Ritningar, kartor och underlag

När du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan ska du även skicka in ritningar. Här får du veta vilka allmänna krav vi ställer på bygglovsritningar och du kan se exempel på hur de kan se ut.

Krav på ritningarnas kvalitet

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt eller en konstruktör.

Alla ritningar ska

  • vara ritade i skala samt ha inritad måttstock så det går att se att skalan stämmer.
  • visa tydligt vad som ska byggas och vad som är befintligt.
  • ha tydliga siffror, bokstäver och symboler.
  • ha en informationsruta (så kallat ritningshuvud). Rutan ska innehålla uppgifter: fastighetsbeteckning, ritningstyp (till exempel fasadritning mot väster), skala, datum då ritningen upprättades och namn på den som har gjort ritningen.

Exempelritningar

Exempelritningar är våra exempel på hur ritningar kan se ut.

Exempelritning på fasadändring för komplementbyggnad Pdf, 80.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på planritning, sektionsritning och situationsplan för komplementbyggnad Pdf, 68.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på fasadritning och situationsplan för plank Pdf, 54.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på fasad- och sektionsritning för tillbyggnad Pdf, 54.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på fasadritning för tillbyggnad Pdf, 49.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på planritning och situationsplan för tillbyggnad Pdf, 57.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på situationsplan och fasadritning för solceller Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan och riskbedömningar - exempel

Guide för riskbedömning och kontrollplan Pdf, 173.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Guide för riskbedömning och kontrollplan för solceller Pdf, 198.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel - ifylld kontrollplan Pdf, 144.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på ifylld kontrollplan för solceller med backupbatteri Pdf, 87.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel - kontrollplan enligt PBL utan krav på kontrollansvarig Word, 33 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall - riskbedömning Word, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista på risker för solceller Pdf, 40.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar, ritningar och exempelritningar

Situationsplan/Nybyggnadskarta i skala 1:500
En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån.

För att kunna göra en situationsplan behöver du först beställa en karta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga. I de flesta fall räcker det med ett utdrag från vår tomtkarta som visar din fastighet.

Här kan du ladda ner en tomtkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid större tillbyggnader, om du bygger nära tomtgränsen, om ansökan innebär en avvikelse från detaljplanen eller om du vill bygga på en obebyggd tomt inom detapljplanerat område behöver du en nybyggnadskarta.

Beställ nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fasadritning i skala 1:100

En fasadritning beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. De olika fasaderna ska namnges, till exempel "Fasad mot norr".

Ritningen ska även visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en fast del av fasaden. Redovisa fasadmaterial och kulör.

Om du ska göra en åtgärd som förändrar marknivåerna ska nuvarande och blivande marknivå ritas in.

Planritning i skala 1:100

En planritning visar byggnaden ovanifrån. Redovisa befintlig och tillkommande byggnadsarea på ritningen.

Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källare. På planritningen ska det framgå vad rummen används till, till exempel sovrum eller kök. Rita även in köksinredning, fast inredning i badrum och tvättstuga, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera.

Redovisa att ni uppfyller kraven på tillgänglighet. Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar.

Sektionsritning i skala 1:100

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden från sidan som visar rumshöjder och golv- och marknivåer.

Redovisa att ni uppfyller kraven på tillgänglighet. Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Vid tillbyggnad är det enklaste sätt att lösa det på att den nya byggnationen får samma golvnivå som det befintliga husets golvnivå, eller har en nivåskillnad om högst 2 cm. Alternativt kan tillgängligheten lösas genom att man bygger en ramp. En sådan lösning ska i så fall redovisas på ritningarna och följa Boverkets byggreglers krav på ramper.

Kontrollplan och riskbedömning

Kontrollplan
En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Ofta behöver det framgå vad som ska kontrolleras och av vem, hur det ska kontrolleras, mot vad ska kontrollens resultat jämföras och på vilket sätt ska resultatet redovisas.
Teknisk beskrivning
Vid mindre byggnationer där ärendet bedöms inte kräva ett tekniskt samråd, men som är tekniskt avancerade, såsom att man ändrar befintlig takkonstruktion, skall en teknisk beskrivning upprättas till ansökan. I den tekniska beskrivningen ska framgå om eventuella åtgärder kommer utföras vad gäller ökad brandklassning av väggar med mera. Är du osäker på om du behöver upprätta teknisk beskrivning eller inte rekommenderar vi att du upprättar en i vilket fall som helst. Det är alltid bäst att ha funderat ut hur du tekniskt utför din byggnation, hur liten den än må vara.

Buller och bullerutredningar

Buller kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig (9 kap 3 § miljöbalken).

För fläktar, värmepumpar och andra installationer och för externt industribuller, finns det riktlinjer fastställda av Naturvårdsverket.

En störning som kan påverka människors hälsa och som inte är tillfällig eller ringa räknas alltså i lagens mening som en olägenhet. Miljöavdelningen bedömer om så är fallet och kan också kräva åtgärder om det visar sig behövas.

Om du blir störd bör du i första hand kontakta den som stör dig. Om du är hyresgäst eller bor i en bostadsrättslägenhet tar du först kontakt med fastighetsägaren eller föreningen innan du hör av dig till oss.

Anmälan sker via e-tjänsten Olägenhet – anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning

I samband med bygglov så kan i vissa fall bygglovshandläggarna begära in en bullerutredning som byggherren själv står för. I övrigt så använder sig handläggarna av befintliga uppgifter om buller för området från planbeskrivningar.

Läs mer om bullerprövningar på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?