Stationsstadens förskola

Stationsstaden är en nybyggd förskola som ligger centralt nära stationen. Förskolan har moderna och inspirerande lärmiljöer som inbjuder till ett lekfullt och lustfyllt lärande.

Gul tegelbyggnad med lekmiljö runt omkring

Kontakt arbetslag

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

  • daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • föräldraaktiv introduktion
  • utvecklingssamtal
  • verksamhetsbrev från arbetslagen
  • portfolio och tidslinjen i InfoMentor
  • enkäter
  • e-post och telefon

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Inspirerande lärmiljöer

Stationsstaden är en förskola utrustad med moderna och inspirerande lärmiljöer som inbjuder till ett lekfullt och lustfyllt lärande. I våra gemensamma vattenverkstäder, ateljéer och torg möts barnen över gränserna.

Förskolan består av 8 barngrupper fördelade i 4 spår, där varje spår består av två barngrupper, en med yngre barn cirka 1-3 år och en med äldre barn cirka 3-5 år.

Inriktning naturvetenskap och teknik

Förskolans inriktning Naturvetenskap och Teknik synliggörs i barnets eget utforskande och undersökande av vardagliga upplevelser.

Pedagogernas roll är att vara en medupptäckare som stödjer och sätter ord på det som sker. I processen utvecklas barnets förståelse för sin omvärld samt tilltro till sig själv och sin förmåga att samspela med andra.

Värdegrund

Verksamheten präglas av allas lika värde och utgår från värdegrundsorden öppenhet, engagemang och utveckling.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?