Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning eller motsvarande.

Grundsärskolan har årskurserna 1–9. Undervisningen är anpassad för ditt barns behov och förutsättningar.

Vem är särskolan till för?

Här går elever som har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna klara grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning, på grund av en hjärnskada, kan gå i grundsärskolan.

Utredning om ditt barn har rätt att gå i särskola

Hemkommunen utreder om ditt barn har rätt att gå i grundsärskola. Skolan erbjuder alltid dig som vårdnadshavare information om vad det innebär på kort och lång sikt att gå i grundsärskola. Skolan behöver vårdnadshavares medgivande för att kunna genomföra utredningen.

Utredningen innehåller fyra delar:

 • psykologisk bedömning
 • pedagogisk bedömning
 • social bedömning
 • medicinsk bedömning

Ditt barns rektor ansvarar för att ditt medgivande inhämtas och att bedömningarna genomförs. Du får sedan besked om ditt barn har rätt till mottagande i grundsärskolan och om vilken inriktning som i så fall är aktuell.

Rätt att tacka ja eller nej

Innan hemkommunen kan fatta beslutet att en elev ska börja i grundsärskolan måste båda vårdnadshavarna tacka ja till det. Om bara en vårdnadshavare tackar ja är det inte möjligt för barnet att börja i grundsärskolan.

Det är också möjligt för vårdnadshavarna att tacka nej till ett mottagande i grundsärskolan. Det kan vårdnadshavarna göra även om utredningen visar att eleven har rätt att gå i grundsärskolan.

Vilka skolor i kommunen har särskola?

Undervisningen i grundsärskolan kan organiseras på olika sätt: i grundsärskoleklass eller genom att ditt barn integreras i grundskoleklass och får sin grundsärskoleundervisning där.

I Kävlinge kommun finns tre grundskolor som har grundsärskoleklasser:

 • Söderparkskolan - Löddeköpinge
 • Rinnebäcksskolan - Kävlinge
 • Tolvåkerskolan - högstadieskola Löddeköpinge

Eleverna i dessa klasser läser enligt grundsärskolans läroplan med inriktning ämnen. Kursplanen innehåller samma ämnen som grundskolans läroplan, men har anpassade mål och mindre omfattande centralt innehåll.

Inom grundsärskolan finns också inriktning ämnesområden, för de elever som bedöms inte kunna läsa ämnen. De fem ämnesområdena är:

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning

De elever som läser ämnesområden har sin skolplacering i Lund.

Frågor och kontakt

Skolverket har gett ut en broschyr om grundsärskola som bland annat beskriver vem som kan gå i grundsärskolan och hur det påverkar ditt barns framtid. Broschyren hittar du under Relaterade länkar.

Har du frågor kring grundsärskola? Då är du välkommen att kontakta:

Chef Barn- och elevhälsa
Camilla Misha
046-280 40 82

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?