Detaljplan för Plattan, Furulund 2:98

Skede

Arbete inför samråd pågår.

Planområdet

Planområdet ligger i Furulund och spänner över ett större område omkring Kronovägen.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

Detaljplanen ska undersöka möjligheten för att i huvudsak bygga bostäder och ett säkerställande av befintliga grönområdet. Detaljplanen kommer i första hand att pröva möjligheten för bostäder inom området för "Plattan", markerat med blå färg i kartan ovan. För de övriga ytorna markerat med "utredning" så behöver ytterligare analyser och vid behov dialog med fastighetsägare konkretisera ifall planområdet ska utökas till att också inkludera dessa.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?