Nya Dala förskola

Nya Dala förskola ligger i Furulund. Utemiljön används dagligen i undervisningen. Vi har nära till skogen och den tar vi vara på i vår verksamhet.

Vi arbetar efter vår pedagogiska idé "Språkligt lärande genom naturvetenskap och teknik".

Enplans byggnad i gult tegel med utomhuslekmiljö runt omkring

Vi utgår från ett entreprenöriellt förhållningssätt genom att skapa förutsättningar för att barnen ska få utveckla sin inre drivkraft, motivation, nyfikenhet och kreativitet. Barn vill veta, barn vill förstå hur världen hänger ihop. Det tar vi vara på genom att utforska, förundras, klura och experimentera tillsammans.

Kontakt arbetslag

Föräldrasamverkan

Välkomna nya vårdnadshavare tisdagen den 13 juni, kl 15.00-ca 16.00 på informationsträff!

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

 • Föräldraaktiv introduktion
 • Daglig dialog kring det egna barnet
 • Utvecklingssamtal
 • Vårdnadshavarmöte 
 • Informationsbrev från rektor kontinuerligt under året
 • Projektbeskrivning från våra enheter
 • Alla tankar, frågor och funderingar (oavsett storlek) är välkomna till både pedagoger och rektor
 • Infomentor - förskolans lärplattform
 • Enkäter

Kvalitet, utveckling och värdegrund

VÅR VISION

Här får nyfikna barn växa och utforska tillsammans,​ med en tro på sig själv och sin förmåga!​

​VÅRT MÅL ​

Väcka och bevara barnens lust och intresse för​ teknik och naturvetenskap.

Vi har ett entreprenöriellt förhållningssätt

 • som präglas av öppenhet och engagemang i verksamhetens alla möten​
 • där vi tillsammans upptäcker, förundras och klurar över vardagliga fenomen och problem

Vi har ett undervisande arbetssätt

 • som är upplevelsebaserat och tematiskt, där årets tema ligger som grund för vårt arbete​
 • där pedagogerna tillvaratar barnens arbetsteorier
 • där undervisning sker utifrån ett grupperande arbetssätt

Vi har en utforskande lärmiljö både inne och ute

 • som är inbjudande och föränderlig, där vår pedagogiska idé och projekten får ta plats ​
 • som är laborativ och ger möjlighet till att förundras​
 • med rikt utbud av material som stimulerar kreativitet och omsätter idéer till handling

Grupperande arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett grupperande arbetssätt, vilket innebär att barnen befinner sig i ett mindre sammanhang stora delar av dagen. Genom ett grupperande arbetssätt vill vi säkerställa varje enskild individs utveckling och lärande, planera undervisningen utifrån projekt, behov och intresse vilket även ger barnen stort inflytande i den pedagogiska verksamheten.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?