Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Etableringskontroll, tillsyn och anmälningsärenden

Rutin för etableringskontroll, tillsyn och anmälningsärenden gällande enskild förskola och fritidshem.

1 Skollagen 26 kap; Tillsyn

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska åtgärda fel som upptäckts vid granskningen. En kommun har tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt.

En tillsynsmyndighet har i sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står under dess tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning. En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt denna lag står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter. Om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten, de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. Ett föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.

En tillsynsmyndighet får i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en huvudman som enligt denna lag står under dess tillsyn en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten.

En tillsynsmyndighet får avstå från att ingripa om
1. överträdelsen är ringa,
2. den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller
3. det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande.

En tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande, ett medgivande eller ett beslut om rätt till bidrag som myndigheten har meddelat enligt denna lag, om
1. ett föreläggande inte har följts, och
2. missförhållandet är allvarligt.

Ett godkännande av en enskild som huvudman inom skolväsendet får återkallas om den enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande. Återkallelse får beslutas även om rättelse har skett vid prövningstillfället, om det kan befaras att det på nytt kommer att uppstå sådana missförhållanden som utgör grund för återkallelse. Tillsynsmyndigheten får besluta att ett beslut om återkallelse ska gälla trots att det inte har vunnit laga kraft.

2. Etableringskontroll

Innan en ny förskola eller fritidshem öppnar eller flyttar in i nya lokal gör utbildningssektorn en etableringskontroll. Denna form av tillsyn är till för att se att den planering som huvudmannen har presenterat i sin ansökan går att genomföra. Etableringskontrollen sker så nära inpå verksamhetsstart som möjligt. Det är huvudmannen som ansvarar för att i god tid innan verksamhetsstart kontakta utbildningssektorn så att tid för etableringskontroll bokas in. Inga barn får skrivas in i en ny verksamhet innan etableringskontrollen är genomförd. Om verksamheten bedöms följa gällande lagar och föreskrifter fattar utbildningsnämnden beslut om att avsluta etableringskontrollen.

3. Förstagångstillsyn och Regelbunden tillsyn

3.1 Förstagångstillsyn

Normalt gör utbildningssektorn en förstagångstillsyn ungefär sex till åtta månader efter att ny förskola eller fritidshem har startat. Denna tillsyn görs på samma sätt som en regelbunden tillsyn.

3.2 Regelbunden tillsyn

Utbildningssektorn gör regelbunden tillsyn av förskolor och fritidshem minst vart fjärde år. Den regelbundna tillsynen kan även ske oftare. När det är dags för tillsyn får huvudmannen ett brev från utbildningssektorn med information om tillsynen och vilket eller vilka datum som är aktuella. Tillsynsbesök genomförs av tjänstemän i utbildningssektorn.

Inför ett tillsynsbesök skickar utbildningssektorn ut ett formulär med frågor om verksamheten som huvudmannen ska fylla i och skicka in senast tre veckor innan besöket.

Under ett tillsynsbesök observerar tjänstemän i utbildningssektorn verksamheten och tittar på miljö och det material som finns tillgängligt för barnen.

Före tillsynsbesöket skickar utbildningssektorn ut ett schema för tillsynsbesöket till huvudmannen. Tjänstemännen intervjuar vårdnadshavare, personal, rektor och huvudman.

Utbildningssektorn vill också kunna ta del av förskolans/fritidshemmets rutiner, handlingsplaner, dokumentationer och annat skriftligt material.

Om verksamheten bedöms följa gällande lagar och föreskrifter fattar utbildningsnämnden beslut om att avsluta tillsynen.

4. Anmälningsärenden

Inkomna klagomål från vårdnadshavare och andra utomstående riktade mot en fristående huvudman utgör en anmälan hos utbildningssektorn som ansvarar för att utreda dessa anmälningar avseende skollag, läroplan och andra bestämmelser. Undantaget är anmälningar som gäller diskriminering och kränkande behandling som Diskrimineringsombudsmannen respektive Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har tillsynsansvar för.

När en anmälan inkommer så gör utbildningssektorn en första bedömning av om ärendet faller inom utbildningssektorns tillsynsområde. Skulle det vara så att anmälan bedöms ligga inom en annan tillsynsmyndighets område så överlämnas anmälan till rätt myndighet.

Om huvudmannen inte har fått ta del av klagomålet och bedöms ha förutsättningar att rätta till de brister som anmälts, kan anmälan överlämnas till huvudmannen för utredning och åtgärder.

Anmälningar som innehåller uppgifter av allvarlig karaktär utreds alltid av utbildningssektorn.

Anmälningsärendena handläggs ofta i ett ”skriftligt förfarande”, men besök och intervjuer kan också förekomma om det behövs för utredningen. Huvudmannen är enligt skollagen skyldig att på tillsynsmyndighetens (utbildningssektorns) begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar som behövs för att utreda anmälan.

Efter utredning av anmälan fattar Utbildningsnämnden ett beslut i ärendet. Beslutet kan innebära något av följande:

  • Beslutet är att ärendet avslutas och huvudmannen inte behöver vidta några åtgärder.
  • Beslutet är att huvudmannen föreläggs att vidta åtgärder för att rätta till konstaterade brister.

Beslutet skickas enbart till huvudmannen och inte anmälaren, men anmälaren har möjlighet att begära ut beslutet från utbildningssektorn.

I samband med att beslutet lämnas till huvudmannen meddelas ett svarsdatum för redovisning till utbildningssektorn om åtgärder huvudmannen vidtagit för att rätta till de konstaterade bristerna. Efter att huvudmannen inkommit med redovisning av åtgärder kan ärendet avslutas, alternativt fattas ett nytt beslut med ytterligare föreläggande riktade mot huvudmannen.


Uppdaterad 2019-06-03

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga