Korsbacka förskola

Korsbacka förskola ligger i Kävlinge.

Barn som lägger pussel

Vi är en mångkulturell förskola där vi är rika på språk.

Kontakt arbetslag

Framtiden

korsbacka.framtiden@kavlinge.se

Grön och Gul grupp
0709-73 93 05

Röd grupp
0709-73 90 58

Blå grupp
0709-73 92 87

Fantasin

korsbacka.fantasin@kavlinge.se

Gul grupp
0709-73 92 17

Röd och Lila grupp
0733-73 05 07

Blå grupp
0709-73 93 06

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

  • daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • föräldraaktiv introduktion
  • föräldramöte
  • enskilda utvecklingssamtal
  • informationsbrev från arbetslagen och rektor.
  • portfolio och blogg i InfoMentor
  • enkäter
  • e-post och telefon

Kvalitet, utveckling och värdegrund

En språklig mötesplats

På Korsbacka förskola arbetar vi aktivt med att ge barn rika erfarenheter av språk. Vi är nyfikna på varandras kulturer och värdesätter och uppmuntrar barnens alla språk. Pedagogerna har en språklig medvetenhet i sin undervisning.

Lärmiljöer

På Korsbacka förskola finns lärmiljöer som är inspirerande, inbjudande och som lockar till utforskande och lek. Pedagogerna iscensätter lärmiljöer som utmanar och utvecklar barnens meningsfulla lärande. Som en del i det demokratiska arbetet med lärmiljöerna görs barnen även delaktiga i utformandet av lärmiljön, vilket kan utmana deras tankar och idéer och samtidigt utmana dem till nya. Korsbackas lärmiljöer är organiserade utefter en tanke om barnens progression. Lärmiljöerna är noggrant planerade för att bjuda in barnen i olika processer av förundran och utforskande som kan leda till ett vidgat lärande.

Vi ser barnen som kompetenta individer redan vid introduktionen vilket innebär att vårt uppdrag är att forma, följa och iscensätta undervisningen på ett sätt som utmanar och utvecklar alla barn.

Grupperande arbetssätt

En förutsättning för att varje barn skall kunna utveckla sitt språk på sina villkor är mindre grupper. Därför arbetar Korsbacka förskola med grupperande arbetssätt där pedagogerna arbetar i mindre grupper under större delen av dagen vilket ger fler tillfällen för barnet att använda sitt språk och större möjlighet för pedagogerna att vara språkligt stöd. Det grupperande arbetssättet möjliggör för varje enskilt barn att få ett större utrymme till reellt inflytande och delaktighet. Vi kan också se att de mindre barngrupperna gynnar barnens lärande på ett positivt sätt.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?