Särskilt stöd i skolan

Är du orolig för ditt barn?

Skolans ansvar

Det är skolans ansvar att uppmärksamma elevers behov av särskilt stöd, men om du som förälder känner oro för ditt barns skolgång ska du vända dig direkt till personal på skolan där ditt barn är inskrivet. I första hand vänder du dig till rektor, men du kan även kontakta ditt barns mentor eller någon av elevhälsans personal.

Skolan har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar.

När skolpersonal befarar att en elev far illa eller att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till skolan rektor.

Rektor ska skyndsamt utreda elevens behov av särskilt stöd.

Visar utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogram och beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram kan överklagas.

Barn och elevhälsan

Alla skolor i Kävlinge kommun har tillgång till psykolog, kurator, skolsköterska, skolläkare och centrala specialpedagoger via barn och elevhälsan.

Elevhälsans uppdrag är att ge rätt stöd så varje elev får bästa inlärningsmiljö utifrån elevens behov och förutsättningar.

Elevhälsans personal har kompentens att ge stöd till elever med funktionshinder, språkstörningar, beteendestörningar, utvecklingsavvikelser och psykosociala svårigheter.

Vid behov samarbetar elevhälsan med socialtjänsten, BUP och habilitering.

Mer information om Barn och elevhälsan

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?