Centralt skolråd och dialogforum förskola

De centrala skolrådet och dialogforum för förskola är två forum för samråd mellan dig som vårdnadshavare, politiker i Utbildningsnämnden och utbildningssektorns ledning. I forumen ges möjlighet till information, inflytande och att komma med synpunkter.

Händer som läggs ovanpå varandra från flera personer

Centralt skolråd

Det centrala skolrådet består av utsedda representanter från varje grundskola. Rådet träffas cirka två gånger per läsår. Kontakta rektor på ditt barns skola om du är intresserad av att vara med i rådet.

Centralt skolråd 8 april 2024

Varmt välkomna till vårens centrala skolråd som den här gången är på Tolvåkerskolan 7-9 i Löddeköpinge.

Plats och tid

Plats: Tolvåkerskolan, Bollvägen 8, Löddeköpinge
Tid: Måndagen den 8 april, kl. 17.30-19.30 Observera ändrad starttid!

Agenda:

  • Skola-omvärld. Hur arbetar studie-och yrkesvägledaren för att stärka och vägleda eleverna inför framtiden?
  • Information från Sektor Utbildning och politiken.
  • Inkomna frågor.

Anmälan:

Anmäl ditt deltagande senast en vecka innan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dialogforum förskola

Dialogforum förskola är ett forum för information och diskussion där vårdnadshavare ges möjlighet att möta politiker från Utbildningsnämndens presidium för att prata om förskolan i Kävlinge kommun. Inbjudan går till alla vårdnadshavare i förskolan och man anmäler sedan sitt intresse att delta från gång till gång.

Dialogforum för förskolan 23 april - inställt!

Tyvärr är Dialogforum förskola 23 april inställt på grund av för få anmälda.

Skollagen kvalitet och inflytande

Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer och i fritidshemmet

12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Forum för samråd

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?