden för Utbildningsnämnden nu och framöver.
  • Måltidschef Jens Modéen berättar om måltiden på förskolan och grundskolan.
  • Öppna förskolan i Löddeköpinge
  • Dialog och frågor

Centralt skolråd

Det centrala skolrådet består av utsedda representanter från varje grundskola. Rådet träffas cirka två gånger per läsår. Kontakta rektor på ditt barns skola om du är intresserad av att vara med i rådet.

Dialogforum förskola

Dialogforum förskola är ett forum för information och diskussion där vårdnadshavare ges möjlighet att möta politiker från Utbildningsnämndens presidium för att prata om förskolan i Kävlinge kommun. Inbjudan går till alla vårdnadshavare i förskolan och man anmäler sedan sitt intresse att delta från gång till gång.

Skollagen kvalitet och inflytande

Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer och i fritidshemmet

12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Forum för samråd

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?