Markanvisningstävling - del av Kvarteret Olof

Kävlinge kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av flerfamiljshus med bostäder och centrumfunktioner i bottenplan på fastigheten Olof 1 (Västergatan 1 & Mårtensgatan 33) i Kävlinge tätort.

Flygfoto över tävlingsområdet med en markering över Kävlinge station och Kävlinge centrum. En lila pil pekar på tävlingsområdet.

Markanvisningstävlingen vänder sig till olika aktörer (arkitekter, byggherrar med flera) och ger möjlighet att komma in med utbyggnadsförslag och anbud för tävlingsområdet. I konkurrens utses sedan en aktör. Syftet är att få fram förslag som på bästa sätt möjliggör ny bostadsbebyggelse i centrala Kävlinge och bidrar till att stärka de offentliga miljöerna, där mötet med Mårtensgatan och ytorna framför byggnaden spelar stor roll.

Kävlinge kommun kommer att utvärdera inlämnade förslag utifrån givna bedömningsgrunder. Kommunen avser att teckna markanvisningsavtal med den anbudsgivare som, efter en eventuell uppföljande förhandling, utvärderas med det bästa resultatet.

Aktören ska i samverkan med Kävlinge kommun upprätta en detaljplan för området samt uppföra den nya bostadsbebyggelsen. Kommunen söker därför en aktör som även kan medverka i framtagandet av ny detaljplan för området.

Markanvisningstävlingen är öppen för aktörer med erfarenhet av och förmåga att genomföra liknande projekt. Anbud med utbyggnadsförslag ska lämnas in till Kävlinge kommun enligt anvisningar i detta program.

Anbud

Anbud ska vara Kävlinge kommun tillhanda senast 2022-10-14.

Anbudshandlingarna ska skickas till Markanvisning@kavlinge.se, bifogade filer får ej överstiga 20 MB, alternativt kan USB lämnas i kommunens reception.

Kontaktuppgifter och frågor

Frågor under tävlingsperioden besvaras via e-post till markanvisning@kavlinge.se. Samtliga inkomna frågor och svar kommer att publiceras anonymt på denna sida. Svar på frågor publiceras normalt senast inom en vecka. Sista datum för att ställa frågor är den 2022-10-07.

Inkomna frågor och svar

Behöver referensprojekt vara genomförda?
Svar: Ja de behöver vara genomförda.

Hur ställer sig kommunen till x antal våningar?
Svar: Tävlingens utmaning är att hitta en volym som balanserar byggnaden mellan en tydlig entré till Kävlinge centrum, omkringliggande befintlig bebyggelse och byggnaden som en del av Kävlinges kulturmiljö samtidigt som projektet ska ha ekonomisk bärighet.

Ska arkitekturen (traditionell/klassisk) tolka eller vara i samklang med sin omgivning?
Svar: Samspelet med omgivningen kan ske genom både arkitektur som liknar sin omgivning eller genom att stå i kontrast mot sin omgivning.

Behöver det vara lokaler på hela bottenplan?
Svar: Syftet med markanvisningstävlingen för Olof 1 är att förtäta i ett centralt och stationsnära läge och stärka centrum i form av verksamhet/handel i bottenplan. Lokaler ska finnas i mötet med Mårtensgatan. Hela bottenplan behöver inte bestå av lokaler.

Det är svårt att hitta en partner och hinna rita igenom ett förslag till den 30 september.
Svar: Kommunen förlänger sista inlämningsdag för förslag till fredagen den 14 oktober.

Det skall redovisas 3 renderingar. Kan vi göra 1 (en) rendering och låta 2 (två) av illustrationerna vara tex. handritade perspektiv med en hög detaljeringsgrad? Renderingar är omfattande när de skall utgå från en digital modell.
Svar: Ja det är okej om innehållet tydligt framgår av illustrationerna.

Det står att infart till fastigheten sker från Västergatan, kan man tillåta flera lösningar? (Vi ser flera anledningar att möjliggöra infart från Mårtensgatan:

- Höjdskillnaden gör att man kan utnyttja innergården mer effektivt för att skapa utemiljö med hög kvalitet.

- Västergatan har en högre belastning av trafik – in och utfart mot Västergatan är förknippat med högre risker)
Svar: Det kan finnas möjlighet att skapa infarten från Mårtensgatan om förslaget i övrigt hanterar tävlingsuppgiften: ”att utforma ett attraktivt bostadshus med levande centrumverksamhet i bottenplan och med omsorgsfullt gestaltade platsbildningar. Det är av största vikt att verksamheten i bottenplan upplevs som tillgänglig för allmänheten och är öppen ut mot Mårtensgatan. Förslaget behöver därför säkerställa att övergången mellan byggnad och gaturum utformas på ett tilltalande sätt.”

Jag har en fråga gällande inlämningsdatumet. Det står två olika, är det i sep eller oktober?
Svar: Inlämningsdatumet är förändrat till den 14/10, det är alltså två veckor förlängd tävlingstid. Alla handlingar är nu uppdaterade.

Är det möjligt att ta del av en 3D-modell som kommunen har för området?
Svar: Nej det är tyvärr inte möjligt.

Den låga komplementbyggnaden mellan huset på Olof 9 resp Olof 1 (inom Olof 9), söder om infarten från Västergatan, ska den vara kvar eller rivas?
Svar: Byggnaden ligger utanför tävlingsområdet på privatmark och kommer att vara kvar. 

Är det möjligt att få högupplösta bilder på de tre vyerna som är obligatoriska? Se bifogat. Tack på förhand!
Svar: Ja, de finns nu tillgängliga på hemsidan. Det behöver dock inte vara exakt de bilderna som era renderingar utgår ifrån. Bilderna når du nedan under rubriken "Underlag".

Är det tillåtet för liten lastbil eller motsvarande att stanna till och lasta in från Mårtensgatan, i det fall lokaler ligger åt det hållet?
Svar: Ja, det kan vara en möjlighet att anordna en lastzon på Mårtensgatan men det kommer inte att regleras i detaljplanen.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?