Arvidsborgs förskola

Arvidsborgs förskola ligger i Kävlinge.

Tre barn och en pedagog bygger tillsammans

Arvidsborgs förskola – en nyfiken förskola.

Kontakt arbetslag

Arbetslag Ficklampan
046-73 94 54

Arbetslag Prisman      
046-73 94 23 

Arbetslag Spegeln 
046-73 94 44                                                                                              

Arbetslag Magneten
046-73 94 22

Arbetslag Såpbubblan
046-73 90 82

Arbetslag Vågen
046-73 94 53     

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

  • daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • föräldraaktiv introduktion
  • utvecklingssamtal i grupp
  • enskilda utvecklingssamtal
  • informationsbrev från arbetslagen
  • Rektorn har ordet
  • portfolio och tidslinjen i InfoMentor
  • enkäter
  • e-post och telefon

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Arvidsborgs förskolas vision

Arvidsborg - en nyfiken förskola

Vi når vår vision genom att vara lyhörda, erbjuda tillåtande miljöer och genom att ta vara på barns utforskande.

Kvalitet och utveckling

Vi har en ambition att bli en förskola med ännu högre kvalitet och arbetar därför på ett metodiskt och systematiskt sätt med vårt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Under läsåret 2020/2021 kommer vi att prioritera att utveckla våra utemiljöer och vår utbildning och undervisning utomhus.

Barnet

Vi tror på det kompetenta barnet. Det är viktigt för oss att barnen utmanas i precis rätt nivå och vi är angelägna om att barnet känner vårt stöd och upplever framgång i sin utveckling. Då är vår kunskap om barnets erfarenheter, kunskaper och förmågor betydelsefullt, men även att vi erbjuder stöd så som tillgängliga miljöer, TAKK och bildstöd.

Grupperande arbetssätt

Vi arbetar grupperande vilket innebär att barngruppen delas i mindre gruppen under största delen av dagen. Detta medför att dialogen mellan oss och barnen har fått ett större djup, men det gör också att vårt arbete med att följa varje enskilt barns intresse, kunskaper och förmågor har fått en högre kvalitet.

Projekt

Vi arbetar numera med projekt i stället för tema. Detta har visat sig vara framgångsrikt på flera plan, såväl för barn som vårdnadshavare som personal. Bland annat lyckas vi ta vara på barnens nyfikenhet på ett bättre sätt tillika lyckas vi öka deras möjligheter till delaktighet och inflytande.

Förskolans miljöer

Under de senaste läsåren har vi prioriterat att utveckla vår miljö inomhus. Idag utgår de från målen i läroplanen på ett mer tydligt sätt än tidigare och att vi är skickligare på att skapa miljöer som väcker barnens nyfikenhet och intresse men som också utmanar dem. Materialet som finns i våra miljöer väljs noggrant ut och placeras med stor eftertanke.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?