Bygglovsprocessen

Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut och vad du bör tänka på från idé till att du får ett slutbesked från oss.

Bygglovsprocessen kortfattat

 1. Förbered dig genom att läsa igenom "Att tänka på innan du bygger" på denna sida och PBL - Kunskapsbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos Boverket. Då du känner att du har alla handlingar redo ska du ansöka om bygglov via vår e-tjänsteportal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Då vi granskat din kompletta ansökan, går ärendet på remiss. I detta skede frågar vi också grannarna och myndigheter som kan komma att beröras.
 3. Vi strävar efter att återkoppla till dig med ett beslut inom 10 veckor från det att din kompletta bygglovsansökan inkommit till oss. Om allt faller väl ut, får du antingen ett startbesked eller om bygget är mer omfattande, så kallar vi till ett tekniskt samråd.
 4. Tekniskt samråd. Observera att detta endast gäller då vi bedömt det nödvändigt, exempelvis vid större och mer omfattande byggprojekt.
 5. Efter startbeskedet kan du börja bygga. Vid större byggprojekt kan vi bedöma att ett arbetsplatsbesök behövs. Då kommer vi ut och granskar bygget.
 6. Innan slutbesked så kan det behövas ett slutsamråd. Oftast gäller detta, precis som med tekniskt samråd, endast större och mer omfattande byggen.
 7. Då allt är i sin ordning får du ett slutbesked. Gratulerar, du kan nu börja använda det du sökte bygglov för!

PBL kunskapsbanken - Boverket

Boverket har samlat sidor med vägledningar och handböcker för dig som planerar att bygga om eller ändra i en fastighet. Genom att söka i deras kunskapsbank kan du få råd och vägledning inför dina kommande åtgärder.

Läs mer hos Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Att tänka på innan du bygger

Vissa åtgärder kräver bygglov, för andra räcker det med en anmälan. Förbered dig genom att ta reda på vad som gäller och vilka handlingar som krävs för just ditt projekt. Involvera gärna även berörda grannar tidigt i processen.

Planera ditt projekt i god tid, gärna ett halvår innan du planerar att börja bygga. Enligt lag ska ett bygglovsärende avgöras senast 10 veckor efter att det är komplett. För anmälningar gäller 4 veckor. Att ärendet är komplett innebär att vi fått in samtliga godkända handlingar ifrån dig.

Tänk också på att innan du kan börja bygga behöver du utöver bygglovet också ett startbesked.

Detaljplan, bevarandeprogram och strandskydd

Detaljplan

Detaljplanen styr bland annat hur stort du får bygga och var du får placera byggnaden. Det kan också finnas bestämmelser om en byggnads användning, byggnadsarea, byggnadshöjd, antal våningar och ofta avstånd till tomtgränser. Se om din fastighet ligger inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till byggnadens tekniska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar.

Bevarandeprogram

Om det finns ett bevarandeprogram för området kan du läsa där om huset/byggnaden eller området är särskilt värdefullt.
Här kan du läsa om de bevarandeprogram som för närvarande finns framtagna.

Strandskydd

Din fastighet kan omfattas av strandskydd om du bor nära vatten. Läs mer om strandskydd.

Vatten- och avloppsanslutning

Ska du bygga ett helt nytt hus och vill ansluta huset till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA) så behöver du lämna in en VA-anmälan. Tänk på att göra det i god tid innan du vill börja bygga. Finns det inte möjlighet till kommunalt VA behöver du ansöka om tillstånd för enskilt vatten och avlopp. Läs mer om vatten och avlopp.

Färdigställandeskydd

När du anlitar en hantverkare eller entreprenör för att utföra vissa arbeten på ditt småhus kan det vara bra att ha ett färdigställandeskydd.

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa dig som konsument om hantverkaren/entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra arbetet.

Läs mer om färdigställandeskydd på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kartor, mätning och utstakning

En nybyggnadskarta upprättas formellt som ett underlag för bygglovsansökan där ny byggnad eller anläggning ritas in av byggherren. Vilken typ av karta ni behöver beror på storlek och placering av byggnaden på fastigheten (tomten). Det är bygglovsenheten som avgör vilken karta som krävs för ändamålet. Kontakta bygglovsenheten om ni är osäkra på vilken karta som krävs. Kartorna benämns A eller B-karta beroende på innehåll.

Karta för enklare åtgärder och förhandsbesked

Vid enklare åtgärder kan det räcka med en tomtkarta. Du kan ladda ner en tomtkarta för din fastighet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Observera att det tekniska innehållet är inte fullständigt och att denna karta är inte juridiskt bindande. Kommunen avsäger sig ansvaret över eventuella felaktigheter i kartan då ingen kontroll görs på plats.

Nybyggnadskarta A

 • Fastighetsgränser med utökad kontroll om status
 • Fastighetsinformation
 • Rättigheter
 • Inmätta byggnader
 • Hävder, som staket, mur och häck
 • Detaljplan (inom detaljplanerat område)
 • Markhöjder, antingen projekterade eller befintliga
 • VA-information med vattengångar

Beställ nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta B

 • Fastighetsgränser med utökad kontroll om status
 • Fastighetsinformation
 • Rättigheter
 • Inmätta byggnader
 • Hävder, som staket, mur och häck
 • Detaljplan (inom detaljplanerat område)

Beställ nybyggnadskarta

Grundkarta, projekteringsunderlag

Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena med gränser och byggnader och den övriga information om planområdet som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs. Grundkartan är dock inte formellt sett en del av detaljplanen.

Grundkartan är ett utdrag ur primärkartan

Vanligtvis så passar man på att mäta in området så att kartunderlaget klarar de krav som ställs på en projekteringskarta och markmodell i detaljprojekteringsskedet. Således kan man utnyttja underlaget i hela planprocessen, förprojektering och detaljprojektering.

Kontakta Geoinfo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för frågor och beställning av nybyggnadskarta.

Så ansöker du om bygglov

Som inloggad med hjälp av e-legitimation kan du ansöka om bygglov eller komplettera en påbörjad ansökan och du kan även följa dina pågående ärenden.

För dig som inte har e-legitimation går det fortfarande bra att ansöka om bygglov med hjälp av blankett.

Ansök om bygglov via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

En anmälan är en enklare process än bygglov men kräver ändå vissa ritningar och andra handlingar och ska godkännas av kommunen innan åtgärden får påbörjas.

Kontakta oss om du är osäker på om behöver göra en anmälan. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från bygg- och miljönämnden.

Förhandsbesked

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. Förhandsbesked är ett eget, från bygglovsansökan fristående, ärende.

När ansöker man om förhandsbesked?

Behovet av att få förhandsbesked är störst vid byggnationer utanför detaljplan. Om det är osäkert om bygglov kommer att beviljas för en åtgärd kan man först söka förhandsbesked. En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov.

Giltighetstiden

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Att ett beslut om förhandsbesked är bindande innebär att nämnden vid prövningen av bygglovet endast får pröva frågor som inte avgjorts genom förhandsbeskedet. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla.

Läs mer om förhandsbesked på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Startbeskedets giltighetstid

Startbeskedet till ett lovpliktigt ärende upphör att gälla samtidigt som lovet, det vill säga om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovet vunnit laga kraft. Startbeskedet till ett anmälningspliktigt ärende, till exempel installation av eldstad, upphör att gälla två år efter att det gavs.

Läs mer om startbesked på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mätning och husutstakning

Husutstakning/utsättning innebär att markera läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar rätt i plan och höjd enligt ditt beviljade bygglov.

Utförande

Vid utstakningen ska byggherren eller person som företräder byggherren vara med och slå ner profilstolparna samt vara med och bekräfta att måttsättningen överensstämmer med i bygglov godkänd situationsplan. Det är byggherren/byggaren som ansvarar för att profilvirke finns på plats.

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21 för mer information.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med givet bygglov.

Extern utförare av utstakning/lägeskontroll

Utstakning och lägeskontroll kan antingen göras av kommunens personal som arbetar med kart- och mätningsfrågor eller av någon annan kunnig person som byggherren anger. Om byggherren föreslår att utstakningen ska göras av någon annan än kommunens personal ska bygg- och miljönämnden, genom Geoinfo, godkänna det. I Kävlinge kommun är mät- och kartavdelningen (Geoinfo) som hanterar godkännande av extern utförare.

Bygg- och miljönämnden tar ställning till om en person är tillräckligt kunnig för att kunna utföra en utstakning. Riktlinjerna följs enligt Lantmäteriet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det tas även hänsyn till tidigare utförda arbeten i kommunen.

Krav på utförandet av arbetet och leverans framgår av anmälningsblanketten Länk till annan webbplats.. Ifylld blankett skickas till kartor@staffanstorp.se där Geoinfo gör en första bedömning av det tekniska innehållet. Om allt ser bra ut vidarebefordras beställningen till bygglovsavdelningen.

Det tas ut en avgift på handläggningen motsvarande 20 % av kostnaden som om kommunen hade utfört arbetet enlig normaltaxan.

Kontakta Anders Nilsson, 046-25 14 21 för mer information.

Kontrollansvarig

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs.

I ansökan om lov ska byggherren uppge vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga. Av bygglovsbeslutet ska det framgå om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

Tekniskt samråd, slutsamråd och slutbesked

Tekniskt samråd

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas innan kommunen beslutar om startbesked. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs för att bygg- och miljönämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges.

Slutsamråd

När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Behovet av slutsamråd ska bedömas av bygg- och miljönämnden i det enskilda fallet. Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts.

Slutbesked

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att bygg- och miljönämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

Läs mer om tekniskt samråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., slutsamråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och slutbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Boverkets hemsida.

Att överklaga ett beslut

Beslut kungörs, informeras och delges.

Ett beslut om lov kungörs (publiceras) i Post- och Inrikes Tidningar, och bygglovsenheten informerar alla berörda personer om beslutet. Beslutet kan överklagas i fyra veckor efter publiceringsdatumet i Post- och Inrikes Tidningar.

Du kan överklaga om du anser att det beslut som vi har fattat är felaktigt. Det kostar inget att överklaga ett lov som vi har beslutat om, oavsett rättsinstans.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?