Modersmålsundervisning

Alla elever som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

 • språket används dagligen i hemmet
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket

Modersmålsundervisningen bedrivs uteslutande på modersmålet.

Rätt att undervisas i nationella minoritetsspråk

Alla elever som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla sitt minoritetsspråk även om eleven inte har några som helst kunskaper i språket sedan tidigare. I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk:

 • finska
 • samiska
 • meänkieli
 • romani chib
 • jiddisch

Rätt till modersmålsundervisning

Eleven måste visa att den har grundläggande kunskaper på modersmålet innan undervisningen startar. Efter bedömning som görs av modersmålsläraren beslutas om eleven uppfyller kraven för att få modersmålsundervisning.

Med grundläggande kunskaper i språket menas:

 • Eleven måste kunna följa med aktivt i undervisningen.
 • Eleven måste visa att hen förstår enkla muntliga instruktioner.
 • Eleven måste kunna delta i kommunikation utifrån vardagsnära/elevnära ämnen.

Man blir beviljad modersmål om det finns:

 • En lämplig lärare i det sökta språket
 • Minst fem barn med samma språk finns i kommunen

Modersmålslärare kontaktar vårdnadshavare för tid och plats för undervisningen.

Rätt till undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk

I grundskolan ska elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna erbjudas modersmåls­undervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål. Elever som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla sitt minoritetsspråk även om eleven inte har några som helst kunskaper i språket sedan tidigare

Det betyder att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Det räcker med att en elev önskar undervisning för att skolan ska bli skyldig att ordna undervisning. Skyldigheten gäller under förutsättning att det finns en lämplig lärare.

Ansöka om modersmålsundervisning

Vårdnadshavare ansöker om modersmål via e-tjänst Ansök om modersmål.
Detta gäller enbart nya elever som inte har deltagit i undervisningen tidigare. Övriga elever förs över automatiskt till påföljande läsår om inte avanmälan görs.

Ansök senast den 2 maj.

Ansökningar efter den 2 maj hanteras enligt följande:
Om det finns plats i befintliga grupper kommer ditt barn att få en plats, om inte görs ny ansökan inför nästa läsårsstart.

Obligatorisk undervisning

När ditt barn är anmält till modersmål är undervisningen obligatorisk. Det innebär att det är närvaroplikt på lektionerna och läraren kommer att kontakta vårdnadshavare om inte frånvaron är meddelad och giltig.

Vid upprepad ogiltig frånvaro/hög frånvaro kommer ditt barn att skrivas ut från undervisningen.

Avbryta modersmålsundervisning

För att avbryta modersmålsundervisningen ska du som vårdnadshavare göra en avanmälan via e-tjänst Avbryt modersmål.

Var får mitt barn undervisning?

Modersmålsundervisning kan anordnas på den skola eleven tillhör eller på en skola i närheten. Undervisningen sker i anslutning till skoldagen.

Barn i årskurs 4-9 kan behöva förflytta sig till en närliggande skola.

Betyg i modersmål

 • Elever i årskurs 6-9 får betyg i modersmål enligt skalan A till E
 • Alla elever i årskurs 1-9 får omdöme i InfoMentor, skolans lärplattform
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?