Frågor och svar om sotning

På denna sidan hittar du vanliga frågor och svar om sotning.

Vem har ansvaret för att det blir sotat?

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Varför måste sotaren kontrollera brandskyddet efter sotning?

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna.

Kan jag omboka eller avboka inplanerad sotning?

Ja. Fastighetsägare får omboka och avboka utan avgift senast två helgfria vardagar (måndag-fredag) före kl. 12, innan aviserad tid för sotningstjänst.

Ombokning kan utföras vid annan tid utan extra kostnad när annat arbete pågår inom samma arbetsområde.

Avbokning kan man endast göra om man inte har eldat sedan förra sotningen eller sålt fastigheten.

Rengöring av imkanaler

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl.

Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

Imkanaler i restauranger och andra större kök ska fortfarande sotas.

Hur kommer jag i kontakt med sotaren?

Ring 046-71 00 00

Inget svar när du ringer? – Då håller troligen sotaren på med en sotning/brandskyddskontroll. Lämna ett röstmeddelande så ringer sotaren upp dig.

Får jag själv sota min skorsten?

Ja. Kommunen får efter digital ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten, om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från en brandskyddssynpunkt. Medgivandet upphör vid ägarbyte.

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd.

Vad gör jag om jag får soteld?

Ring alltid 112 om du får en soteld. Larmoperatören guidar dig vidare men man ska stänga luckor så att draget begränsas. Kontrollera även skorstenen och då särskilt i bjälklagsgenomföringar. Var uppmärksam på höga temperaturer på skorstenens utsida samt eventuell gnistspridning ifrån skorstenen.

Vad skapar skillnaden mellan 3 och 6 år på lokaleldstad?

52 veckor med en eldningscykel per vecka multiplicerat med 3 kg ved per timme multiplicerat med 3 timmar per eldningscykel dividerat med normalvikten för normaltorkad ved per kubikmeter, cirka 470 kg per m³.

En god tumregel är dock utslaget på hela eldningssäsongen:

  • under 1 m³ kan ge 6-årsfrist
  • över 1,5 m³ ger alltid 3-årsfrist

Kan jag beställa en brandskyddskontroll?

Både ja och nej.

Brandskyddskontrollen utförs endast:

  • enligt frist
  • om du vill ta ett objekt i bruk
  • i särskilt fall till exempel efter en soteld

Får någon annan sota min skorsten?

Ja. För de fall en fastighetsägare ansöker om att låta någon annan utföra sotningen bör kompetenskraven på utföraren inte skilja sig från vad som gäller för de personer som utför sotning för kommunens räkning. Medgivandet upphör vid ägarbyte.

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd.

Jag använder inte längre min eldstad

Om du inte längre använder din eldstad och inte vill att sotaren ska komma och sota eller att brandskyddskontrollanten inte längre behöver kontrollera din eldstad (du har slutat använda den eller att den är i så dåligt skick så att det inte går att använda den), kan du själv begära ett nyttjandeförbud. Din eldstad blir då satt på nyttjandeförbud.

Om eldstaden ska användas efter att du har meddelat oss om nyttjandeförbud, måste en brandskyddskontroll göras innan eldstaden tas i bruk igen.

Det är viktigt, vid försäljning att fastigheten, att upplysa den nya ägaren om att det råder eldningsförbud i eldstaden.

Måste jag förbereda något inför sotarens besök?

Vid sotning förbereder ni tillträde till taket genom att resa en stege. Sotaren kan även vara behjälplig med resning av stege för äldre personer.

Vid brandskyddskontroll måste sotaren få tillgång till eldstaden och skorstenen i hela dess längd. Sotaren behöver också komma upp på taket för att kontrollera skorstenens insida. Ta gärna fram stegen.

Vilka regler gäller för stege?

Din markstege ska vara i bra skick och helst utförd i aluminium. Du ska även ha ett typgodkänt glidskydd, som gör att stegen varken kan glida bakåt eller i sidled när sotaren går upp på taket. Takstegen ska vara fastsatt i taket och vara väl underhållen.

Jag kan inte vara hemma vid sotarens besök?

Om du inte kan vara hemma kan du kanske lämna en nyckel till din granne, eller gömma den på en överenskommen plats. Det går även att boka om tiden med sotaren till en annan tid.

Jag vill själv alternativt anlita någon annan sotare för att göra brandskyddskontrollen?

Detta är inte tillåtet. En brandskyddskontroll för ett objekt i Sverige får endast utföras av behörig personal.

För objekt inom Kävlinge kommun är det sotare från Skorstensteamet i Skåne AB som ska genomföra denna kontroll.

Jag tyckte sotarens brandskyddskontroll gick för fort

Brandskyddskontrollen tar olika tid beroende på vilken typ av objekt och fastighet som kontrolleras. I priset ingår planering, resa, utförande, protokollföring samt fakturering.

Jag är inte nöjd med anmärkningarna jag fick vid kontrollen?

Du kan överklaga de förelägganden som du fått vid kontrollen. På protokollet framgår hur du går till väga.

Får jag något bevis på att min anläggning är godkänd eller inte efter kontrollen?

Ja, du får alltid ett protokoll oavsett om anläggningen blir godkänd eller inte.

Jag har installerat en ny eldstad och/eller skorsten. Kan ni komma till mig?

Ja, kontakta Skorstensteamet i Skåne AB för kontroll innan driftsättning.

Ingår det alltid provningar och mätningar av tryck, täthet och temperatur i kontrollen?

Nej, kontrollen är i första hand en okulär kontroll av brandskyddet beträffande anläggningen i sin helhet. Om det vid denna kontroll uppstår misstanke om fel som kan innebära en brandrisk och som inte går att fastställa direkt, kan det vara nödvändigt att fördjupa kontrollen. Exempelvis kan det uppstå misstanke om att rökkanalen är otät, men om man inte kan konstatera detta säkert på okulär väg så får man gå vidare och täthetsprova kanalen.

Vad kostar sotningen/brandskyddskontroll i Kävlinge kommun?

Kostnad från 1 maj 2023

  • Sotningen kostar 531 kr exklusive moms per timme
  • Brandskyddskontrollen kostar 833 kr exklusive moms per timme

Vad gäller kostnaden för sotning är det endast den av kommunen utsedda sotaren som har skyldighet att följa kommunens fastställda sotningstaxa, som årligen indexregleras efter överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?