Lackalänga skola

På Lackalänga skola finns drygt 160 elever i skolår F-6. Skolan är gammal, men charmig, med en underbar omgivning i Furulund.

Tre elever sitter och ritar

Lackalänga skola och Ljungenskolan bildar tillsammans Furulunds rektorsområde. Skolledning, elevhälsa och flera pedagoger arbetar på båda skolorna.

Att börja i förskoleklass

Välkommen till förskoleklass!
Förskoleklassen är sedan 2018 den första årskursen i den obligatoriska skolan, vilket innebär att eleverna har närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

Till hösten är det kanske dags för ditt barn att börja i förskoleklass och inför det behöver du som vårdnadshavare göra ett skolval. I Furulund har vi två skolor, Ljungenskolan och Lackalänga skola, som ingår i samma rektorsområde. På Ljungenskolan går det i dagsläget cirka 460 elever och på Lackalänga skola går det cirka 160 elever.

Förskoleklassens verksamhet
Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola. Genom lek och skapande introduceras förskoleklasseleverna i skolans organisation gradvis. Först blir eleverna bekväma i förskoleklassens fina och välutrustade lokaler och med tiden får de upptäcka andra delar av skolan t.ex. när de har aktiviteter i idrottssalen och lånar böcker i våra fantastiska skolbibliotek.

Skoldagen i förskoleklass pågår mellan kl. 8.15-13.40 varje dag. Före och efter skoldagen kan barnen med behov av omsorg vara inskrivna på någon av våra fritidsavdelningar. Där är öppettider mellan kl. 06.00-18.00. Frukost serveras i skolrestaurangen kl. 07.30 och på eftermiddagen serveras mellanmål avdelningsvis i skolrestaurangen. Anmälan till fritidshem görs via kommunens e-tjänst på webbplatsen Länk till annan webbplats..

Personal
I förskoleklass arbetar en legitimerad grundskollärare tillsammans med personal från fritids. Vi har även en idrottslärare som undervisar förskoleklassens elever i idrott en gång i veckan. För att tidigt kunna möta elever i behov av anpassningar och stöd har vi även en specialpedagog som arbetar mot förskoleklasserna.

Undervisning och pedagogik
Verksamheten i skolan och fritidshemmen styrs av läroplanen (Lgr 22) och i denna finns ett särskilt avsnitt som behandlar förskoleklassens verksamhet. Kreativt skapande, lustfyllda och lekfulla aktiviteter genomsyrar pedagogiken i förskoleklass, där undervisning och friare aktiviteter varvas under skoldagen. Vi väcker elevernas nyfikenhet genom spännande utmaningar i de nya lärmiljöerna, både inomhus och utomhus. Våra skolor har närheten till naturen med skogsområde, dammar, vattendrag, öppna fält, backar och de fina skolgårdar. Under skoldagen bedrivs undervisningen både inomhus
och utomhus.

Med tiden blir eleverna successivt medvetna om sitt eget lärande och när det första skolåret i förskoleklass har genomgåtts har eleverna utvecklats både som grupp, och individuellt och ofta har de kommit långt i sin läs- och skrivutveckling.

Trygghet, trivsel och utveckling
Vi har en verksamhet att vara stolt över, med engagerade medarbetare som tillsammans bedriver ett systematiskt utvecklingsarbete som leder till utveckling och framgång. Personalen har hög kompetens och behörighet både i skolan och på fritidshemmen. Det goda samarbetet personalen emellan är viktiga framgångsfaktorer för våra goda studieresultat och för främjandet av god trygghet och trivsel. Elevernas välmående är avgörande för att de ska kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar aktivt mot kränkande behandling och har både en likabehandlingsgrupp, ett elevhälsoteam och ett specialpedagogiskt team som stöttar upp i arbetet med eleverna.

Samspel och bemötande samt goda relationer mellan personal, elever och vårdnadshavare är viktiga framgångsfaktorer. Vi arbetar för att ge våra elever och vårdnadshavare en positiv syn på skolan, och för oss är det oerhört viktigt att skolan är en plats där man vill och tycker om att vara.

Skolvalet via e-tjänst
För att kunna välja Ljungenskolan eller Lackalänga skola behöver du gå in och göra ditt skolval via kommunens e-tjänst på webbplatsen Länk till annan webbplats. där mer information finns. Skolvalet är öppet under december och januari månad. Tänk på att båda vårdnadshavare behöver logga in och skriva under. I mars månad skickar kommunen ut placeringsbesked på vilken skola ert barn har fått sin plats.

Vi önskar er varmt välkomna att välja någon av våra skolor till ert barn!Kontakt fritidshem

Kontakt

Fritids F-2: 0709-73 93 19
Klubben 3-6: 0709-73 92 95

Sjukanmälan

Meddela alltid på infomentor om ditt barn inte ska stanna kvar på fritidshemmet på eftermiddagen.

Så här ser en dag ut på fritidshemmet:

 • 6.00 Vi öppnar på Klubben, du kommer in genom att ringa på dörr G4. Barnet ska alltid skriva sitt namn på morgonlistan som finns på Klubben.
 • 7.30 Gemensam frukost i matsalen. (De barn som ätit hemma stannar på sin avdelning.)
 • 7.50 Alla barn är ute tills skolan börjar. Då finns alltid någon vuxen ute.
 • 8.15 Alla barn börjar. Under skoldagen finns fritids-personalen med i skolans olika verksamheter.
 • 13.40 Eleverna börjar på fritids eller går hem.
 • 14.00 Fritids går till mellanmål.
 • Efter mellanmål är vi ofta ute en stund eller på någon aktivitet.
 • 16.30 Alla barn samlas på Klubben och nu är det G4 dörren du kommer in genom att ringa på.
 • 18.00 Fritidshemmet stänger för dagen.

Bra att veta

 • Ta alltid kontakt med fritidspersonalen när ditt barn kommer på morgonen och när ni hämtar på kvällen.
 • Hålla dig informerad om vår verksamhet genom att läsa våra veckoplanering.
 • Som förälder ansvarar du för att hålla scheman via infomentor och kontaktuppgifter aktuella.
 • Extra kläder och regnkläder behöver alltid finnas här.

Elevhälsa

Skolsköterska
Kerstin Mibesjö
046-73 98 05
kerstin.mibesjo@kavlinge.se

Skolläkare
Gunilla Stripple
Tidsbeställning kan bara göras via skolsköterskan

Skolkurator
Veronica Popal Lilja (måndag, torsdag och jämn fredag)
046-739816
veronica.lilja@kavlinge.se

Johanna Johansson
046-73 90 72
johanna.johansson2@kavlinge.se

Skolpsykolog
Linn Bülow
046-280 41 75
linn.bulow@kavlinge.se

Mer Information om Barn och elevhälsan

 

Om vi inte svarar när du ringer så tala in ett meddelande så återkommer vi till dig.

Skolbibliotek

Biblioteket är bemannat av vår skolbibliotekarie Emma.

Du kan alltid låna böcker själv i vår utlåningsdator.

Skolbibliotekarie
Emma Willman
emma.willman@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Skolan arbetar aktivt och systematiskt med att utveckla arbetssätt och arbetsformer. Eleverna trivs i mycket hög utsträckning och skolan visar mycket goda resultat varje år.

Att uppleva trygghet och trivsel är väsentligt för lärandet. Vi strävar efter ett gemensamt förhållningssätt och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor för att skapa gemenskap och sammanhållning. 

Att elever känner till målen och vet hur de ska nå dem är en framgångsfaktor.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?