Lackalänga förskola

Välkomna till Lackalänga förskola, en nybyggd förskola belägen i Furulund. Vi arbetar efter vår pedagogiska idé "Lustfyllt lärande i sagans värld" där vi använder oss av berättande, drama och musik som metod för vår undervisning.

Bild på handdockor, flicka, larv och nyckelpiga sittande på och bredvid en stubbe.

Vårt tematiska arbete utgår från en demokratiskt vald bok vilket skapar lärmöjligheter, ger utmaningar utifrån läroplanens alla delar och skapar en stark gemenskap på vår förskola. Genom mötet mellan barn, pedagog och bok ger vi oss ut på spännande vägar och in i projekt som ingen av oss kan förutspå!

Kontakt arbetslag

Föräldrasamverkan

Välkomna nya vårdnadshavare måndagen den 12 juni, kl 16.30-ca 17.00 på informationsträff!

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

 • Föräldraaktiv introduktion
 • Daglig dialog kring det egna barnet
 • Utvecklingssamtal
 • Vårdnadshavarmöte 
 • Infomentor - förskolans lärplattform
 • Projektbeskrivning från våra enheter
 • Informationsbrev från rektor kontinuerligt under året
 • Enkäter
 • Alla tankar, frågor och funderingar (oavsett storlek) är välkomna till både pedagoger och rektor

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Lustfyllt lärande i Sagans Värld

Vår Vision
Här vågar vi synas, tänka, vara viktiga, lära och le tillsammans. Här blir varje barn sitt bästa jag!

Vårt mål
Ge barnen utmaningar och upplevelser genom ett lustfyllt lärande i sagans värld!

Detta gör vi genom att:

Vi har ett förhållningssätt

 • som präglas av öppenhet och engagemang i verksamhetens alla möten.
 • där vi ser människan som en kompetent individ.
 • där vi pedagoger är medupptäckare och inspiratörer.

Vi har ett undervisande arbetssätt

 • som är upplevelsebaserat och tematiskt, där vald bok ligger som grund för vårt arbete.
 • som utgår från sagans värld där vi använder berättande, musik och drama som metod.
 • där litteracitet ger förutsättningar för barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling.
 • som utmanar barnens fantasi och föreställningsförmåga.
 • där undervisning sker utifrån ett grupperande arbetssätt.

Vi har en tillgänglig lärmiljö både inne och ute

 • som är inbjudande och föränderlig, där vår pedagogiska idé och projekten får ta plats.
 • med rikt utbud av material som stimulerar fantasi, kreativitet och samspel.
 • där vi värnar om bokens plats, tillgänglighet och mångfald.

Grupperande arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett grupperande arbetssätt, vilket innebär att barnen befinner sig i ett mindre sammanhang stora delar av dagen. Genom ett grupperande arbetssätt vill vi säkerställa varje enskild individs utveckling och lärande, planera undervisningen utifrån projekt, behov och intresse vilket även ger barnen stort inflytande i den pedagogiska verksamheten.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?