Hästar

Som enskild hästägare är var och en skyldig att följa gällande bestämmelser i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen, miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Ansvaret för tillsynen av att djurskyddet vid hästhållning efterlevs ligger på Länsstyrelsen.

Som enskild hästägare är var och en skyldig att följa gällande bestämmelser i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen, miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Ansvaret för tillsynen av att djurskyddet vid hästhållning efterlevs ligger på Länsstyrelsen. Det behövs tillstånd för att ha hästar, nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfän eller pälsdjur inom område med detaljplan.

Läs mer om ridning under Uppleva och göra.

Hästbegravning

Från den 1 februari 2015 behövs inte längre något tillstånd från Länsstyrelsen för att begrava sin häst. Däremot ska nedgrävning ske på lämplig plats enligt anvisningar från kommunen.

När en häst dör eller avlivas är grundregeln att det döda djuret ska tas om hand på ett visst sätt för att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Det innebär i praktiken att de flesta döda hästar går till destruktion. Det blir dock allt vanligare med så kallad trotjänarbegravning, hästen begravs på den egna fastigheten istället.

Från den 1 februari 2015 behövs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för att få begrava sin häst. Däremot ska nedgrävning av häst ske enligt anvisningar från kommunen. Kommunen är kontrollmyndighet över begravningsplatsen och ska kontaktas samt informeras innan nedgrävning sker. Informationen ska komma in till kommunen i god tid (gäller ej akuta fall) innan nedgrävningen är tänkt att äga rum.

Vid akuta fall bör du omgående ringa till miljöavdelningen. Är hästen redan död, eller måste avlivas samma dag, åker i regel miljöinspektören ut för att bedöma platsen samma dag eller nästa morgon (gäller ej helgdagar).

Miljöavdelningen vill ha in följande information innan nedgrävning

 • Information om hästen som ska begravas (namn, ras och ID-nummer enligt hästpasset).
 • Information om eventuell smittsam sjukdom.
 • Kontaktuppgifter till dig som lämnar in informationen.
 • Kontaktuppgifter om den person som äger hästen (om annan än du själv).
 • Fastighetsbeteckning (där begravningen ska äga rum). Om någon annan äger fastigheten ska detta anges samt att ett medgivande från denne ska bifogas.
 • Karta där du markerar tänkt begravningsplats.
 • Beskrivning av platsen.

Val av plats

Vid val av lämplig plats för nedgrävning ska du ta hänsyn till följande:

 • Det ska vara möjligt att transportera hästkroppen till den tilltänkta begravningsplatsen.
 • Avståndet från nedgrävning till närmaste bostad eller vattentäkt bör vara minst 200 meter.
 • Avståndet till allmän bebyggelse bör vara så stort som möjligt, och platsen bör ligga så avsides att allmänheten, lekande barn och djur inte lockas dit.
 • Nedgrävning inom skyddsområde för vattentäkt är inte tillåtet.
 • Avståndet till högsta grundvattenytan under året ska vara minst en meter under gravens botten. Är du osäker på grundvattennivån? Gräv en provgrop och låt den stå ett dygn och se hur vattennivån står samt undersök hur markerna brukar se ut under regniga perioder.
 • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt. Marken bör vara plan och sluttningar bör undvikas.
 • Nedgrävning ska ske på ett sådant djup att djur hindras från att gräva upp den döda hästen. Graven bör vara så djup att hästen kan täckas med minst 1,5 meter jord.
 • Nedgrävningsplatsen bör vara på ett lämpligt avstånd från dräneringsledningar.
 • Om nedgrävningsplatsen är nära en grannfastighet bör grannen ge sitt medgivande till nedgrävningen.

Övrig information

Nedgrävning ska göras innan förruttnelsen påbörjas. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.

Eftersom jorden sjunker ihop efter en tid bör graven täckas så att det bildas en svag ås över denna. Märk gärna ut platsen, med till exempel en stor sten. Redskap, behållare samt fordon som används eller kommit i kontakt med den döda hästen bör rengöras efter nedgrävning för att förhindra eventuell smittspridning.

Behåll dokumentationen om begravningen i minst två år. Låt dokumentationen följa fastigheten vid en eventuell framtida försäljning. Veterinärintyg om varför hästen har dött och att hästen inte har lidit av någon smittsam sjukdom kan krävas in om misstanke om detta finns.

Besök på plats

Kommunen har tillsyn över platsen. Om det anses behövligt med ett tillsynsbesök på plats innan nedgrävning kommer detta att göras, för att säkerställa att val av plats är lämpligt.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för tillsynsbesök och handläggningstid. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?