Ledig mark för exploatering, bostäder

Mark för bostäder

I Kävlinge kommun är det är det sektor samhällsbyggnad som leder, samordnar samt genomför ny exploatering inom bostadsområden på uppdrag av kommunstyrelsen.

Observera att denna sida riktar sig till näringsliv och företag. Om du är en privatperson som vill köpa en villatomt för att bygga småhus, hittar du information om detta på sidan lediga tomter.

I takt med att Kävlinge kommun växer ökar också konkurrensen om de mest attraktiva lägena. Riktlinjer för markanvisning skapar tydliga, transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar för de villkor kommunen ställer vid försäljning av kommunens mark samt säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning och utförande av markanvisningar i Kävlinge kommun.

Syftet med riktlinjerna är att ge en likabehandling av byggherrar, öka transparensen i marktilldelningsprocessen samt att beskriva kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner, grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

Riktlinjerna är vägledande och är inte juridiskt bindande. Kommunen har därmed rätt att i enskilda fall frångå riktlinjerna.

Är du intresserad av att bli tillagd i Kävlinge kommuns intressentregister för markanvisningar vänligen skicka dina kontaktuppgifter till markanvisning@kavlinge.se.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?