Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Starta enskild verksamhet

Om du som enskild huvudman önskar bedriva förskoleverksamhet i Kävlinge kommun behöver du ansöka om tillstånd.

Ansökan och anmälan

Avgift

Den kommun som prövar en enskild huvudmans ansökan om tillstånd har rätt att ta ut en avgift för detta i enlighet med 2 kap. 5§ c Skollagen.

Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun har beslutat att ta ut en avgift på 35 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående förskola och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.

Villkor för godkännande och ekonomisk ersättning till förskola och pedagogisk omsorg som bedrivs i enskild regi.

Allmänna förutsättningar

Enskild verksamhet ska godkännas om kvalitetskraven uppfylls. Enskild verksamhet i form av förskola och pedagogisk omsorg ska efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs om verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller krav som anges i 2a kap. 5§ skollagen.

Följande villkor har upprättats för att säkerställa en rättvis bedömning:

1. Lagstiftning

1:1 Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med gällande lagstiftning

2. Mål och inriktning

2:1 Verksamheten ska bedrivas enligt gällande nationella och internationella styrdokument. Läroplaner och Skolverkets allmänna råd för respektive verksamhet ska vara vägledande.

3. Tillsyn

3:1 Tillsyn sker enligt de mål och riktlinjer som följer av Skollagen, läroplaner och Skolverkets allmänna råd.

4. Omfattning med mera

4:1 Verksamheten ska vara öppen för alla barn i åldern 1-5 respektive 6-12 år.

4:2 Mellan verksamhet och vårdnadshavare ska finnas en skriftlig överenskommelse där det tydligt framgår vilket barn och när barnet ska skrivas in i verksamheten.

4:3 Den månad som barnet skrivs in ska det också börja nyttja sin plats såvida inte finns särskilda skäl.

4:4 Vistelsetiden ska fastställas i avtal mellan vårdnadshavare och verksamheten. Verksamheten ska hålla öppet vardagar kl.06.00-18.00 om behov finns.

4:5 Då vårdnadshavaren inte längre har för avsikt att nyttja platsen, ska anordnaren från vårdnadshavaren begära en skriftlig uppsägning med uppgift om barnets sista närvarodag.

4:6 Anordnaren administrerar sin egen kö. Aktuell kö med uppgift om barnens namn och personnummer ska finnas tillgänglig för Utbildningskansliet.

4:7 För godkännande av pedagogisk omsorg ska verksamheten omfatta minst fem barn.

5. Ekonomi

5:1 Bidrag till enskild förskola och skolbarnsomsorg regleras i särskild ordning enligt Kävlinge kommuns beslut om resursfördelning och bidrag till enskild verksamhet.

5:2 Inför varje utbetalning ska aktuell lista med barnens namn, personnummer, adress och vistelsetid per vecka (< 15 timmar alt > 15 timmar per vecka) finnas tillgänglig på Bildningskansliet senast den 6:e varje månad.

5:3 Om anordnaren tar emot barn som är boende i annan kommun, regleras ersättningen mellan anordnaren och barnets hemkommun.

6. Föräldraavgifter

6:1 Anordnaren fastställer och administrerar föräldraavgifter. Kävlinge kommun har beslutat tillämpa maxtaxa. Även den enskilda verksamheten omfattas av detta beslut. Föräldraavgiften får inte överstiga maxtaxenivån, även om barnet har plats i flera verksamheter med olika huvudmän.

7. Lokaler

7:1 De lokaler där verksamheten bedrivs ska uppfylla kraven som finns enligt gällande föreskrifter och för sitt ändamål vara godkända av berörda myndigheter.

8. Försäkringar

8:1 Anordnare ska se till att inskrivna barn omfattas av motsvarande försäkringsskydd som gäller för inskrivna barn i den kommunala verksamheten.

9. Förändringar

9:1 Om enskild verksamhet helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller flyttade verksamheten måste ett nytt godkännande sökas.

9:2 Inför en utökning av antalet inskrivna barn, ska ett nytt godkännande sökas om detta innebär en avvikelse på mer än 5 % i förhållande till det antal som är överenskommet mellan anordnaren och Kävlinge kommun.

 9:3 Vid förändring inom ägar och ledningskretsen ska detta anmälas till Kävlinge kommun.

Skärpta krav från den 1 januari 2019

Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Beslutet innebär att det införs skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet.

Det är proposition 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden som ligger till grund för ändringarna. De börjar gälla den 1 januari 2019.

För kommunens del innebär de skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem (sådana som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola).

De skärpta krav som ska prövas

Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor och vissa fritidshem. Vad gäller godkännande ska sådant idag lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs. kommunen. Denna prövning ska fortfarande göras. Det som är nytt är att kommunen utöver detta också ska göra vad som kallas en ägar- och ledningsprövning.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Kraven ska vara fortlöpande uppfyllda och behöver därför vara föremål för löpande tillsyn.

Personkretsen som ska leva upp till de skärpta kraven

Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse:

  1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten
  2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
  4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Bedömningen ska göra samlat för hela den aktuella kretsen och prövning av berörda ska ske i förhållande till den aktuella verksamheten.


Uppdaterad 2019-11-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga