Detaljplan för Stora Harrie 7:5 i Stora Harrie

Skede

Granskningen var 13 september 2023 - 4 oktober 2023

Arbete inför antagande pågår.

Planområdet

Planområdet är beläget i orten Stora Harrie nordöst om Kävlinge.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

På fastigheten som tidigare använts som fotbollsplan planeras i den södra delen ett LSS-boende samt 10 st bostäder i den norra delen av planområdet. I anslutning till bostäderna planeras det för gröna stråk så att de som bor i Stora Harrie kan röra sig runt i området. Längst norrut i området föreslås en grön yta som kan användas för lek, rekreation och umgänge.

Angöring till det nya området planeras via befintlig infart från Harrievägen. LSS-boendet planeras i en våning med tillhörande utemiljöer mot åkerlandskapet. Utmed gatan planeras för 10 stycken friliggande villor i 1-1,5 våning för att knyta an till befintlig bebyggelse i väst.

Vy över planområdet

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?