Detaljplan för Tallgården, Karlslund 1:11 m.fl

Skede

Samråd 6 november 2023 - 10 december 2023

Välkommen på drop-in

Drop-in kommer hållas torsdagen den 30 november 2023 mellan klockan 17.00-18.30 på Tallgården i Dösjebro (Karabyvägen 518). Möjlighet finns då att ställa frågor kring och diskutera planförslaget med tjänstepersoner och politiker.


Lämna gärna synpunkter med kommunens e-tjänst e-tjanster.kavlinge.se/detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via mejl till planutskottet@kavlinge.se 

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:

Kävlinge kommun
Kommunstyrelsens planutskott
244 80 Kävlinge 

Glöm inte att ange namn, adress och din bostadsadress/fastighetsbeteckning. 

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. De inkomna synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter som kommunen har fått in.

Planområdet

Planområdet ligger i de västra delerna av Dösjebro.

Planförslaget

Intentionen med förslaget är att genom omsorgsfull förtätning av fastigheten Karlslund 1:11 komplettera befintlig bebyggelse med nya bostäder i form av radhus och flerbostadshus. Den befintliga byggnaden Tallgården, som fram till nyligen använts som äldreboende föreslås att omvandlas till lägenheter.

Tallgården byggdes 1926 och har idag ljust putsade fasader och ett högrest tak i lertegel. Bygganden anses bevarandevärd och planen säkerställer att den inte får rivas. Huvudbyggnaden tillsammans med två annex skapar en mindre gårdsbildning. Mot Karabyvägen fortsätter idag trädgården som skapar en markant entré till fastigheten. Entrén anses vara en stor tillgång för platsen och släppet mellan husen betraktas som viktigt att bevara.

Situationsplan över planområdet

Planhandlingar

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?