Detaljplan för Plattan,
Furulund 2:98

Skede

Samråd pågår 17 juni - 21 augusti 2024.

Lämna gärna synpunkter med kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.eller via mejl till planutskottet@kavlinge.se 

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Kävlinge kommun
Kommunstyrelsens planutskott
244 80 Kävlinge 

Glöm inte att ange namn, adress och din bostadsadress/fastighetsbeteckning. 

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. De inkomna synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter som kommunen har fått in.

Planområdet

Planområdet ligger i Furulund och spänner över ett större område omkring Kronovägen.

Karta över planområdet

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i ett varierat utbud av boendeformer, samtidigt som områdets naturvärden bevaras, utvecklas och förstärks. Planen skapar även möjligheter för fortsatt utveckling av verksamheter i anslutning till det befintliga verksamhetsområdet.

Byggnadernas placering och utformning tar hänsyn till platsens karaktär och naturvärden, och planen inkluderar lösningar för dagvattenhantering. Angöring till de olika delområdena sker via lokalgator, utformade för att skapa en trygg och säker trafiksituation.

Perspektiv från Plattan norra

Välkommen till drop-in samråd

Vi bjuder in till drop-in samråd för att diskutera planförslaget för Plattan i Furulund. Våra tjänstepersoner kommer att finnas på plats under hela tiden för att besvara frågor och diskutera förslaget. Du kan komma när det passar dig inom de angivna tiderna.

Datum, tid och plats:
Tisdagen den 9 juli 2024, kl. 17:00-19:00
Plattan i Furulund

Samlingsplats drop-in samråd

Ungefärlig plats för drop-in samrådet

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?