Vad ska du bygga eller ändra?

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till.

Altan och uteplats

Behöver jag bygglov?

Ja, du kan behöva bygglov om din altan eller uteplats är närmare än 4,5 meter till allmän plastmark, det vill säga kommunens mark, eller om det ligger närmare än 4,5 till tomtgränsen och grannen inte godkänner placeringen. Du kan även behöva bygglov om byggnaden eller området är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Undantag

Du behöver inte bygglov om:

 • det finns ett en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • altanen inte ligger högre än 1,8 meter. Detta gäller för varje ytterkant. Man kan alltså inte räkna något slags medelvärde.
 • du bygger den inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • altanen ligger minst 4,5 meter från tomtgränsen. Är det närmare än så behöver du grannens tillåtelse.
 • En bygglovsbefriad altan får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Mur och plank i anslutning till altanen

Om altanen också har en mur eller ett plank, som inte ligger mer än 3,6 m från bostadshuset behöver du inte ha bygglov. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter räknat från marken och du får inte placera det närmare din tomtgräns än 4,5 m (utan bygglov).

Gäller inte uterum

Ovanstående gäller inte för t.ex. inglasade uterum. Läs mer under fliken "Uterum".

Attefallshus och friggebod

Den 2 juli 2014 började förändringar av plan- och bygglagen att gälla. Förändringarna innebär till exempel att du inte behöver bygglov för att bygga ett mindre extrahus eller för att bygga till bostadshuset med 15 kvadratmeter men det krävs en anmälan till kommunen.

Vidare har riksdagen beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadhus och komplementbyggnader ska utökas till 30 kvadratmeter. De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2020.

Tänk på att det krävs ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Det här gäller

 • Lagändringen gäller bara en- och tvåbostadshus och fritidshus.
 • Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga.
 • Du behöver ett slutbesked innan du får börja använda din byggnation.
 • Du får bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter till ytan. Nockhöjden ska vara högst 4 meter.
 • Du får bygga till bostadshuset med högst 15 kvadratmeter (bruttoarea) och vid bara ett tillfälle.
 • Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor.
 • Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Detta gäller endast för enbostadshus, inte för två- och flerbostadshus

En fastighet kan vara undantagen från den nya lagändringen. Det du bygger ska präglas av god form, färg- och materialval samt vara lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden.

Bygglov krävs dock alltid om ditt hus är en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.

Mer information om det finns även på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Tänk på att byggnaden ska anpassas till omgivningen.

OBS! Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Fasadändring

Om din byggnad ligger inom detaljplanerat område behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att

 • Byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg
 • Byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
 • Byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.
 • Sätta in ett nytt fönster.

Det kan även krävas bygglov om din byggnad ligger i en sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. Kontakta bygglov@kavlinge.se för att få veta om din byggnad berörs.

Här kan du se om din byggnad ligger inom detaljplanerat område.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kaminer och eldstäder

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov för att installera en eldstad eller en kamin om byggnadens yttre utseende påverkas väsentligt av tillkommande skorsten. Om byggnadens yttre utseende inte påverkas väsentligt krävs istället en anmälan.

Exempel på bygglovspliktig installation:

Undantag

 • Om du bor utanför detaljplanerat område som även ligger utanför sammanhållen bebyggelse krävs endast en anmälan oavsett skorstenens utformning.

Vilka handlingar behöver bifogas min ansökan eller anmälan?

 • Planritning (skala 1:100)
  På planritningen ska du redovisa placeringen av din kamin eller eldstad.
 • Fasadritning (skala 1:100)
  På fasadritningen ska du redovisa skorstenen samt ange höjden. Om skorsten finns sedan tidigare redovisas fasad med fotografi.
 • Miljö- och typgodkännande avseende eldstad och rökkanal (prestandadeklaration). Information om högsta tillåtna värden avseende utsläpp av kolmonoxid (CO) samt lägsta tillåtna verkningsgrad.
 • Förslag till kontrollplan.

Hur ansöker/anmäler jag?

För en snabbare hantering av ditt ärende rekommenderar vi dig att ansöka om bygglov digitalt via Mittbygge alternativt med hjälp utav våra e-tjänst. Observera att tjänsten Mittbygge kräver att du legitimerar dig med e-legitimation.

Många faktorer påverkar avgiften för ett bygglov och det är därför inte möjligt att uppge en exakt kostnadsuppgift. Redovisad bygglovsavgift ger dig en uppfattning om hur mycket åtgärden kan komma att kosta. Observera att avgiften gäller om ingen avvikelse från gällande detaljplan förekommer. Avgiften för grannehörande vid planavvikelse är ungefär 2 100, 3 200 eller 6 400 kr beroende på om det är 1-5, 6-9 eller fler än 10 grannar som ska höras i ärendet. En kungörelseavgift om 349 kr tas alltid ut vid bygglov och inkluderas i redovisad kostnad ovan.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och därmed varierar handläggningstiden också beroende på åtgärdens komplexitet. Även andra faktorer såsom säsong kan påverka handläggningstiden. Observera att handläggningstiden räknas från det datum då ärendet bedömdes vara komplett, inte när ansökan eller anmälan inkom. Läs mer om våra handläggningstider under bygglovsprocessen.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, åtgärden kräver ingen kontrollansvarig.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Vid installation av eldstad eller kamin som kräver bygglov tillämpas de här stegen i bygglovsprocessen: Bygglovsbeslut, Startbesked och Slutbesked. Om åtgärden exempelvis avviker från gällande detaljplan kommer även grannar att höras.

Komplementbyggnad, komplementbostad

Det här gäller för komplementbostadshus och komplementbyggnader

 • Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea som inte är större än 30 kvadratmeter, utvändigt mått utan bygglov.
 • Byggnaden kan antingen vara en bostad (komplementbostadshus) eller ett förråd, garage eller motsvarande (komplementbyggnad).
 • Om du ska använda byggnaden som en permanent bostad (komplementbostadshus) måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler (BBR).
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara maximalt 4 meter. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det.
 • Vid en järnväg får byggnaden inte placeras närmare spårets mitt än 30 meter, om inte den som har hand om järnvägen (till exempel Trafikverket) tillåter det.
 • Du behöver bygglov om huset/byggnaden eller det område där huset/byggnaden ligger är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Om det finns ett bevarandeprogram för området kan du läsa där om huset/byggnaden eller området är särskilt värdefullt.
  Här kan du läsa om de bevarandeprogram som för närvarande finns framtagna
 • Byggnaden är ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.
 • Normalt krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken för byggnad inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Det kan finnas utökat strandskydd upp till 300 meter.
 • Du måste göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga samt ett slutbesked för att ta byggnaden i bruk.

Handlingar som ska bifogas anmälan

 • Situationsplan (skala 1:500)
  På situationsplanen ska du rita in tillbyggnaden. Tillbyggnaden ska måttsättas samt avstånd till tomtgräns ska anges. Vid placering närmare gräns än 4,5m eller om du ska bygga ett komplementbostadshus ska situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan beställs hos kommunens kart- och mättjänst (Geoinfo).
 • Planritning (skala 1:100)
  På planritningen ska det redovisas användningsområde, möblering, väggtjocklekar samt öppningar för fönster och dörr.
 • Fasadritning (skala 1:100)
  Fasadritningen ska redovisas från samtliga väderstreck samt att man ritar in marklinjen.
 • Sektionsritning (skala 1:100)
  Sektionsritning ska visa rumshöjder och golv- och marknivåer.
 • Konstruktionsritning (skala 1:50/1:100)
  På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
 • Ventilationsritning (skala 1:100)
  På ritningen ska ventilationen redovisas, till exempel hur du ventilerar byggnaden enligt BBR kap. 6.Energiberäkning. En redovisning av energianvändningen.
 • Ventilationsritning (skala 1:100, endast om detta ska installeras)
  På ritningen ska vatten och avloppsledningars dragning redovisas. OBS! Detta kan medföra en extra kostnad, kontakta VA-verket för ytterligare information.
 • En kontrollplan enligt PBL som visar vilka punkter som ska kontrolleras i bygget.

Om du ska bygga ett komplementbostadshus ska du utöver ovanstående också skicka in:

 • Energiberäkning
  Komplementbostadshusets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Um-värde) ska redovisas.
 • Värmeritning (skala 1:100)
  Komplementbostadshusets uppvärmningssystem ska redovisas på en planritning.
 • Brandskyddsbeskrivning

Ritningar

Ritningar ska vara skalenliga och tydligt redovisa vad anmälan avser. Det är väldigt vanligt att vi måste begära nya ritningar vilket innebär att handläggningen drar ut på tiden. Ritningar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, mått till tomtgräns, norrpil. Vi ser gärna att ritningarna är markerade med ritningsnummer och datum så att det går att skilja olika versioner från varandra.

Marklov och trädfällning

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt (schaktning eller fyllning som medför att höjdläget ändras med +/- 50 cm).

Trädfällning

Det kan också krävas lov för att fälla träd på din egen mark. Kommunen har i vissa detaljplaner beslutat att marklov krävs för trädfällning för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. I vissa detaljplaner är lovplikten villkorat med återplanteringskrav.

Detaljplanen styr om du behöver ansöka om lov

Kontrollera vad som gäller för ditt område i din detaljplan om du vill ändra på markens höjdläge eller planerar avverka träd. Du hittar gällande detaljplan här.

Att tänka på

Vissa åtgärder kan kräva anmälan/tillstånd enligt annan lagstiftning. T.ex. att hantera miljöfarliga material/jordmassor eller fälla träd inom ett strandskyddsområde kräver anmälan eller dispens enligt miljöbalken, att vidta åtgärder inom ett fornminnesområde eller nära allmänväg kräver tillstånd från Länsstyrelsen eller Trafikverket. Som byggherre ansvarar du för att ha de nödvändiga tillstånden. Kontakta därför berörd myndighet innan du vidtar någon åtgärd som kräver lov, anmälan eller tillstånd.

Handlingar som ska bifogas ansökan

 • Situationsplan (skala 1:500)
  På situationsplanen ska du rita in träden, aktuella byggnader och inventerade trädbeståndet inritade, skäl till trädfällningsbehovet samt återplanteringsförslag.
 • Fotografi
 • Eventuellt intyg från arborist
 • En kontrollplan och materialinventering

Pergola

En pergola är en konstruktion som saknar tak, eller bara har glesa överliggare eller annat som inte skyddar mot väder och vind, och som bärs upp av ben i hörnen. Pergolan används till exempel som växtstöd, där växternas bladverk efter en tid bildar ett skydd. Om du förser din pergola med någon form av tak, såsom markis eller segelduk, behöver du söka bygglov.

En pergola är dock ett byggnadsverk och ska följa bestämmelserna i plan- och bygglagstiftningen och eventuell detaljplan för området. Det är exempelvis inte nödvändigtvis så att du får uppföra en pergola på mark som ej får bebyggas, så kallad ”prickmark”, och får ej uppföras på mark där endast vissa, bestämda, byggnader får uppföras. Den ska ha god form och färg och får inte vara av så omfattande storlek att den ger ett dominerande intryck på tomten.

Plank och murar

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Från denna bygglovsplikt finns det dock vissa undantag:

 • Murar och stödmurar med en högsta höjd på 0,5 meter. Höjden mäts från markens lägsta punkt intill muren.
 • Staket som inte är helt täta med en högsta höjd på 1,2 meter. Höjden mäts från markens lägsta punkt intill staketet. Staketet får inte vara högre än 0,8 meter vid vägkorsningar och utfarter. I Sandskogen får staket inte vara högre än 0,8 meter enligt gällande detaljplan.
 • Anordna en skyddad uteplats till en- och tvåbostadshus. Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter. Uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset och placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Om planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar.
 • Gunnebostängsel eller liknande genomsiktliga stängsel med en högsta höjd på 1,5 meter. Inom industriområde är det tillåtet med högre stängsel.
 • Utanför ett område med detaljplan är det möjligt att i vissa fall uppföra murar och plank i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför "sammanhållen bebyggelse”. Kontakta bygglov@kavlinge.se för frågor kring sammanhållen bebyggelse.
Är du osäker på om det krävs bygglov är du välkommen att kontakta oss på bygglov@kavlinge.se. För snabbare hantering behöver du uppge:
 • fastighetsbeteckning eller adress,
 • beskrivning och placering,
 • gärna en skiss eller illustration.
Illustration över tre olika typer av utfarter och hur högt staket, plank eller murar får vara.

Tänk på att staket, plank och murar inte får skymma sikten vid utfarter och gatukorsningar.

Oavsett om åtgärden kräver bygglov eller inte ska du som fastighetsägare ansöka om tillstånd för staket, plank och mur:

 • inom strandskyddat område. Du kan läsa mer om detta på Kävlinge Kommuns hemsida.
 • inom område med fornlämningar. Kontakta Länsstyrelsen Skåne för mer information.
 • utanför detaljplanerat område intill statlig väg. För de flesta vägar gäller byggfritt område inom tolv meter från vägen. Vid större vägar kan det byggfria avståndet vara 30 – 50 meter. Kontakta Länsstyrelsen Skåne för mer information.

Prata alltid med din granne om du vill bygga intill fastighetsgränsen. Staket, plank och mur ska placeras inom den egna fastigheten. Detta gäller även grundkonstruktion och plint. Det krävs samtycke från din granne om du behöver beträda grannens tomt under byggtiden eller för framtida underhåll.

Utformning av staket, plank och murar

Mot gator och gångvägar beviljas höga plank restriktivt. På så sätt undviker vi att skapa en enformig, otrygg och korridorliknande gatumiljö. Insynsskydd bör i stället lösas med häckar och växtlighet.

Planändring

Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både inre och yttre ändringar, och det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för att detta sker.

Pool

Att anlägga en pool kräver i sig inget lov. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, medföra åtgärder som kräver lov som exempelvis en markhöjning eller ett plank. Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut, kräva bygglov. Innan du börjar anlägga poolen är det därför viktigt att du kontaktar bygglovsenheten för att få besked om vad som gäller. Följande gäller för en- och tvåbostadshus.

Detta kräver inte lov

 • Pool som är helt eller till största delen nedgrävd i marken.
 • Pooltak, fast eller skjutbart, lägre än 1,2 meter från befintlig marknivå.
 • Kringliggande altandäck lägre än 1,2 meter från befintlig marknivå.
 • Markarbete runt poolen som inte avsevärt förändrar markens höjdläge (max +/- 50 cm).
 • Inhägnad i form av staket/plank lägre än 1,2 meter.
 • Inhägnad i form av trådstaket oavsett höjd.

Säkerhet

Framförallt är det viktigt att poolen du anlägger är barnsäker och har ett tillräckligt skydd runtom så att ingen kan trilla i poolen. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om den saknar skyddsanordningar.

Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i två lagstiftningar, både i bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och i ordningslagen. Dessa båda lagar innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.

Boverkets byggregler gäller endast för fasta pooler och bassänger på tomtmark. Ordningslagen däremot omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomtmark och på allmän plats. Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare (oftast d) som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls.

Tänk på

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara:

 • Ett minst 0,9 meter högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i staket bör inte kunna öppnas av barn.
 • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddstäckningen bör ha ett sådant utförande att risken för olyckor begränsas.

Rivningslov

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det inte rivningslov men vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan istället.

Vad räknas som rivning?

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.

Det räknas som rivning om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad. Det räknas också som rivning när du tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.

Det räknas som rivning att flytta en byggnad från en plats, till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

När behöver jag rivningslov?

Du behöver rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

 • inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
 • utanför ett område med detaljplan, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

När behöver jag göra en anmälan?

Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det inte rivningslov men vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan istället. Rivningen får inte påbörjas innan kommunen har beslutat om ett startbesked.

När behöver jag inte rivningslov?

Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

 • utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser
 • inom ett område med detaljplan, om kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
 • inom ett område med områdesbestämmelser, om inte kommunen i områdesbestämmelserna beslutat att rivningslov krävs
 • om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar, om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs även för sådana rivningar.

Även om du inte behöver rivningslov krävs det oftast att du gör en anmälan till byggnadsnämnden. Hör med plan- och bygglovavdelningen om du är osäker om vad som gäller just för din fastighet.

Observera också att även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Handlingar som ska lämnas in

 • 2 exemplar ansökningsblankett (organisationsnummer/personnummer skall anges)
 • 2 exemplar situationsplan med aktuella byggnader inritade
 • Foto på byggnad som ska rivas
 • 2 exemplar anmälan om kontrollansvarig (vid större rivning)
 • 2 exemplar kontrollplan inkl. rivningsbeskrivning och materialinventering

Hur länge gäller rivningslovet?

Rivningslov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är avslutat inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Skärmtak

Du får utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Solceller

Reducerade krav på bygglov för solcellspaneler

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om några ändringar i plan- och bygglagen, PBL. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område.

Lagändringen började gälla den 1 augusti 2018. Boverket har samlat information kring solceller som du kan läsa på deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solcellspanelerna eller solfångarna måste monteras utanpå byggnadens fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt om solcellspanelerna eller solfångarna inte följer byggnadens form eller om åtgärden strider mot detaljplanen (t.ex. i de fall takform och taktäckningsmaterial regleras i detaljplanen). Det gäller till exempel i Barsebäckshamn, Barsebäcks fiskeläge och i Vikhög.

Observera att en anmälan krävs om åtgärden medför att byggnadens bärande konstruktion berörs, eller om byggnadens brandskydd påverkas väsentligt.

Det är viktigt att känna till att även åtgärder som ej kräver bygglov eller anmälan ska uppfylla kraven på anpassning till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och en god helhetsverkan.

Takkupor

Du får bygga två takkupor om en- eller tvåbostadshuset inte har någon takkupa sedan tidigare. Om det redan finns en takkupa får du bygga en till.

 • Takkuporna får ta upp högst halva takfallet och får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Om takkupan påverkar den bärande konstruktionen behöver du bygglov.
 • Bygglov krävs om huset/byggnaden eller det område där huset/byggnaden ligger är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Om det finns ett bevarandeprogram för området kan du läsa där om huset/byggnaden eller området är särskilt värdefullt.
 • Du måste göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga samt ett slutbesked för att ta byggnadsverket i bruk.

Tillbyggnad

Du får bygga till en- eller tvåbostadshus med högst 15 kvadratmeters bruttoarea utan bygglov, men du behöver göra en anmälan. Det betyder att det är våningarnas sammanlagda area som får vara högst 15 kvadratmeter, om tillbyggnaden är i flera våningar.

 • Du får bara göra tillbyggnaden en gång.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än det befintliga husets taknock.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det.
 • Du behöver bygglov om huset/byggnaden eller det område där huset/byggnaden ligger är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Om det finns ett bevarandeprogram för området kan du läsa där om huset/byggnaden eller området är särskilt värdefullt.
 • Tillbyggnaden är ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.
 • Normalt krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken för byggnad inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Det kan finnas utökat strandskydd upp till 300 meter.
 • Du måste göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga samt ett slutbesked för att ta byggnaden i bruk.

Handlingar som ska bifogas anmälan

 • Situationsplan (skala 1:500)
  På situationsplanen ska du rita in tillbyggnaden. Tillbyggnaden ska måttsättas samt avstånd till tomtgräns ska anges. Vid placering närmare gräns än 4,5m eller om du ska bygga ett komplementbostadshus ska situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan beställs hos kommunens kart- och mättjänst (Geoinfo).
 • Planritning (skala 1:100).
  På planritningen ska det redovisas användningsområde, möblering, väggtjocklekar samt öppningar för fönster och dörr.
 • Fasadritning (skala 1:100)
  Fasadritningen ska redovisas från samtliga väderstreck samt att man ritar in marklinjen.
 • Sektionsritning (skala 1:100)
  Sektionsritning ska visa rumshöjder och golv- och marknivåer. Om några nivåskillnader förekommer mellan tillbyggnaden och den befintliga byggnaden ska dessa också anges.
 • Konstruktionsritning (skala 1:50/1:100)
  På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
 • Ventilationsritning (skala 1:100).
  På ritningen ska ventilationen redovisas, till exempel hur du ventilerar byggnaden enligt BBR kap. 6.Energiberäkning. En redovisning av energianvändningen.
 • Vatten och avloppsritning (skala 1:100, endast om detta ska installeras).
  På ritningen ska vatten och avloppsledningars dragning redovisas. OBS! Detta kan medföra en extra kostnad kontakta Va-verket för ytterligare information.
 • En kontrollplan enligt PBL som visar vilka punkter som ska kontrolleras i bygget.

Ritningar

Ritningar ska vara skalenliga och tydligt redovisa vad anmälan avser. Det är väldigt vanligt att vi måste begära nya ritningar vilket innebär att handläggningen drar ut på tiden. Ritningar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, mått till tomtgräns, norrpil. Vi ser gärna att ritningarna är markerade med ritningsnummer och datum så att det går att skilja olika versioner från varandra. Se våra exempelritningaröppnas i nytt fönster.

Uterum

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt sett bygglov för att bygga ett uterum.

Undantag

 • Om uterummet är mindre än 15 kvadratmeter och ska byggas ihop med befintligt en- eller tvåbostadshus kan åtgärden rymmas inom reglerna för Attefallsåtgärder. Observera att du behöver göra en anmälan för åtgärden.
 • Om uterummet är mindre än 30 kvadratmeter och ska byggas fristående på en tomt med ett befintligt en- eller tvåbostadshus kan åtgärden rymmas inom reglerna för Attefallsåtgärder. Observera att du behöver göra en anmälan för åtgärden.
 • Om uterummet är mindre än 15 kvadratmeter och ska byggas fristående på en tomt med ett befintligt en- eller tvåbostadshus kan åtgärden rymmas inom reglerna för Friggebodsåtgärder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Om du bor utanför detaljplanerat område som även ligger utanför sammanhållen bebyggelse får du bygga till befintligt en- eller tvåbostadshus med en fjärdedel av befintligt bostadshus byggnadsarea eller maximalt med 30 kvadratmeter. Om uterummet istället uppförs fristående (komplementbyggnad) får det maximalt uppgå till 40 kvadratmeter.
 • Placeras uterummet mindre än 4,5 meter från fastighetsgräns kan en nybyggnadskarta krävas för åtgärden. Nybyggnadskartan beställs hos kommunens kart- och mättjänst Geoinfo med hjälp av en blankettPDF.

Vilka handlingar behöver bifogas min ansökan?

 • Situationsplan (skala 1:500)
  På situationsplanen ska du rita in samtliga byggnader på tomten och tydligt markera det planerade uterummet. Du ska också ange mått såsom bredd och längd samt avstånd till fastighetsgräns och höjd på färdigt golv. Situationsplanen kan ritas på ett utdrag från baskartan som du kan beställa via kontakt@kavlinge.se.
 • Fasadritning (skala 1:100)
  På fasadritningen ska du rita in hur uterummet ser ut utifrån. Du ska redovisa samtliga fasader med väderstreck och marknivå angivna. Uppgifter om material och kulör (NCS-kod) ska också anges. Vid tillbyggnad ska det tydligt framgå vad som tillkommer/ändras och befintliga byggnaden redovisas. På varje ritning skall antingen en skalstock eller ett höjd- och ett längdmått framgå.
 • Planritning (skala 1:100)
  På planritningen ska du exempelvis redovisa placering av fönster, skjutpartier, stolpar och öppningar. Vid tillbyggnad ska det tydligt framgå vad som tillkommer/ändras och befintliga byggnaden redovisas. På varje ritning skall antingen en skalstock eller ett bredd- och ett längdmått framgå.
 • Sektionsritning (skala 1:100)
  Sektionsritning ska visa rumshöjder och golv- och marknivåer.
 • Enkel teknisk beskrivning
  Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga detaljer kan beskrivas i en teknisk beskrivning. Beskrivningen kan innehålla information om konstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet. Om det finns separata handlingar för en teknisk lösning behöver den inte ingå i den tekniska beskrivningen, till exempel om det finns en konstruktionsritning behöver konstruktionen inte beskrivas i den tekniska beskrivningen.
 • Kontrollplan
  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Kontrollplanen ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att styrka att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras, på vilket sätt kontrollerna ska göras och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet. Läs mer om kontrollplan på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få startbesked

I mindre bygglovsärenden, som uterum, kan det ofta ges både bygglov och startbesked samtidigt. Därför underlättas processen om du också skickar in Teknisk beskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Förslag till kontrollplanPDF med ansökan. Om du inte har dessa handlingar klara och vill ha bygglovsbeslutet så snart som möjligt, kan ni få bygglov och startbesked i två olika beslut. Ni får dock inte börja bygga innan startbeskedet.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, åtgärden kräver normalt sett ingen kontrollansvarig.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Vid nybyggnad av uterum tillämpas de här stegen i bygglovsprocessen: Bygglovsbeslut, Startbesked och Slutbesked. Om åtgärden exempelvis avviker från gällande detaljplan kommer även grannar att höras.

Ytterligare bostad

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan bygglov.

Det här gäller

 • Bygglov krävs om huset/byggnaden eller det område där huset/byggnaden ligger är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Om det finns ett bevarandeprogram för området kan du läsa där om huset/byggnaden eller området är särskilt värdefullt.
 • Du måste göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga samt ett slutbesked för att ta byggnaden i bruk.

Handlingar som ska bifogas anmälan

 • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du till exempel rita in väggtjocklekar och öppningar.
 • Ventilationsritning skala 1:100. På ritningen ska ventilationen redovisas, till exempel hur du ventilerar byggnaden enligt BBR kap. 6.
 • Du kan behöva en kontrollansvarig. Hör alltid av dig till oss på bygglovsavdelningen innan du kontaktar en kontrollansvarig.

Ritningar

Ritningar ska vara skalenliga och tydligt redovisa vad anmälan avser. Det är väldigt vanligt att vi måste begära nya ritningar vilket innebär att handläggningen drar ut på tiden. Ritningar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, mått till tomtgräns, norrpil. Vi ser gärna att ritningarna är markerade med ritningsnummer och datum så att det går att skilja olika versioner från varandra.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?