Detaljplan för Löddeköpinge 97:1, Löddeköpinge

Skede

Detaljplanen har antagits och överklagats till mark- och miljödomstolen.

Planområdet

Planområdet ligger i den östra utkanten av Löddeköpinge tätort. Planområdet gränsar till Mellanvången och Norrevångsvägen.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för bostäder, skola, förskola och idrottshall samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Syftet med planen är också att möjliggöra för dagvattenhantering och återvinningsstation inom allmänna ytor i området. Detaljplaneförslaget innebär att området bebyggs med cirka 300 bostäder.

Området ansluts till Norrevångsvägen och förlängning av Mellanvångsvägen i planområdets nordvästra del. Inom området uppförs parkstråk som ger boende och besökare möjlighet till rekreation i närområdet.

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?