Detaljplan för Linden 5, Furulund

Skede

Arbete inför antagande pågår.

Planområdet

Planområdet ligger precis intill tågstationen i Furulund.

Planförslaget

Intentionen med förslaget är att förstärka området kring stationsområdet och skapa en tydligare entré till Furulund, såväl för de som kommer från Kävlinge i norr och för de som kliver av tåget på den intilliggande stationen. I anslutning till den nya byggnaden och stationsområdet föreslås ett nytt torg för att skapa en ny mötesplats för de boende i Furulund. Torget planeras för möjlighet till möten i attraktiva soliga lägen. En väl gestaltad byggnation och en omsorgsfull gestaltning av den nya platsbildningen skapar en tydlig målpunkt i Furulund som behöver möjlighet för utveckling av ett eget centrum med vardaglig service.

Planförslaget innebär att befintlig byggnad som tidigare används för livsmedelsförsäljning rivs och ersätts med ett nytt bebyggelsekvarter för bostäder med en livsmedelsbutik i bottenvåningen. Byggnadens utbredning anpassas till den kilformade fastigheten och kvarteret bebyggs med en sluten kvartersstruktur.

Vy över planområdet

Vy över planområdet

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?