Avgifter och överklagan

Vad kostar det att bygga nytt eller ändra? I kostnaderna ingår bland annat handläggning av ärendet, inspektion, kontakt med dina grannar, med mera.

Avgifter

Avgift tas ut enligt gällande Plan- och bygglovstaxa. Prisuppgifterna anges i kronor och är cirkapriser och endast riktlinjer, avvikelser kan tillkomma.

Villa på cirka 250 kvm bruttoarea + öppen area, fyra mätpunkter

 • Bygglov: 27 600 kr
 • Nybyggnadskarta: för prisuppgift kontakta GeoInfolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Utstakning: för prisuppgift kontakta GeoInfolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Lägeskontroll: för prisuppgift kontakta GeoInfolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Expediering och kungörelse av beslut: 340 kr

  **för enstaka detaljplaner kan planavgift tillkomma
  *** anslutningsavgift för VA tillkommer enligt kommunens VA-taxa

Bygglov (riktpriser)

 • Nybyggnad av enbostadshus och garage 130-199 m²: 22 200 kr
 • Nybyggnad av enbostadshus och garage 200-299 m²: 27 600 kr
 • Tillbyggnad av enbostadshus 16-49 m²: 6 800 kr
 • Fasadändring, mindre (exempelvis enbostadshus): 2 200 kr
 • Fasadändring, större (exempelvis flerbostadshus): 4 500 kr
 • Nybyggnad av garage/carport/förråd upp till 50 m²: 3 200 kr
 • Nybyggnad av uterum: 3 500 kr
 • Nybyggnad av mur/plank (vid enbostadshus): 1 800 kr
 • Nybyggnad av bullerplank: 9 200 kr
 • Förhandsbesked (positivt eller negativt): 5 300 kr
 • Marklov, trädfällning: 1 800 kr

Anmälan (riktpriser)

 • Attefallsåtgärd: 3 200 kr
 • Nyinstallation eller ändring/byte av eldstad/rökkanal: 1 300 kr
 • Rivning < 250 m²: 5 330 kr
 • Rivning av bostadshus utanför detaljplanerat område: 1 340 kr

Övriga tillkommande avgifter (riktpriser)

 • Expediering och kungörelse av beslut i PoIT: 340 kr
 • Grannhörande 1-5 sakägare: 2 100 kr
 • Grannhörande 6-9 sakägare: 3 200 kr
 • Grannhörande 10 sakägare eller fler: 6 400 kr

Planavgift (riktpriser)

 • Planavgift, nybyggnad av enbostadshus: 26 600 kr
 • Planavgift, tillbyggnad av enbostadshus: 13 300 kr

Att överklaga ett beslut

Beslut kungörs, informeras och delges.

Ett beslut om lov kungörs (publiceras) i Post- och Inrikes Tidningar, och bygglovsenheten informerar alla berörda personer om beslutet. Beslutet kan överklagas i fyra veckor efter publiceringsdatumet i Post- och Inrikes Tidningar.

Du kan överklaga om du anser att det beslut som vi har fattat är felaktigt. Det kostar inget att överklaga ett lov som vi har beslutat om, oavsett rättsinstans.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?