Regler för lån av digitalt verktyg i grundskolan

Lånereglerna beskriver de principer som gäller när eleven disponerar ett av skolans digitala verktyg. Genom undertecknandet intygar elev och vårdnadshavare att de läst och förstått reglerna.

Reglerna gäller under den tid eleven lånar verktyget av skolan. Om verktyget delas med en eller flera andra elever gäller lånereglerna den tid då eleven disponerar verktyget.

Aktsamhet

 • Eleven ska vara rädd om lärplattan/datorn så att den med undantag från normalt slitage anses vara i fullgott skick när den återlämnas. Detta gäller även de tillbehör som eleven disponerar.
 • Fodral som medföljer en lärplatta måste alltid användas och får ej tas av. Fodral som medföljer en bärbar dator måste användas när datorn transporteras men kan tas av när datorn används.
 • Verktyget får inte lånas ut, överlåtas eller på annat vis disponeras av tredje part, det vill säga annan än den/de elever som kvitterat ut det.
 • Lärplattor och bärbara datorer är stöldbegärliga och bör aldrig lämnas utan uppsikt.

Förvaring och laddning

 • Lärplattan/datorn ska användas i dagligt arbete, både i skolan och hemma.
 • Eleven ska ladda lärplattan/datorn hemma så att den kan användas under skoldagen, om inte annat överenskommits med skolan.
 • Av pedagogiska skäl är grundprincipen att verktyget följer eleven även utanför skolan det vill säga tas med hem efter skoldagens slut. Efter samråd med lärare om lämplig förvaringsplats är det dock tillåtet att lämna kvar verktyget i skolan, på av läraren anvisad plats.

Skada eller fel

 • Eleven får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på sin lärplatta eller dator och inte heller märka den efter eget tycke.
 • Om lärplattan/datorn skadas eller försvinner, eller något fel uppstår, ska detta anmälas till skolan direkt.

Installation av appar/program, lagring av material

 • Installation av appar/program genomförs i samråd med skolan.
 • De appar/program som ingår i verktygens grundinställning får inte avinstalleras, då de ska användas i skolarbetet.
 • Lagringsutrymme på verktygen ska hållas tillgängligt för de appar/program som behövs i skolarbetet (bilder och film ska inte lagras i sådan utsträckning att minnet fylls upp.)

Användning av Internet och kommunikation online

Internet gör det möjligt att kommunicera och byta information med människor och institutioner över hela världen. I dessa kontakter är eleverna skolans ambassadörer och ska därför uppträda på ett värdigt sätt. Det innebär att eleven ska:

 • Använda ett vårdat språk
 • Visa respekt för andra människor
 • Respektera alla former av upphovsrätt

Det innebär att eleven inte får:

 • Sprida texter, bilder eller ljud som kan upplevas som kränkande eller nedsättande.
 • Vidareförmedla personlig korrespondens utan upphovsmannens medgivande.

Om ett verktyg skadas eller försvinner

Alla elevverktyg ägs av Kävlinge kommun och är försäkrade under lånetiden.Om ett verktyg skadas eller försvinner ersätts de som regel av kommunen. Det är viktigt att du som elev/vårdnadshavare meddelar skolan omgående ifall ett verktyg skadas eller försvinner.

Undantag är de fall där skada/stöld visar sig bero på medveten skadegörelse eller grov oaktsamhet. I dessa fall kan eleven eller vårdnadshavaren bli skyldig att ersätta utrustningen enligt civilrättsliga regler.

Återlämning av verktyg

Inför terminsavslutning i åk 6 respektive 9, eller om eleven avslutar sin skolgång vid annan tid, ska det lånade verktyget återlämnas till skolan tillsammans med fodral och laddare/strömadapter.

Om ett verktyg inte skulle bli återlämnat skickas först en påminnelse ut till vårdnadshavares folkbokföringsadress. Om verktyget därefter fortfarande ej lämnats in inom föreskriven tid äger skolan rätt att göra polisanmälan.

Om eleven ej följer reglerna

Om reglerna bryts kommer skolan, beroende på vad det gäller, ta ett samtal med elev och vårdnadshavare och diskutera åtgärder.

Skolan har även rätt att kontrollera webbläsarhistorik och innehåll och vid behov uppdatera och installera om verktyget.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?