Energi

Samhället som vi lever i idag är starkt beroende av energi. Energi behövs för att till exempel värma upp hus när det är kallt ute, eller göra hus svalare när det är varmt ute. Energianvändningens storlek påverkas bland annat av hur ekonomin ser ut och hur ny teknik utvecklas. Installation av jord-, vatten- och bergvärmepumpar kräver anmälan till kommunen.

Värmepump

Installation av luftvärmepumpar kräver ingen anmälan till kommunen.

Solen värmer upp jord, luft, berggrund och vatten. Denna lagrade värmeenergi kan vi utnyttja till egen uppvärmning genom att använda oss av en värmepump. Värmeenergi från omgivningen tas upp av en köldbärarvätska som finns i t.ex. en jordvärmeslinga. Denna värmeenergi förångar det s.k. köldmediet inuti värmepumpen. När köldmediet därefter kondenserar överförs värmeenergin till husets värmesystem.

Berg

Installation av vattenvärmepumpar kräver anmälan till kommunen.

Bergvärmepumpar tar tillvara den värme som finns i berggrunden. De kostar mer att installera än andra värmepumpar, men kan värma såväl varmvattnet som huset under hela året. En bergvärmepump tar liten plats och är lätt att sköta.

I berget är temperaturen jämn och hög under hela året. En bergvärmepump hämtar värmen via ett 50-200 meter djupt borrhål. Bergvärmepumpar kan användas både i hus med luftburet och vattenburet uppvärmningssystem.

Borra

Ju djupare hål du borrar, desto mer värme kan du få. Ibland lönar det sig att borra så djupt att du klarar dig utan kompletterande uppvärmning. Ett borrhål för en värmepump kallas för en energibrunn och har en livslängd på cirka 100 år.

Anlita endast certifierade brunnsborrare. Svenska värmepumpsföreningen har tillsammans med Geotec, Svenska brunnsborrares branschorganisation, och Avanti, Sveriges avantiborrares förening, tagit fram kriterier för brunnar till bergvärme.

Jord

Installation av jordvärmepumpar kräver anmälan till kommunen.

Ytjordvärme

Jordvärmepumpar tar tillvara solvärme som lagrats i ytjorden. De lämpar sig bäst för stora hus med hög energiförbrukning. En jordvärmepump kan ge både värme och varmvatten. Att installera en jordvärmepump innebär att mycket mark måste grävas upp och sedan återställas. Det är både arbetskrävande och kostsamt.

För en jordvärmepump behövs det 200-400 meter plastslang som grävs ner på en meters djup. Avståndet mellan slingorna ska vara minst 1,5 meter. För detta behövs en markyta på 400-600 kvadratmeter.

Hur mycket energi du kan få ur jorden per meter slang beror på vattenhalten i jorden. Fuktig mark ger mer värme. Med en rätt anpassad jordvärmepump och med rätt avstånd mellan slangarna störs inte växtligheten.

Vatten

Installation av vattenvärmepumpar kräver anmälan till kommunen.

Ytvatten

En ytvattenvärmepump tar tillvara solenergin som lagras i sjöar och/eller vattendrag. Ytvattenvärmepumpar kan värma såväl varmvattnet som huset under hela året.

Ytvattenvärmepumpar kan användas både i hus med luftburet och vattenburet uppvärmningssystem. Värmen hämtas upp med en slang som läggs på botten eller i bottenslammet med hjälp av tunga sänken, så att den inte flyter upp. På djupt vatten är temperaturen jämn.

Kävlinge kommun är restriktiv med att godkänna ytvattenvärmepumpar.

Grundvatten

Värmepumpar för grundvatten är inte så vanliga och ställer mycket stora krav på att det finns gott om grundvatten i området och att vattnet har en hög och jämn kvalitet. I värsta fall kan denna pump sänka grundvattennivån om inte returvattnet återföres.

Att tänka på

Utsättning

Innan du börjar gräva tänk på att begära utsättning för el, tele, bredband, vatten- och avloppsrör och gasledningar.

Marklov

Inom vissa detaljplanerade områden i kommunen är det inte tillåtet att utan tillstånd förändra naturmiljön på sin tomt. Detta gäller bl.a. trädfällning. Om man vill fälla träd ska man ansöka om marklov hos kommunen. Kontakta kommunen angående vad som gäller för just din fastighet innan du går igång med grävarbeten.

Fornminne

Den som avser att uppföra en byggnad, en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid ta reda på om någon fast fornlämning berörs och i så fall samråda med länsstyrelsen.

Avtal

Om du tänker anlägga ytjordvärme eller borra på annans mark se till att ni gör upp ett ordentligt avtal på vad som gäller för anläggningen och markutnyttjandet.

Upplåtelse av mark

Nyttjande av jordvärmeanläggningar för uppvärmning av hus har på senaste tiden blivit allt vanligare. Då anläggningarna kräver stor markareal har kommunen fått in förfrågningar om att förlägga jordvärmeanläggningar på kommunal mark.

Eftersom jordvärme är exempel på en förnybar energiresurs stödjer Kävlinge kommun implementeringen av jordvärmeanläggningar. För att upplåtelsen av mark skall ske rättvist och inte hindra Kävlinge kommuns utveckling har kommunen satt upp riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark.

Kävlinge kommun upplåter mark för ytjordvärmeanläggningar enligt följande:

  • Upplåtelsetiden för nyttjande av kommunal mark skall begränsas och möjlighet till uppsägning (p g a kommunens framtida utveckling) skall finnas.
  • Allmän platsmark/parkmark med offentlig karaktär får inte upplåtas till enstaka fastighetsägare.
  • Förgårdsmark i anslutning till gatumark får inte upplåtas eftersom marken kan behöva disponeras för ledningsdragningar.
  • Upplåtelse av kommunal mark bör ske där endast en fastighetsägare har de fysiska förutsättningarna att nyttja marken på ett rationellt sätt. I de fall förutsättningarna är sådana att flera fastighetsägare skulle kunna nyttja den kommunala marken krävs att alla dessa fastighetsägare godkänner upplåtelsen.

Miljö och hälsa

I värmepumpsanläggningar finns kemikalier. Dels den så kallade köldbärarvätskan, dels köldmediet inuti värmepumpen. Om läckage uppstår på värmeslingorna finns det risk för förorening av grundvatten eller ytvatten. Likaså kan köldmediegaserna vid läckage i värmepumpen påverka ozonlagret och/eller växthuseffekten. Dessa gaser är dessutom hälsovådliga.

Kemikalier skall väljas med utgångspunkt från minimal miljö- och hälsopåverkan. CFC som köldmedia är förbjudet, HCFC får ej användas vid nyinstallation av eller vid påfyllning av aggregat.

Värmepumpsanläggningen måste placeras och installeras på ett sådant sätt att omgivningen inte störs av buller.

Anmälningsblankett

Anmälningsblanketter kan hämtas hos sektor Samhällsbyggnad eller laddas ner nedan. Blanketten inlämnas till sektor Samhällsbyggnad tillsammans med uppgifter om anläggningens läge, enskilda vattentäkter, vattendrag m.m. Karta över hus och tomt kan laddas ner från till exempel Gula sidorna. Det går även att beställa kartor på kommunens mät- och byggavdelning mot en avgift.

Avgift

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige tar miljönämnden ut avgift för handläggning av ansökan/anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Avgiften uppgår till 2 781 kronor. Faktura skickas separat.

Lagstiftning

Enligt miljöbalkens 9 kap 1§ är värmepumpsanläggningar att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Detta betyder att installation och användning av sådana anläggningar är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att anmälan om installation ska skickas till kommunen. Installation av luftvärmepumpar kräver ingen anmälan!

Större anläggningar; värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt, är anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, så kallade C-anläggningar. Avgift för handläggning av den typen av anläggning tas ut med timavgift, antalet timmar som handläggningen tar multiplicerat med timavgiften, idag 972 kr/tim.

Köldmediuminnehållande aggregat regleras också i EU-lagstiftning och annan svensk förordning.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?