Detaljplanering

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan görs enligt en process som regleras i plan- och bygglagen (PBL). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Processen syftar till att kommunen ska kunna bedöma om ett område är lämpligt för en viss användning, exempelvis bostadsbebyggelse. Under processens gång ges alla berörda information och möjlighet att påverka förslaget.

Bild som visar planprocessen och dess olika steg (samråd, granskning, antagande och laga kraft).

Din första kontakt

I Kävlinge kommun tycker vi att det är bra att ha ett inledande samtal med sökanden innan en formell begäran om planbesked skickas in. Vi erbjuder ett möte för att diskutera ditt förslag och ge vägledning i den fortsatta processen inför en eventuell formell begäran om planbesked.

Ta kontakt med den strategiska enheten genom att mejla: detaljplan@kavlinge.se.
En handläggare tar kontakt med dig och bokar ett möte.

Begäran om planbesked

En begäran om planbesked görs alltid via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Planbeskedsprocessen är kopplad till en kostnad som debiteras efter det att besluts tagits oavsett om det är ett positivt eller negativt planbesked.
Se aktuella avgifter i kommunens styrdokument.

När en komplett begäran om planbesked inkommit till kommunen inleds den formella processen med att ta fram ett planbesked. Kommunen undersöker förslaget och jämför det med kommunens olika planeringsdokument. Även andra faktorer undersöks såsom förekomst av exempelvis strandskydd, riksintressen, buller med mera. Slutligen mynnar detta ut i ett förslag till beslut – ett planbesked.

I planbeskedet framgår om kommunen tänker inleda ett planarbete eller inte (ett positivt eller negativt planbesked). Ett positivt planbesked innebär inte någon garanti för att planen kommer att bli antagen precis på det vis som begäran avser. Planprocessen är en prövning där ditt enskilda intresse ska vägas mot andra intressen. Prövningen kan resultera i att detaljplanen får en annorlunda utformning, eller att den inte blir antagen alls. Ett planavtal tecknas mellan kommunen och den sökande där kostnaderna och ansvar för planarbetet regleras. Om planbeskedet är negativt ska skälen till detta anges och ärendet avslutas. Ett planbesked lämnas inom fyra månader och kan inte överklagas.

Vad ska planbeskedsansökan innehålla?

Hur detaljerad din ansökan behöver vara beror på hur stora åtgärder du vill göra, hur mycket det påverkar omgivningen och vilka förutsättningar platsen har. Kontakta gärna kommunen för att få mer information om vilka handlingar som behövs i ditt fall.

Det inskickade materialet ska innehålla följande:

  • Namn och adressuppgifter för sökande.
  • Berörd fastighet (gärna utmarkerad på en kartbild).
  • Beskrivning av vad det huvudsakliga ändamålet med den åtgärd du vill göra (till exempel bostäder, handel, kontor eller skola). Om det är ett byggnadsverk ska du också beskriva byggnadsverket och dess omfattning i text eller bild (till exempel våningsantal, hushöjd, uppskattat antal lägenheter samt illustration).
  • En enklare skalenlig planskiss. Skissen ska visa området och hur det är tänkt att användas. Placering av byggnader, angöring, parkering med mera bör finnas med.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?