Val och byte av skola

Här hittar du bland annat information om skolvalet och hur du går tillväga om du flyttar till eller från Kävlinge kommun med skolbarn.

Fyra elever sitter i ett klassrum

Skolval till årskurs 7 eller förskoleklass

Som vårdnadshavare har du möjlighet att välja skola till ditt barn inför skolstarten. Skolan kan ligga i eller utanför kommunen och vara en kommunal skola eller en friskola. Om det på en skola finns fler sökande än platser görs urvalet enligt de urvalsregler som skollagen anger.

Under december och januari är skolvalet öppet för blivande förskoleklass och årskurs 7.

Förskoleklass - ansök om plats

 • Ansökan görs via e-tjänst Skolval förskola, fritidshem och klubb 
  Skolvalet för hösten 2023 öppnar 1 december 2022
 • E-tjänsten är öppen under december och januari
 • Tänk på att båda vårdnadshavare behöver godkänna valet
 • Besked om skolplacering skickas ut i mars 2023

Friskola eller skola i annan kommun

Om du väljer en friskola eller en skola i en annan kommun vill vi ändå att du skickar ditt val till oss. Kontakta den skola du är intresserad av då de har en egen kö.

Årskurs 7 - ansök om plats

 • Ansökan görs via e-tjänst Skolval förskola, fritidshem och klubb 
 • Skolvalet för hösten 2023 öppnar 1 december 2022
 • E-tjänsten är öppen under december och januari
 • Tänk på att båda vårdnadshavare behöver godkänna valet
 • Besked om skolplacering skickas ut i mars 2023

Friskola eller skola i annan kommun

Om du väljer en friskola eller en skola i en annan kommun vill vi ändå att du skickar ditt val till oss. Kontakta den skola du är intresserad av då de har en egen kö.

MFF akademin på Korsbackaskolan

Är du intresserad av MFF akademin?
Ta del av informationen på Korsbackaskolans webbplats.

Fördelning av platser

Huvudregeln är att eleven ska få plats i den skola som du som vårdnadshavare önskar.

Om det finns fler sökande än plats på den skola du önskat avgör relativ närhet vilka elever som har rätt till en plats på skolan.

Detta gäller inte friskolor och kommunala grundskolor i andra kommuner, de har egen kö. 

Så görs urvalet

 1. Elevers rätt till en skola nära hemmet
 2. Relativ närhet

I Kävlinge kommun definieras en skola nära hemmet som en skola som ligger tre kilometer från folkbokföringsadressen. I Kävlinge kommun har vi nio kommunala skolor som har förskoleklass.

Vad är Relativ närhet?

Relativ närhet tillämpas om en skola har fler sökande än tillgängliga platser och flera av eleverna har mer än en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Då används den relativa närheten för att alla elever får en så rimligt lång skolväg som möjligt.

Kävlinge kommun eftersträvar en så kort total skolväg för samtliga elever i kommunen som möjligt, vilket kan innebära att några får en längre skolväg och andra en kortare skolväg.

Relativ närhet är först och främst till för att säkerställa att alla barn får en skolplacering vid en skola nära hemmet. Om en elev endast har en skola som bedöms vara en skola nära hemmet erbjuds platsen till den eleven, före en annan elev som har flera andra skolor nära hemmet.

Beräkning av relativ närhet är extern tjänst som utförs åt kommunen.

Så här räknas relativ närhet ut:

 • Avståndet mäts mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta skolan.
 • Avståndet jämförs till den sökta skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = den relativa närheten. Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga som har sökt samma årskurs i aktuell skola.

Exempel på relativ närhet:

Två barn har sökt samma skola och det finns bara plats för ett av barnen. Det innebär att det barn som har totalt längst skolväg har rätt till platsen.

Bildkälla: https://www.orebro.se/barn--utbildning/grundskola--grundsarskola/soka-skola/fordelning-av-platser-i-skolan.html

Skollagen paragraf 9 kapitel 15

”En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid annan skolenhet. När det gäller val av skola får kommunen endast frångå elevens/vårdnadshavarens önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen”.

Överklaga skolplacering

Är du inte nöjd med beslutet på skolplaceringen finns det möjlighet att överklaga.

 • Skriv vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha. Skicka med namn, personnummer och adress på eleven det gäller. Skriv under dokumentet.
 • Beslutet måste överklagas inom tre veckor från den dagen du fick beslutet.

Överklagan skickas till:
Kävlinge kommun
Utbildningsnämnden
244 80 Kävlinge

Utbildningsnämnden skickar överklagan vidare till rätt instans.

Skolgång i annan kommun eller på en friskola

Information om vad som gäller om du väljer skolgång på en friskola eller skola i annan kommun.

Skola i annan kommun

Om elev/vårdnadshavare önskar skolgång i en skola i en annan kommun än Kävlinge och om den mottagande kommunen inte ser något hinder i detta, upprättas ett avtal mellan kommunerna om elevens skolgång och om den ekonomiska regleringen mellan kommunerna.

Är eleven folkbokförd i Kävlinge kommun men väljer att gå i skolan i en annan kommun behöver du göra en anmälan via e-tjänst:

Anmälan om byte till skola i annan kommun eller fristående skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friskola

Ett barn kan fullgöra sin skolgång i en fristående skola, det vill säga en skola med annan huvudman än en kommun, om skolan är godkänd av Skolverket. Kravet på friskolan är att verksamheten svarar mot läroplanens utbildningsmål och den värdegrund som gäller för den offentliga skolan.

Transport

Då valet av en friskola är ett beslut som grundar sig på förälders initiativ medför det dock att föräldern ansvarar för transport till och från den aktuella skolan.

Elevpeng

Kävlinge kommun betalar elevbidrag till den mottagande fristående skolan.

Anmälan

Vårdnadshavare behöver anmäla byte av skola om barnet är folkbokförd i Kävlinge kommun och har fått plats i en fristående skola. Du gör anmälan via e-tjänst:

Anmälan om byte till skola i annan kommun eller fristående skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om plats i grundskolan eller byte av skola

Här får du information för dig som flyttar hit med barn som går i grundskolan eller hur du gör när ni flyttar från kommunen.

Plats i grundskolan i samband med flytt till Kävlinge kommun

Plats i kommunal grundskola

Flyttar du till Kävlinge kommun så ansöker du om plats i kommunal grundskola via vår e-tjänst:
Ansöka om eller byte av plats i kommunal grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Plats på en friskola eller skola i annan kommun

Om du önskar plats på en friskola eller skola i en annan kommun, vänligen kontakta den skola du önskar plats på.

Anmälan om byte av skola till annan kommun eller fristående skola

Flyttar du från Kävlinge kommun så anmäler du om byte till skola i annan kommun eller fristående skola via vår e-tjänst:

Anmälan om byte till skola i annan kommun eller fristående skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?