Kompassens förskola

Kompassens förskola är en förskola som ligger i centrala delarna av Löddeköpinge i anslutning till Nyvångsskolan med många olika grönområden i närheten.

Gul tegelbyggnad med förskolans namn

Förskolan har totalt 108 barn.

Kontakt arbetslag

Enhet Eld

Miljö yngre: 0709-73 94 96

Miljö äldre: 0709-73 94 66

Enhet Vatten

Miljö yngre: 0709-73 94 48

Miljö äldre: 0709-73 94 49

Enhet Jord

Miljö yngre: 0733-73 06 33

Miljö äldre: 0709-73 96 99

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

  • daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • InfoMentor - förskolan lärplattform
  • e-post och telefon
  • verksamhetsbrev från arbetslagen
  • utvecklingssamtal
  • föräldraaktiv introduktion till förskolan
  • föräldramöte
  • enkäter

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Utforskande arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt där barnens intresse och nyfikenhet är i fokus för lärande. Vi ger barnen möjlighet till inflytande och delaktighet i sin egen utveckling.

På förskolan arbetar vi enhetsvis med mindre barngrupper där vi ser det relationella lärandet som en viktig faktor för barnets trygghet och inlärning. Därför arbetar vi aktivt med att bygga en trygg relation till barnen. En god relation är nyckeln till lärandet.

Förskolans lärmiljö är kreativ, föränderlig och inspirerande och bygger på barnens intresse.

Små grupper

På vår förskola ser vi det relationella lärandet som en viktig del för vår utbildning och därför arbetar förskolan enhetsvis med mindre barngrupper som sedan delas upp i små undervisningsgrupper. Det innebär att de yngre barnen oftast är i en grupp på cirka 4-5 barn och de äldre barnen i en grupp på cirka 7-8 barn. I dessa grupper befinner sig sedan barnet större delen av dagen, där mycket av den planerade undervisningen genomförs.

När ett barn får befinna sig i mindre sammanhang kontinuerligt, där undervisning och lärande utgår ifrån gruppen ser vi goda resultat för individens utveckling. En stor påverkan är att barnet får större möjlighet till inflytande och delaktighet vilket gör att pedagogerna kan anpassa undervisningen efter gruppens utveckling.

Kompassens värdegrund

Vi bemöter alla med intresse och engagemang!

Vi visar förståelse och respekt för varandra och vi tar tillvara på våra likheter och olikheter –  alla har lika värde!

Vi har en öppen kommunikation och är lyhörda inför barn, vårdnadshavare och varandra!

Vi är medvetna om att vi som vuxna är viktiga förebilder och tar ansvar för vårt förhållningssätt!

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?