Strandskydd

Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Sedan strandskyddet tillkom har syftet varit att förhindra att strändernas land- och vattenområden exploateras eller att andra ingrepp sker som leder till att stränderna blir otillgängliga eller att allmänheten på annat sätt hålls borta. Åtgärderna får inte heller kunna uppfattas som om det finns hinder för att vara på eller passera stranden. Strandskyddet syftar i lika hög grad till att bevara land- och vattenområdena på grund av att de är biologiskt värdefulla.

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet enligt 7 kap 15 § miljöbalken att:

  • uppföra nya byggnader
  • ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i ovanstående punkter
  • vidta andra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Anläggningar som behövs för jord- och skogsbruk samt yrkesfiske och som inte avser att tillgodose bostadsändamål är undantagna från strandskyddsbestämmelserna. Detsamma gäller för komplement till befintlig bebyggelse på en tomtplats som förläggs längre från stranden än huvudbyggnaden och högst 20 meter från huvudbyggnaden.

Den som vill utföra någon av de åtgärder som är förbjudna enligt strandskyddsbestämmelserna (7 kap 15 § i miljöbalken) har möjlighet att ansöka om dispens hos kommunen. En förutsättning för att bevilja en dispens är att det finns särskilda skäl.

Samrådsskyldighet enligt 12 kap 6 § miljöbalken råder vad gäller utfyllnad, schaktning eller tippning inom strandskyddsområde utanför tomtplats.

Inom bla naturreservat, Natura 2000-område, biotopskyddsområde, vattenskyddsområde är det Länsstyrelsen i Skåne län som är prövningsmyndighet.

Inom kommunen har Kävlingeåns och Saxåns huvudfåror normalt 100 meters strandskydd, men det finns sträckor där strandskyddsområdet har minskat eller upphört (till exempel inom vissa detaljplanelagda områden) eller utökat i enlighet med Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. För kustområdet gäller normalt 300 meter.

Nedan finns en strandskyddskarta. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Karta över strandskydd i Kävlinge kommun
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?