Annelundsskolan

Rektorsområde Annelund/Olympia består av två F-6-skolor med sammanlagt lite över 500 elever. Annelund ligger centralt i Kävlinge och på skolan går det cirka 180 elever fördelat på sju klasser. Skolorna kommer flytta in i gemensamma nya lokaler på Gryet och blir då en skola.

Annelundsskolan, röd tegelbyggnad i två plan

Skolorna har gemensam organisation där en del av personalen arbetar på båda enheterna. Vi arbetar målmedvetet för att skapa goda förutsättningar, för att våra elever ska nå höga resultat. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete för att skolan ska vara en plats där alla respekteras utifrån sin person, sina tankar och åsikter. Vi skapar trygghet och studiero genom en god lärmiljö och en strukturerad undervisning, som utgår från våra elevers behov och förutsättningar. Att förbättra kvalitén genom uppföljning, utvärdering och utveckling är viktigt för oss. Vi har ett engagerat utvecklingsarbete, där skolledning tillsammans med förstelärare, personal och elever verkar för en lärande organisation. Vi utvecklar regelbundet våra undervisningsmetoder som är förankrade i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För oss är samverkan mellan skola och hem viktig för att eleverna ska nå goda resultat i skolan.

Vill du veta mer om vår skola är du välkommen att kontakta oss!

Att börja i förskoleklass

Rektorsområde Annelund/Olympia

Till hösten är det dags för ditt barn att börja förskoleklass och inför det behöver du göra ett skolval. I Rektorsområdet Annelund/Olympia finns i dagsläget två skolor, Annelund som har en klass i varje årskurs och på Olympia jobbar vi enligt storklass. Så småningom kommer båda dessa verksamheter flytta in i nya lokaler på Gryet och vi kommer att bli en skola med tre paralleller.

Skolornas ambition att göra skillnad

Alla vi på Annelund och Olympia har som ambition att göra skillnad på elevers sätt att tänka och hur de uppfattar sig själva och världen. Våra elever ska ges möjligheter att växa i tilltro till sin egen förmåga och kapacitet för att bidra till ett bättre och mer tillåtande samhälle, där alla får vara den man är och bidra på det bästa sätt man kan, utifrån förmåga.

Trivsel och välmående

Våra elevers trivsel och välmående är viktig för att de ska kunna prestera bra i skolan. Vårt värdegrundsarbete är synligt i den dagliga undervisningen och bidrar aktivt till ett ökat demokratiskt samhälle, där mångfald berikar och människors lika värde är en norm. Hos oss får alla tänka och tycka vad de vill, men åsikter yttras med respekt för andras uppfattningar och perspektiv.

Vi arbetar skolövergripande med främjande aktivitetsdagar för skolans alla elever. Detta skapar tillhörighet och ger möjlighet att lära tillsammans. Elevdelaktighet är också viktigt på båda våra skolor. Eleverna är engagerade i olika grupper såsom faddergrupper, Elevråd, Må-bra-råd och KulturCrew.

Lärande och utveckling i centrum

På våra skolor får ditt barn möta en utbildning, som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hos oss står lärande och utveckling i centrum. Vi har kompetent personal inom både skola och fritidshem, som alla arbetar för ett lärande som börjar i förskoleklass och utvecklas hela vägen till årskurs 6. Vi arbetar aktivt och systematiskt med att utveckla våra arbetssätt och arbetsformer. Att förbättra vår verksamhet genom uppföljning, utvärdering och utveckling är centralt för våra skolor. Båda skolorna har blivit kvalitetsgranskade de senaste åren med mycket goda resultat.

Eleverna möts av undervisning av hög kvalitet, där struktur och innehåll möter deras behov, vilket gör att våra elever varje år når goda resultat utifrån sina förutsättningar. Vi har god studiero och tydliga rutiner och märker att det uppskattas.

Elev som räknar mattetal

Goda relationer en framgångsfaktor

Samspel och bemötande samt goda relationer mellan personal, elever och vårdnadshavare är framgångsfaktorer för oss. Vi arbetar för att ge våra elever och vårdnadshavare en positiv syn på skolan. Skolan ska vara en plats där man vill och tycker om att vara på. Vi erbjuder stimulerande lärmiljöer, där elevernas kreativitet ges stor möjlighet att utvecklas!

Stort hjärta och hög kompetens

Gemensamt för våra skolor är stort hjärta och hög kompetens.
Vi tror på alla människors positiva inneboende kraft, deras glädje att växa och utvecklas och deras önskan om att få tillhöra en gemenskap som genomsyras av värme och ömsesidig respekt.

Vårt mål är att göra varje dag till den bästa för våra elever! Vi hoppas att ni väljer någon av våra skolor till ert barn!

Elever i förskoleklassens lokaler

Kontakt fritidshem

Kontakt

Fritids: 0733-73 06 52
Klubben: 0709-73 96 88

Sjukanmälan
Om ditt barn av någon anledning inte kan komma, vill vi att ni kontaktar oss på någon av våra telefoner. Tänk på att det är viktigt framförallt på lovdagar. Är ditt barn frånvarande en skoldag ska även sjukanmälan göras till skolan via InfoMentor. Länk till annan webbplats.

Bra att veta

  • Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00.
  • Vi serverar frukost 07.30
  • Vi serverar mellanmål 14.00-14.30
  • När barnen går hem för dagen ska de tydligt säga till personalen

Elevhälsa

Skolsköterska
Madeleine Dahlbo Karlsson
madeleine.karlsson@kavlinge.se
046-73 94 62

Skolläkare
Gunilla Stripple 
Tid bokas via skolsköterska

Skolpsykolog
Anders Olsson
anders.olsson2@kavlinge.se
046-73 93 75

Skolkurator
Joanna Pemsel
joanna.pemsel@kavlinge.se
046-280 41 11

Mer Information om Barn och elevhälsan

Skolbibliotek

Biblioteket är bemannat av vår skolbibliotekarie Lena följande veckodagar:

  • Torsdagar kl. 8.00-15.30
  • Fredagar (jämna veckor) kl. 8.00-11.30.

Du kan alltid låna böcker själv i vår utlåningsdator.

Elever från sjätte årskursen hjälper till i biblioteket med återlämning, bokuppsättning med mera.

Skolbibliotekarie
Lena Nilsson Berg
lena.berg2@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Annelundsskolans mål

  • Annelundsskolans undervisning (både på fritids och i skolan), präglas av höga förväntningar och tydligt kommunicerade mål.
  • Annelundsskolans elever upplever att deras utbildning och undervisning präglas av studiero, ansvar och delaktighet.
  • Annelundsskolans undervisning erbjuder en tillgänglig lärmiljö som når alla elever genom stimulans, anpassningar och utmaningar.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?