Detaljplanering

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan görs enligt en process som regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen syftar till att kommunen ska kunna bedöma om ett område är lämpligt för en viss användning, exempelvis bostadsbebyggelse. Under processens gång ges alla berörda information och möjlighet att påverka förslaget.

Bild som visar planprocessen och dess olika steg (samråd, granskning, antagande och laga kraft).

Planprocessen kan genomföras med olika slags planförfaranden beroende på förutsättningarna i det enskilda ärendet. Standardförfarandet är det vanligaste i kommunen och beskrivs därför kortfattad nedan. För mer information om övriga förfaranden så finns information på Boverkets hemsida.

Planansökan

I Kävlinge kommun ser vi ett stort värde av att ha ett inledande samtal med sökanden innan en formell begäran om planbesked skickas in. Läs mer om detta under sidan ”ansökan om detaljplan”.

Begäran om planbesked

Initiativet till att starta en detaljplan kan komma från exempelvis en exploatör, mark- och fastighetsägare eller kommunen själv. Oavsett vem det kommer ifrån så inleds alltid den formella processen genom en begäran om planbesked via kommunens e-tjänst eller blankett. Kommunen tar därefter fram underlagsmaterial och behandlar ärendet politiskt. Ett planbesked lämnas inom fyra månader. Läs mer om detta under sidan ”ansökan om detaljplan”.

Planbesked

I planbeskedet framgår om kommunen tänker inleda ett planarbete eller inte (ett positivt eller negativt planbesked). Det positiva planbeskedet innebär inte någon garanti för att planen slutligen kommer antas, men själva planprocessen kan sätta igång. Planprocessen är en prövning där ditt enskilda intresse ska vägas mot andra intressen och prövningen kan resultera i att detaljplanen får en annorlunda utformning, eller att den inte blir antagen alls. Om planbeskedet är negativt ska skälen till detta anges.

Läs mer om planbesked på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avgift för planbesked

Planbesked kategori 1

Åtgärder som innebär mindre ändring eller mindre tillägg till gällande detaljplan, förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet.

Timdebitering, dock minst 10 timmars arbetsåtgång.

Planbesked kategori 2

Komplexa åtgärder eller åtgärder som kräver miljöbedömning.

Timdebitering, dock minst 20 timmars arbetsåtgång.

Planbesked kategori 3

Åtgärder som inte omfattas av kategori 1 eller 2.

Timdebitering, dock minst 15 timmars arbetsåtgång.

Läs mer om taxa för planbesked under styrdokumenten.

Samråd

Ett första planförslag arbetas fram och ett samråd hålls med olika intressenter för att garantera insyn och möjlighet att påverka. Samrådets syfte är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt planförslag. Synpunkterna blir en del av den fortsatta processen då dessa sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse som redovisas i nästa skede. Under samrådet kan samrådsmöten förekomma.

Under samrådstiden är planhandlingarna tillgängliga för alla som vill ta del av det i kommunhusets reception, på lokalt bibliotek samt kommunens hemsida.

Läs mer om samråd på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Granskning

Utifrån inkomna synpunkter görs eventuella ändringar i planförslaget och skickas därefter ut för granskning. Granskningen innebär att kommunen ger berörda sakägare och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på en sista gång. Inkomna synpunkter blir en del av den fortsatta processen då dessa sammanställs och bemöts i ett granskningsutlåtande som redovisas i nästa skede.

Under granskningstiden är planhandlingarna tillgängliga för alla som vill ta del av det i kommunhusets reception, på lokalt bibliotek samt kommunens hemsida.

Läs mer om granskning på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Antagande

Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige och beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla. Ett meddelande om beslutet skickas till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda under processen.

Läs mer om antagande på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Överklagande

De som senast under granskningstiden skriftligen haft synpunkter på platsförslaget och som inte fått sina synpunkter tillgodosedda får överklaga. Överklagan ska ha inkommit till kommunen senast tre veckor från att beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Om överklagandet inkommit i rätt tid skickar kommunen vidare ärendet till mark- och miljödomstolen för ett avgörande.

Läs mer om överklagande på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Laga kraft

Om ingen överklagar detaljplanens antagandebeslut och ingen överprövning ska ske får detaljplanen laga kraft och blir en juridisk gällande handling.

Läs mer om laga kraft på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?