Tillgänglighet i lokaler och bostäder

Samhället ska göras tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

"Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt i vårt samhälle, och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Därför måste samhället formas på ett sådant sätt att alla kan medverka i utvecklingen och nå full delaktighet. Människor som har funktionsnedsättning utgör givetvis inget undantag i detta avseende. Personer med funktionsnedsättning är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som personer utan funktionsnedsättningar" (Riksdagen).

Basutformade bostäder är bättre för alla

En basutformning av bostäder ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Kävlinge kommun har beslutat att basutformning ska ske i nyproduktion av bostäder i vår kommun. Beslutet innebär att Bättre för alla följer med kommunala markanvisningar och framförs som önskemål vid förhandling om exploateringsavtal.

Dokumentet Bättre för alla är en sammanställning av de tekniska och funktionella åtgärder som krävs för att en basutformning ska uppnås.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?