Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid
Kävlinge Lärcentrum, läsår 2016 - 2017

1. Vision

Rätten till likabehandling är en grundläggande mänsklig rättighet och vid Kävlinge Lärcentrum skall alla elever, deltagare, medarbetare och övriga besökare ha rätt att vistas utan att bli diskriminerad eller kränkt. Varje enskild elev/deltagare skall bli sedd, uppmärksammad och bekräftad och det dagliga arbetet skall genomsyras av respekt för individen.

Utbildningen vid Kävlinge Lärcentrum ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Skollagen 1 kap 5 §.

Vid Kävlinge Lärcentrum skall alla elever/deltagare ha samma rättigheter oavsett:

 • kön,
 • könsöverskridande identitet eller uttryck,
 • etnisk tillhörighet,
 • religion eller annan trosuppfattning,
 • funktionsnedsättning,
 • sexuell läggning eller
 • ålder

Vid Kävlinge Lärcentrum arbetar både personal och elever/deltagare aktivt för att främja trivsel, tolerans och en trygg miljö. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att alla visar respekt för den enskilda individen samt för att motverka all form av diskriminering och kränkande behandling.

2. Lagstiftning

I 3 kap 16 §, Diskrimineringslagen (2008:567), står att läsa att verksamheten varje år skall upprätta en likabehandlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra trakasserier.

I 6 kap 8 §, Skollagen (2010:800), framgår det att verksamheten varje år skall upprätta en plan mot kränkande behandling innehållande en översikt av de åtgärder som behövs för att förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen skall innehålla en redogörelse för hur skolan tänker arbeta med dessa frågor under kommande läsår och en utvärdering av det skall ske i nästföljande års plan. Lagen kräver alltså att huvudmannen arbetar målinriktat för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Enligt Skolverkets allmänna råd från 2012 om ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” kan dessa två olika planer med fördel skrivas ihop till en plan. Detta för att skapa en tydlighet och ett helhetstänkande.

Således innehåller detta dokument båda dessa planer och kallas därmed ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”, enligt rekommendation från Skolverket.

Denna plan vänder sig till elever, deltagare, vårdnadshavare och samtlig personal vid Kävlinge Lärcentrum. Den omfattar alltså även inte enbart utbildningssidan, utan även enheten för arbete och integration samt studie-och yrkesvägledning och administrationsorganisationen vid Kävlinge Lärcentrum.

3. Definitioner av begrepp

De diskrimineringsgrunder som anges i Diskrimineringslagen (2008:567) är:

 • kön
 • (man eller kvinna)
 • könsöverskridande identitet eller uttryck(att någon inte identifierar sig som man eller kvinna eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än sitt fysiska)
 • etnisk tillhörighet
 • (nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande)
 • religion eller annan trosuppfattning (vad eller vem man tror på)
 • funktionsnedsättning (nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga)
 • sexuell läggning (homosexualitet, bisexualitet eller heterosexuell läggning)
 • ålder

Diskriminering

En handling som direkt eller indirekt missgynnar en elev pga. något eller några av de sju diskrimineringsgrunderna.

Direkt eller indirekt diskriminering

I lagstiftningen skiljer man på direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering avses när en elev som har direkt koppling till de sju diskrimineringsgrunderna missgynnas. Indirekt diskriminering är när en – till synes – neutral bestämmelse eller förfaringssätt tillämpas i praktiken, men som de facto missgynnar en elev/deltagare utifrån diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier

Trakasserier är när man behandlar någon illa och/eller kränkande. Det kan också vara ett uppträdande som kränker en elevs/deltagares värdighet och som har samband med någon eller några av de sju diskrimineringsgrunderna.

Mobbing

Definitionen på mobbing är att en person har blivit utsatt för kränkningar vid upprepade tillfällen och när det råder obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbing.

Kränkande behandling

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck.

Kränkande behandling behöver inte ha direkt koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling kan t ex vara:

 • fysiska (t ex slag och knuffar, förstöra tillhörigheter)
 • verbala (t ex att bli hotad eller kallad öknamn)
 • psykosociala (t ex grimaser, utfrysning, ryktesspridning)
 • text- och bildburna (t ex klotter, sms, på internet)

4. Ansvarsfördelning

Enligt lag och förarbeten är det rektorns ansvar att:

 • se till att alla – personal, elever och vårdnadshavare – känner till att inga former av diskriminering och/eller kränkande behandling är tillåtna vid Kävlinge Lärcentrum,
 • se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna,
 • se till att planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas och revideras årligen i samarbete med personal och elever samt
 • se till att utvärdering och åtgärder genomförs om det skulle förekomma diskriminering och/eller kränkande behandling.

Rektor bör även:

 • se till att personalen har ett gemensamt system för dokumentation vid diskriminering och/eller kränkande behandling.

Ovanstående ansvar gäller också vid Kävlinge Lärcentrum för verksamhetschef och chef för arbete och integration för respektive personal- och deltagargrupper.

Det är personalens ansvar att:

 • följa skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling,
 • reflektera över de normer och värderingar man förmedlar i sitt sätt att arbeta,
 • rapportera och medverka till utredning av misstanke om diskriminering och/eller kränkande behandling,
 • åtgärder vidtas då diskriminering och/eller kränkande behandling förekommer samt
 • dokumentera upptäckterna av diskriminering och/eller kränkande behandling samt dess åtgärder.

5. Elevers/deltagares rätt till stöd

Varje elev/deltagare har rätt till stöd om denne/denna känner sig diskriminerad och/eller kränkt. Deras egna upplevelser av eventuell diskriminering och/eller kränkning får aldrig avfärdas eller minimeras. Elever/deltagare vid Kävlinge Lärcentrum har rätt att vända sig till vilken personal som helst och oavsett till vem personen vänder sig till, har den rätt att bli tagen på största allvar.

6. Utvärdering av läsår/verksamhetsår 2015 - 2016

Utvärdering av tidigare års plan

Innan läsåret börjar, genomförs en utvärdering och revidering av föregående års plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Ansvar: rektor

Utvärdering har ägt rum under juni månad tillsammans med elever och inom arbetslagen.

Information av planen

Denna plan skall delges till alla nyanställda samt finnas på Larweb och Kävlinge Lärcentrums hemsida.
Ansvar: verksamhetschef, rektor och chef för arbete och integration

Denna plan har funnits på båda dessa ställen.

Information vid läsårets start, kursens start samt vid starten av kontakt med deltagare

Denna plan samt ordningsregler gås igenom av lärare eller handläggare vid starten av en kurs, läsårsstart eller övrig inledande kontakt. När nya elever/deltagare startar påtalas det faktum att ungdomar och vuxna blandas i lokalerna vid Kävlinge Lärcentrum, vilket alla förväntas ta hänsyn till.
Ansvar: lärare och handläggare

Denna information har ägt rum.

Under läsåret/verksamhetsåret

Under lektionstid arbetar vi förebyggande genom att applicera det etiska perspektivet i kurserna. Personalen agerar medvetet som föredömen, inbjuder till diskussioner och är tydliga i sin gränssättning. Vi ingriper så snart som möjligt om man misstänker att någon form av kränkning sker. Alla som arbetar på Kävlinge Lärcentrum verkar för att ledorden för verksamheten hålls levande i vardagen (bilaga policydokument för personalens förhållningssätt). All personal har som uppgift att bemöta elever/deltagare med respekt. Personalen vid Kävlinge Lärcentrum är förebilder genom sin attityd gentemot elever/deltagare.
Ansvar: samtlig personal

Detta har ägt rum och äger rum kontinuerligt under hela läsåret.

Skolhälsovård

Skolsköterskan genomför hälsosamtal med elever på introduktionsprogrammen. Kuratorn genomför inskrivningssamtal med elever på introduktionsprogrammen. I båda dessa typer av samtal berörs bl a vikten av att visa respekt för varandra och andra aspekter som tas upp i denna plan.
Ansvar: skolsköterska och kurator

Alla nya elever har haft ett samtal med skolsköterska och med kurator.

Utbildningsråd

I utbildningsrådet diskuteras bl a denna plans innehåll och där får skolans rektor hjälp med utvärdering och revidering av denna plan. Utbildningsrådet är även ett forum för att diskutera trivsel och respekt.
Ansvar: rektor

6 st utbildningsråd har ägt rum under läsåret.

Mentorstid och utvecklingssamtal

Mentorer samtalar regelbundet enskilt med sina elever. Eleverna har också rätt till utvecklingssamtal en gång per termin.
Ansvar: mentorer

Samtal mellan mentor och elev har ägt rum regelbundet och utvecklingssamtal har genomförts en gång per termin.

Kvalitetsenkät

I den kvalitetsenkät som genomförs varje termin på Komvux och en gång om året på Introduktionsprogrammen får Kävlinge Lärcentrum en bild av hur eleverna/deltagare upplever kvalitén i utbildningen på Kävlinge Lärcentrum. Det är en viktig del i arbetet med trivseln samt med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Ansvar: rektor

Elever har svarat kvalitetsenkäten. Komvux-elever två gånger under läsåret och IM-elever en gång under läsåret.

Pedagogiska måltider

På introduktionsprogrammen har vi pedagogiska måltider. Lärare och elever äter tillsammans på Korsbackaskolan och möjlighet ges vid dessa tillfällen till samtal.
Ansvar: lärare

Varje enskild skoldag har det varit några lärare som har ätit tillsammans med sina elever.

Temadagar på IM

På introduktionsprogrammen genomförs minst en dag per läsår en temadag där aspekter i denna plan diskuteras. Den 1 september 2015 planeras en värdegrundsdag för Introduktionsprogrammen.
Ansvar: arbetslagsledare Peter Worland

 • Andreas Johnsson från Superman-projektet var här den 1 september 2015 samt den 26 februari 2016.
 • IMSPR har haft en temavecka i samband med Alla Hjärtans Dag; ”Kärlek”
 • Noaks Ark har besökt IM
 • Temadiskussioner efter att ha sett serier som t ex Justitia och Torkar aldrig tårar.

Utflykter på IM

På introduktionsprogrammen genomförs det flera utflykter under läsåret i syfte att skapa en vi-känsla.
Ansvar: arbetslagsledare Peter Worland

Dessa utflykter har genomförts under läsåret:

 • grillning vid scoutstugan i Furulund
 • Livets Museum i Lund
 • två utflykter till bokaffär för att införskaffa lovbok till eleverna från bokaffär
 • besök på ungdomsmottagning
 • utflykt till Landskrona med minigolfspel
 • friluftsdag
 • avslutningsutflykt till aktivitetsparken SoFunny
 • skräpplockardag
 • utflykt till Malmö, där det spelades bowling och åts mat

Utflykt på Komvux

vuxenutbildningen planerar och genomför lärare och elever en gemensam utflykt tillsammans varje termin. Flera av kurserna innehåller moment i det centrala innehållet som behandlar etiskt förhållningssätt – detta leder till diskussioner om etik och moral.
Ansvar: arbetslagsledare Ola Andersson

 • Komvux hade under höstterminen en utflykt till Landskrona, där museet och Citadellet besöktes.
 • Under vårterminen ordnades en Hälsodag istället för en utflykt.

Värdegrundsdiskussion på Opalen

På Opalen diskuteras en gång i månaden ett etiskt dilemma.
Ansvar: lärarna på Opalen

 • Etiska dilemman har diskuterats varje månad.
 • Besök på Malmö Museum, där det var en utställning om Vita Bussarna och där olika demokratiska principer behandlades.

Temaveckor på SFI

På SFI genomförs temaveckor/temadag med särskild inriktning mot diskriminering och kränkande behandling och i syfte att skapa en vi-känsla.
Ansvar: arbetslagsledare Catarina Kjellander

 • Noaks Ark har besökt SFI
 • fokuserat arbete kring ordningsreglerna har ägt rum

Utflykter på SFI

På SFI genomförs det flera utflykter under läsåret i syfte att skapa en vi-känsla.
Ansvar: arbetslagsledare Catarina Kjellander

 • utflykt till Skånes Djurpark
 • skräpplockardag

övriga aktiviteter för att skapa vi-känsla:

 • hälsodag
 • sång med grupp A, B och C

7. Förebyggande arbete, läsåret 2016-2017

Utvärdering av tidigare års plan

Innan läsåret börjar, genomförs en utvärdering och revidering av föregående års plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Ansvar: rektor

Information av planen

Denna plan skall delges till alla nyanställda samt finnas på Larweb, Kävlinge Lärcentrums hemsida samt Inka.
Ansvar: verksamhetschef, rektor och chef för arbete och integration

Information vid läsårets start, kursens start samt vid starten av kontakt med deltagare

Denna plan samt ordningsregler gås igenom av lärare eller handläggare vid starten av en kurs, läsårsstart eller övrig inledande kontakt. När nya elever/deltagare startar påtalas det faktum att ungdomar och vuxna blandas i lokalerna vid Kävlinge Lärcentrum, vilket alla förväntas ta hänsyn till.
Ansvar: lärare och handläggare

Under läsåret/verksamhetsåret

Under lektionstid arbetar vi förebyggande genom att applicera det etiska perspektivet i kurserna. Personalen agerar medvetet som föredömen, inbjuder till diskussioner och är tydliga i sin gränssättning. Vi ingriper så snart som möjligt om man misstänker att någon form av kränkning sker. Alla som arbetar vid Kävlinge Lärcentrum verkar för att ledorden för verksamheten hålls levande i vardagen (bilaga policydokument för personalens förhållningssätt). All personal har som uppgift att bemöta elever/deltagare med respekt. Personalen vid Kävlinge Lärcentrum är förebilder genom sin attityd gentemot elever/deltagare.
Ansvar: samtlig personal

Förenkling av med denna plan

På IM arbetar man tillsammans med eleverna fram en förenklad version av denna plan.
Ansvar: rektor

Elevhälsovård

Skolsköterskan genomför hälsosamtal med elever på IM. Kuratorn genomför inskrivningssamtal med elever på IM. I båda dessa typer av samtal berörs bl a vikten av att visa respekt för varandra och andra aspekter som tas upp i denna plan.
Ansvar: skolsköterska och kurator

Utbildningsråd

I utbildningsrådet diskuteras bl a denna plans innehåll och där får skolans rektor hjälp med utvärdering och revidering av denna plan. Utbildningsrådet är även ett forum för att diskutera trivsel och respekt.
Ansvar: rektor

Mentorstid och utvecklingssamtal

Mentorer samtalar regelbundet enskilt med sina elever. Eleverna har också rätt till utvecklingssamtal en gång per termin.
Ansvar: mentorer

Kvalitetsenkät

I den kvalitetsenkät som genomförs varje termin på Komvux och en gång om året på Introduktionsprogrammen får Kävlinge Lärcentrum en bild av hur eleverna/deltagare upplever kvalitén i utbildningen vid Kävlinge Lärcentrum. Det är en viktig del i arbetet med trivseln samt med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Ansvar: rektor

Pedagogiska måltider

På IM har vi pedagogiska måltider. Lärare och elever äter tillsammans på Korsbackaskolan och möjlighet ges vid dessa tillfällen till samtal.
Ansvar: lärare

Temadagar på IM

På introduktionsprogrammen genomförs två värdegrundsdagar per läsår.
Ansvar: arbetslaget på IM

Utflykter på IM

På introduktionsprogrammen genomförs det ett flertal utflykter under läsåret i syfte att skapa en vi-känsla. Exempel på planerade utflykter är Vikingatider under uppstartsveckan, julavslutningsutflykt och skolavslutningsutflykt.
Ansvar: arbetslaget på IM

Halloween

Denna högtid kommer att uppmärksammas av hela IM och vi kommer ha en gemensam fest.
Ansvar: arbetslaget på IM

Alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag kommer att uppmärksammas på hela IM och det planeras ett temaarbete kring kärlek under den veckan.
Ansvar: arbetslaget på IM

Skapande skola

Projektet Skapande skola tror vi också kommer gynna värdegrunden, vi-känslan och integrationsarbetet.
Ansvar: arbetslaget på IM

Ungdomsmottagningen

IMSPR kommer att besöka ungdomsmottagningen i Landskrona under vårterminen.
Ansvar: arbetslaget på IM

Utflykt på Komvux

På vuxenutbildningen planerar och genomför lärare och elever en gemensam utflykt tillsammans varje termin. Flera av kurserna innehåller moment i det centrala innehållet som behandlar etiskt förhållningssätt – detta leder till diskussioner om etik och moral.
Ansvar: arbetslagsledare Ola Andersson

Café

Arbetslaget för Komvux kommer under året att arbeta för att det återigen skall finnas någon form av café på Lärcentrum, som kan bli en plats för social samvaro och demokratiska diskussioner.
Ansvar: komvux arbetslag

Värdegrundsdiskussion på Opalen

På Opalen diskuteras en gång i månaden ett etiskt dilemma.
Ansvar: lärarna på Opalen

Temaveckor på SFI

På SFI genomförs temadagar med särskild inriktning mot diskriminering och kränkande behandling i syfte att skapa en vi-känsla. Vi kommer bl a att bjuda hit Noaks Ark och arbeta med delar av Planen mot diskriminering och kränkande behandling på Kävlinge Lärcentrum.
Ansvar: arbetslagsledare Catarina Kjellander

Utflykter på SFI

På SFI genomförs det flera utflykter under läsåret i syfte att skapa en vi-känsla. Vi kommer att åka på olika utflykter med alla sfi-elever, men även åka iväg med enskilda grupper vid extra behov av gruppstärkande arbete.
Ansvar: arbetslagsledare Catarina Kjellander

Studie-och yrkesvägledningen

Studie- och yrkesvägledarna genomgår kontinuerligt fortbildningar där bemötande och samtalsmetodik har ett särskilt fokus. Genom tjänsten Vägledarkompetensen har vägledarna möjlighet att avropa utbildningar med hög aktualitet som bidrar till att kvalitetssäkra kompetens och färdigheter i arbetet med elever och deltagare. Exempel på utbildningar som genomförts är normkritiska perspektiv på vägledning, vägledning mot elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt mot elever med psykisk ohälsa.

Arbete och Integration

Alla deltagare inskrivna hos oss informeras om planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Uppdragstjänst genomför kontinuerligt APT med sina deltagare/medarbetare där värdegrund och bemötande är en stående punkt.

Personalen på arbete och integration har bemötandefrågor, värdegrund och likabehandling som diskussionspunkt på APT och övriga personalforum.

8. Handlingsplan vid diskriminering och kränkande behandling

För att man som elev/deltagare skall känna sig trygg är det viktigt att veta hur man skall agera om man har blivit utsatt för diskriminering och/eller kränkande behandling alternativt ser någon annan utsättas.

När skall jag agera?

 • Om jag eller någon annan elev/deltagare utsätts för diskriminering och/eller kränkande behandling av annan elev/deltagare skall jag omgående ta kontakt med någon personal.
 • Om jag eller någon annan elev/deltagare utsätts för diskriminering och/eller kränkande behandling personal skall jag omgående ta kontakt med någon annan personal.

Vart kan jag vända mig?

 • Prata med någon i personalen eller fyll i blanketten ”anmälningsblankett – diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling”.

Uppföljning och rapportering

Vid gränsfall agerar vi också. T ex genom:

 • Direkt tillsägelse
 • Enskilt samtal
 • Trepartssamtal
 • Vid upprepning: vidare åtgärder enligt nedan

Dokumentation är viktig redan från början och skall ske fortlöpande. Denna dokumentation skall delges rektor.

Om elev/deltagare upplever sig ha utsatts för diskriminering och/eller kränkande behandling av annan elev/deltagare:

 • Elever/deltagare och personal löser konflikten på plats. Dokumentation sker och överlämnas till rektor.
 • Rektor kontaktar elevernas/deltagares mentorer och informerar om händelsen.
 • Är eleven/deltagaren inte myndig kontaktar mentorerna omgående vårdnadshavarna.
 • Rektor, lärare och EHT-representant kartlägger situationen.
 • Vid behov sammankallar rektor samtal med mentor, EHT-representant, ev vårdnadshavare inom två veckor.
 • Vid behov kontaktar rektor annan lämplig myndighet.
 • Rektor och EHT-representant upprättar en individuell handlingsplan tillsammans med den utsatte.
 • Rektor och EHT-representant samtalar med den som utövat diskriminering, trakasserier och/eller annan kränkande behandling.
 • Rektor och EHT-representant har täta uppföljningar med samtliga parter.
 • Om diskrimineringen, trakasserierna och/eller kränkande behandlingen inte upphör, utfärdar rektor en skriftlig varning och kan i förlängningen besluta om avstängning.

Om elev/deltagare upplever sig ha utsatts för diskriminering och/eller kränkande behandling av annan personal:

 • Elev/deltagare och personal försöker alltid lösa konflikten direkt på plats. Båda parter dokumenterar och lämnar vidare till rektor.
 • Eleven/deltagare kontaktar annan personal. T ex rektor, kurator, annan lärare etc. Den personalen dokumenterar och lämnar vidare till rektor.
 • Rektor informerar vid vissa fall elevens mentor.
 • Enskilda samtal hålls av rektor med den personal som misstänks ha utsatt eleven.
 • Rektor kontaktar vårdnadshavare om eleven inte är myndig.
 • Rektor sammankallar till uppföljningssamtal inom två veckor med samtliga parter.
 • Rektor kontaktar ev annan lämplig myndighet.
 • Rektor har täta uppföljningar med samtliga parter.
 • Om diskrimineringen, trakasserierna och/eller annan kränkande behandling inte upphör, ansvarar rektor för vidare lämplig åtgärd.

Om personal upplever sig ha utsatts för diskriminering och/eller kränkande behandling av elev/deltagare alternativt annan:

 • Personalen talar med sin närmsta chef.
 • Rektor vidtar lämpliga åtgärder.
 • Personal och rektor dokumenterar.

9. Kontaktpersoner vid Kävlinge Lärcentrum

 • Verksamhetschef, Markus Eriksson 0709 - 73 92 15
 • Chef, arbete och integration, Roger Alf 0709 - 73 94 43
 • Rektor, Gunilla Peterson 0709 - 73 94 50
 • Kurator, Sofia Lindblom 0709 - 73 90 78
 • Skolsköterska, Maria Friberg 0709 - 73 93 02

10. Barn- och elevombudsmannen

Caroline Dyrefors Grufman är barn- och elevombudsman vid Skolinspektionen och har till uppgift att tillvarata barns och elevers rättigheter. BEO, som det förkortas, utreder också anmälningar om kränkande behandlingar och kan även företräda ett barn eller elev i domstol.

Skolinspektionen och BEO
Box 23069, 104 35 Stockholm
Telefon: 08-586 080 00
www.skolinspektionen.se/beolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering. Främst sker arbetet genom tillsyn av att diskrimineringslagen följs. Agneta Broberg är diskrimineringsombudsman.

Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686,
103 53 Stockholm
Telefon: 08-120 20 700
www.do.selänk till annan webbplats


BilagorUppdaterad 2016-11-07

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER