Skolskjutsreglemente

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen måste anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet enligt Skollagen (10 kap § 32, 33 och 40 samt 11 kap § 31, 32 och 39). Alla förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.

Rätten till skolskjuts gäller för elever i grundskolan och grundsärskolan om eleven går i den skola där kommunen har placerat dem i, undantag se punkt 6.

Innehållsförteckning

1. Skolvägens längd

För att en elev ska vara berättigad skolskjuts ska skolvägen:

För elev i skolår F-3 vara mer än 2 km till skolan. Avståndet mellan hemmet och hållplatsen får högst uppgå till 2 km.

För elev i skolår 4-6 vara mer än 3 km till skolan. Avståndet mellan hemmet och hållplatsen får högst uppgå till 3 km.

För elev i skolår 7-9 vara mer än 4 km till skolan. Avståndet mellan hemmet och hållplatsen får högst uppgå till 4 km.

Skolvägen mäts mellan hemmet och skolan efter närmaste framkomliga vägar som är trafiksäkra och rimliga att använda för enskild förflyttning. Med hemmet menas den adress där eleven är folkbokförd eller familjehemsplacerad.

1.1 Undantag vad gäller skolvägens längd, på grund av sammanhållet bostadsområde

Med sammanhållet bostadsområde menas ett namngett villa/radhus/lägenhets område såsom Gryet i Kävlinge, Sandskogen och Lyckehusen i Löddeköpinge, Rinnbo i Kävlinge med flera. Alla elever i ett sammanhållet bostadsområde ska behandlas lika gällande rätten till skolskjuts. Det innebär att en del elever i ett sammanhållet bostadsområde kan få något längre skolväg än vad bestämmelserna anger.

I Kävlinge räknas hela Gryet norr om väg 104/108 som ett område och eleverna har inte rätt till skolskjuts.

I Löddeköpinge räknas hela Lyckehusområdet som ett område och eleverna har inte rätt till skolskjuts.

I Furulund räknas hela centrum fram till och med Egnahemsområdet och 200m västerut från Egnahemsvägen/Skytteskogsvägen som ett område och eleverna har inte rätt till skolskjuts.

1.2 Undantag på grund av låg trafiksäkerhet

Följande vägar har låg trafiksäkerhet och elever som bor vid eller passerar dem har rätt till skolskjuts till den skola som kommunen anvisat eleven till.

 • Stävievägen, 200m väster om Skytteskogsvägen (gäller elev F-3 from HT2018).
 • väg 104
 • väg 108, norr och söder om Kävlinge
 • väg 925, öster om Lackalänga by
 • väg 1136 mellan Löddeköpinge, Barsebäck och Barsebäckshamn
 • väg 1144 och 1136 mellan Löddeköpinge och Hofterup (bör ej korsas av elev F-6)
 • väg 1273 mellan väg 1261 och väg 1272 (väg mot Marieholm, gäller elev F-6)
 • väg 1176 mellan väg 1144 och väg 104 (Björnstorp-Dösjebro gäller elev F-6)
 • väg 1135 mellan Vikhög och Löddeköpinge

1.3 Undantag på grund av funktionshinder

Elev med funktionshinder (som inte är tillfälligt) och som ger svårigheter att förflytta sig på egen hand kan ha rätt till skolskjuts, ansökan görs till skolskjutsansvarig. Funktionshindret bör styrkas med läkarintyg.

Elev med tillfälligt funktionshinder på grund av olycksfall kan ha rätt till skolskjuts. Har olyckan skett under elevens fritid är det vårdnadshavarens olycksfallsförsäkring som står för transportkostnaderna. Har olyckan skett på skoltid eller på annan verksamhetstid som fritidshemmet står kommunen för transportkostnaderna.

1.4 Undantag på grund av hänvisning till annan skola

Elev som av särskilda skäl på initiativ av rektor förflyttas till annan skolan (än den i upptagningsområdet) har rätt till skolskjuts om någon av de andra reglerna uppfylls.

1.5 Färdsätt

Skolskjutsen planeras enligt följande prioritering:

Skolår F - 3

 1. Skolbuss
 2. Taxi

Skolår 4 - 9

 1. Linjetrafik
 2. Skolbuss
 3. Taxi

2. Skolskjuts vid skolbarnsomsorg

Rätten till skolskjuts gäller bara vid skoldagens start och slut. Skolskjutsberättigad elev som är inskriven på fritidshemmet kan bara använda skolskjutsen i samband med skoldagens start- och/eller sluttid.  

Exempel 1. Eleven väljer att gå på fritidshemmet efter skoldagens slut, eleven har inte rätt att åka med i skolskjutsen som går senare hem på eftermiddagen.

Exempel 2. Eleven väljer att gå på fritidshemmet på morgonen innan skolan börjar. Efter skoldagens slut åker eleven med anslutande skolskjuts hem. Detta går bra eftersom eleven väljer att åka hem vid skoldagens slut.

2.1 Undantag på grund av särskilda behov

För elev som har ett eget behov av stöd som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom plats i fritidshem i enlighet med Skollagen kan tidpunkten för eventuell skolskjuts flyttas till tiden för lämning och hämtning på fritidshem.

3. Total restid och väntetid

Den totala restiden för elev i skolår F-9 får inte överstiga 80 min/dag. Minsta möjliga väntetid mellan ankomsttid och avgångstid i förhållande till skoldagens start- och sluttid ska eftersträvas. I restid räknas endast den tid som eleven befinner sig i fordonet. Den gångtid som eleven har till hållplatsen räknas inte som restid.

För att jämna ut restiden för elever som har långt till skolan kan bussbolaget göra så att man kör omvänd turlista hem.

Exempel:
Turen till Rinnebäcksskolan startar på Asklundavägen och går sedan via Stora Harrie till Virke och vidare genom Södervidinge till Rinnebäcksskolan. På eftermiddagen kör chauffören omvänd turlista och först till Södervidinge vidare till Virke och Stora Harrie för att avsluta turen på Asklundavägen. På det här sättet får eleverna en jämnare restid över dagen.

4. Vad gäller för skolskjuts elever som istället för buss åker taxi?

Samma skolskjutsregler som för de elever som åker buss.

Elever som åker taxi måste vid sjukdom eller annan anledning till att man inte har behov av beställd taxitur kontakta taxibolaget och avboka transporten. 

5. Val av statlig eller kommunal grundskola med regionalt intag

För elev som väljer statlig eller kommunal grundskola med regionalt intag ersätter kommunen transportkostnader med maximalt det belopp (inkl. moms) som kommunen betalar för elev vars ordinarie skolskjuts utgörs av regional kollektivtrafik. Ersättning för transportkostnader gäller endast under förutsättning att befintliga skolskjutsturer ej kan användas samt att de kilometergränser som gäller för skolskjuts i kommunen överskrids.

Buss- och/eller tågkort ska återlämnas om eleven flyttar under pågående termin och det gör att eleven inte längre är skolskjutsberättigad från den nya adressen.

Vid förlust av buss- och/eller tågkort får eleven själv bekosta ett ersättningskort.

6. Skolskjuts vid val av annan skola

Elev har rätt att välja annan skola, såväl kommunal skola som enskild skola än den skola eleven hänvisas till av kommunen. Om plats i den skolan erbjuds och accepteras, får vårdnadshavarna själva anordna/bekosta eventuell transport dit.

Om en elev väljer en annan skola inom kommunen (oavsett kommunal eller enskild) än den som kommunen hänvisat till kan eleven ha rätt till skolskjuts. Det gäller dock bara om skolskjutsen kan organiseras på ett sådant sätt att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

7. Elev med annan hemkommun

Elev med folkbokföring i annan kommun och som efter önskemål går i grundskola i Kävlinge kommun är inte berättigad till skolskjuts.

8. Ansvarsfördelning kommun – vårdnadshavare

Kommunen och elevens vårdnadshavare har gemensamt ansvar för elevens skolväg, då de sker i direkt anslutning till skolans start och avslut. Väljer eleven att inte ta skolskjutsen hem efter skoldagens slut ansvarar vårdnadshavaren för eleven.

Vårdnadshavarna ansvarar för att eleven kommer säkert till och från skolskjutshållplatsen. Kommunen ansvarar för elevens resa i skolskjutsen och att eleven på ett säkert sätt kommer av och på skolskjutsen.

Om eleven har missat skolskjutsen så ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer till skolan. Om eleven på grund av undervisning missar skolskjutsen ansvarar skolan för att eleven kommer hem.

9. Tillfällig förändring av ordinarie skoltid

Vid tillfällig förändring av skoltid som varar längre än ordinarie skoltid ansvarar skolan för hemtransporten för skolskjutselever på skolan. Undantag är praktisk arbetslivsorientering (PRAO) där vårdnadshavare får ordna transport, om inte eleven kan använda sig av den ordinarie skolskjutstrafiken.

Utflykter/aktiviteter som anordnas på annan tid än skoltid och som inte överensstämmer med ordinarie skolskjutstider får vårdnadshavaren själv ordna transport för eleven.

10. Växelvis boende

När barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad bor lika mycket hos båda föräldrarna brukar man tala om växelvis boende. Bor båda föräldrarna i kommunen och eleven har valt någon av de närmsta kommunala skolorna i förhållande till bostadsadresserna, kan eleven har rätt till skolskjuts från båda föräldrarna.

För att eleven ska ha rätt till skolskjuts från den föräldern som inte bor i anslutning till den närmsta kommunala skola (vid växelvis boende) måste något av övriga krav för skolskjuts vara uppfyllda såsom skolvägens längd, funktionshinder, låg trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet som gör att eleven kan ha rätt till skolskjuts. Föräldern ska vid varje läsårsstart göra en ny ansökan om skolskjuts för växelvis boende. Vid växelvis boende kan den totala restiden överstiga 80 min/dag från sekundäradressen.

11. Adressändring under skolåret

Elev som flyttar och byter folkbokföringsadress under pågående läsår har rätt att gå kvar i den skola där han/hon är placerad i. Men om behov av transport till skolan finns får vårdnadshavarna anordna/bekosta eventuell transport.

12. Riktmärken för hållplats

Påstigning och avstigning sker från särskilt anvisade platser för skolbarn.

Nya påstigningsplatser för skolskjuts inspekteras av skolskjutsansvarig minst 1ggr/år. Gatuchef och representant från vägverket samt polis inbjuds för att delta.

Landsvägar med låg trafiksäkerhet får endast i ringa omfattning användas för att nå en hållplats. Riktmärket bör vara max 300 meter.

13. Kompis med i skolskjutsen hem

Ta med en icke skolskjutsberättigad kompis hem i skolskjutsen efter skoldagens slut är endast tillåtet i mån av plats. Det är chauffören som avgör om plats finns.

14. Force majeure (sådant som inte kan förutsägas)

Om föraren till skolskjutsfordon bedömer att transporten på grund av väderlek, vägens skick, med mera ej kan utföras på ett trafiksäkert sätt har chauffören rätt att ställa in turen/turerna och ersättningsskjuts anordnas ej.

15. Överklaga ett skolskjutsbeslut

Beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Överklagan ska ha inkommit till Utbildningsnämnden senast 3 veckor efter beslutet är taget och informerat.

Med informerat menas när Utbildningsnämndens protokoll har anslagits på kommunens anslagstavla.

Undantag är beslut om skolskjuts till enskilda skolor eller skolskjuts till en annan kommunal skola än den i upptagningsområdet.  Beslut om skolskjuts till enskilda eller annan kommunal skola än den i upptagningsområdet går inte att överklaga annat än genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Med laglighetsprövning menas att beslutet prövas i domstol om det är formellt riktigt beslutat.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?