Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Arkiv

Protokoll​


Skolrådet F-6
Söderparkskolan
Dagordning 12 oktober 2020
Tid: 18.00 – 19.00
Plats: Virtuellt, via länk
Närvarande: Susanne Canerstam (klass 6A), Anna Papée (klass 4A), Anders Isgren (2A), Åsa
Kjellberg (klass 3A), Anneli Roth (rektor)1. Dagens sekreterare
Åsa Kjellberg2. Tillkommande punkter
En vecka innan nästa skolrådsmöte skicka ut en påminnelse till alla vårdnadshavare
via Infomentor och fråga om det finns något som någon vill lyfta.


3. Föregående mötesanteckningar
Hittade inte länkar till tidigare skolrådsprotokoll på webbplatsen? Anneli undersöker och
ser till att de läggs upp igen.


4. Rekrytering av nya representanter
Saknas skolrådsrepresentanter för årskurs F (Förskoleklass) och 1. Förslag att Anneli
skriver ihop en text och skickar till mentorerna, som lyfter frågan i vardera klass.


5. Ombyggnad, nybyggnation – Hur ligger vi till?
Byggnationen följer tidsplanen och går nu in i Etapp 4, som består av ett omfattande
grävarbete. Ytterligare staket kommer att sättas upp och grävarbetet kommer att
påbörjas vid badet och gå mot L-huset. Grävarbetet kommer till stor del att bestå av att
ta bort gamla ledningar av gas, el och vatten. Ett stort schakt, 6 m brett och 6 m djupt
kommer att grävas fram bredvid modulerna och gå upp mot den nya skolbyggnaden. I
schaktet kommer de nya gas-, el- och vattenledningarna dras fram. Över schaktet
kommer det byggas en tillfällig bro, så att elever och personal kan röra sig mellan
modulerna och de befintliga skolbyggnaderna. Det kommer sparas en gång på 1 ½ m
längst med byggnaden där matsalen ligger. Gången kommer inte användas av
skolelever, utan är främst avsedd för utrymningsskäl. Den nya ingången till den s k
Tolvåkersbyggnaden, där matsalen ligger, kommer fortsatt vara i motsatt ända till
matsalen, dvs vid de nya villorna och tunneln.
Det omfattande grävarbetet kommer att pågå under sista kvartalet år 2020 till första
kvartalet år 2021 och kommer eventuellt medföra tillfälliga el- och vattenavbrott.
Troligtvis sker det ej dagtid, då skolverksamheten är igång.
Under första kvartalet år 2021 (planerat till v 16) kommer grunden av byggelement till
den nya skolan påbörjas vid L-huset och gå mot badet. Skolbyggnaden kommer att
färdigställas innan idrottshallarna och är planerad att stå klar hösten år 2021 Det dröjer
till hösten år 2023 innan skolverksamheten är igång. De två nya, fullskaliga idrottshallarna, som byggs ihop med den nya skolan, kommer färdigställas efter skolan.
Mellan det som idag är M-hus och bad finns tankar om aktivitetspark, multisportarena och annat som inspirerar till aktivitet.
Då byggnationen är klar är det tänkt att Söderpark skolan ska ha möjlighet att kunna ha ca 270 elever och Tolvåkersskolan ca 540 elever. Dessa skolor kan byggas ut med moduler vid behov. Likt den påbyggnaden som gjort av L-huset, där årskurs 3 idag har sina klassrum.


6. Hantering av Covid-19
Kommunen har haft som mål att kommunicera ut den mesta av informationen kring Covid-19 centralt. Anneli (rektor) har ett gott samarbete med rektorn på Tolvåkersskolan, och informerar löpande till vårdnadshavare.
Den milda hösten har underlättat uteverksamhet och hämtningar utomhus på fritids. Diskussioner förs om hur det kan tänkas ske under kommande, kallare årstid.
För att minska risk för smitta sitter elever på lågstadiet med en stols mellanrum i matsalen. Eleverna i mellanstadiet sitter just nu 6 st vid varje bord, men med större avstånd mellan borden.
Hög frånvaro under ett par veckor i september har medfört att få blev smittade vidare och just nu är frånvaron ovanligt låg, både bland elever och lärare.
Vikariepoolen har utökats, för att snabbare kunna tillsätta personal om behov uppstår.
Allmänna inställningen verkar vara att många är nöjda med den information de får, för det har inte kommit in önskemål om att få mer.


7. Information från skolledning och personal
6:orna var många förra året och då de slutade minskade elevantalet på skolan fr 196 till 178 st elever. Söderpark skolan är idag 1-parallellig med elever fördelat:
F:an – 24 st
1:an – 21 st
2:an – 26 st
3:an – 33 st
4:an – 26 st
5:an – 20 st
6:an – 28 st
Det har varit färre elever än beräknat på fritids under hösten. Troligtvis kopplat till att en del föräldrar är korttidspermitterade och /eller jobbar hemifrån p g a Covid-19
Mattias Andersson har slutat.
En ny speciallärare, Sandra Svensson, har börjat i lilla klassen.
Det är fortbildning för personalen under hösten.
Kören tar paus under rådande Covid-19
Utvecklingssamtalen under hösten har varit digitala, med vissa få undantag. Vårdnadshavare har bjudits in via länk i mejl och kunnat ansluta via dator eller app. Återkopplingen har varit positiv och flera upplever det som mer koncentrerat och smidigt då det kan ske dagtid fr ex arbetsplats. Det har gått bra att dela länk och dokument. Det finns en risk att de som känner sig osäkra med den digitala tekniken upplever det som jobbigt eller inte får det att fungera. Förslag att om det sker igen förebygga med ett ”Testmöte” där de som känner sig osäkra kan gå in och testa tekniken och få vägledning, innan det är dags för utvecklingssamtalet. Kanske även att en enklare instruktion bifogas i mötesinbjudan i mejlet.


8. Ekonomin för skolrådet – Pengar till klasserna
Peter Lindström för över skolpeng för år 2016 och 2019 till Carola Bokelid,
2.240 + 1.940 = 4.180 kr
Saldo efter utbetalning 2.632,28 kr
Inga förändringar under året p g a Covid-19


9. Övrigt
Beroende av råd och rekommendationer kring Covid-19 går det inte i dagsläget att besluta om hur årets Luciatåg och skolavslutning kommer att ske. Information kommer senare.


10. Nästa skolrådsmöte
Måndag 30 november kl 18:30- 19:30 OBS! Ny tid


Uppdaterad 2020-12-01

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga