Välkommen till Wegeängen!

En grön oas i hjärtat av Kävlinge kommun. Wegeängen ligger i närheten av Kävlinge aktivitetspark.

Wegeängen på svenska

Wegeängen är ett anrikt naturområde. Redan 1774 dyker det upp i gamla skifteskartor. Då höll man betesdjur på ängarna (utmarkerna) eller tog foder till djuren genom lieslåtter. Markerna hölls på så vis öppna och sannolikt var såväl flora som fauna både artrik och varierad. I modern tid har ängarna vuxit igen
med sly, buskar och högvuxna örter.

Wegeängen är inte längre någon utmark utan ligger idag tätortsnära och markerna är genom naturvårdsinsatser åter betade och hålls öppna för att återfå ett rikt växt och djurliv och bli ett för allmänheten attraktivt besöksmål. Nere vid den framslingrande Kävlingeån har två plattformar byggts för ökad tillgänglighet till vattnet. Från dessa kan man på nära håll uppleva ån och dess intressanta växt- och djurliv.

Illustration av växten gråbinka

Gråbinka

Gråbinka Erigeron acris
En oansenlig men näpen växt med milt ljusa blommor i en bägarlik blom-ställning. Dess latinska namn Erigeron (tidigt åldrande), syftar på blommorna som snabbt blommar över och bildar små fluffiga (vithåriga) bollar. Den har låga krav på jord och kan växa på torr näringsfattig mark. Här vid Wegeängen växer den vid sandbrinken i västra fållan.

 

 

 

Kärrsångare Acrocephalus palustris
Är en skicklig imitatör vars ljusa sång ofta består av en härmning av flera andra arters sång. Sången är som intensivast under tidig kväll och under natten. Den trivs i fuktiga miljöer och gärna vid kärr och högvuxen örtvegetation där den lever av insekter. Kärrsångaren flyttar till Afrika under augusti-september och
återkommer i maj-juni.

Illustration av fågeln kärrsångare

Wegeängen in English

Welcome to Wegeängen

A green oasis in the heart of Kävlinge municipality

Wegeängen is a unique landscape. It appears on old hand-drawn maps from as long ago as 1774. In those days, grazing livestock was kept on the meadows (which were at the edge of town) or the animals were fed harvested hay. These activities created an open landscape and most likely resulted in a flora and fauna that were both species-rich and varied. In modern times the meadows have become overgrown with scrub, bushes and tall-growing plant species.

Wegeängen is no longer on the edge of town but is now close to the urban centre. However, thanks to nature conservation efforts, the meadows are once again grazed and kept open so that they can recover their wealth of plant and animal life to become an attractive and publically accessible visitor attraction. Down by the winding Kävlingeå river, two platforms have been constructed to provide improved access to the water, allowing visitors to experience the river and its fascinating plant and animal life close up.

Blue fleabane Erigeron acris

An unassuming but pretty plant with light and pale flowers arranged in a beaker-like flower head. Its Latin name Erigeron (early-maturing) alludes to the flowers, which quickly bloom and fade to be replaced by small, fluffy (white-haired) tufts. It has modest requirements, being able to grow in dry nutrient-poor soil. Here at Wegeängen, it grows in the sandy bank in the west fold.

Marsh warbler Acrocephalus palustris

A skilful mimic, whose bright song consists of imitations of the songs of several other species. Its song is it at its most intense in early evening and at night. It thrives in damp habitats and often in marshes and areas of tall herbaceous plants, where it lives off insects. The marsh warbler migrates to Africa in August-September and returns in May-June.

Wegeängen auf Deutsch

Willkommen in Wegeängen

Eine grüne Oase im Herzen der Gemeinde Kävlinge

Wegeängen ist eine Naturlandschaft mit langer Vorgeschichte. Bereits 1774 wird das Gebiet auf alten Flurkarten so benannt. Damals hielt man Weidevieh auf den Wiesen (Sommerweide) oder fuhr Heu als Futter für die Tiere ein. Auf diese Weise blieben die Wiesen offen, und wahrscheinlich waren die Flora und Fauna damals artenreich und vielfältig. In der modernen Zeit sind die Wiesen dann mit Gebüsch, Sträuchern und hohen Gräsern zugewachsen.

Wegeängen ist inzwischen keine ortsfern gelegene Sommerweide mehr, sondern ein stadtnahes Erholungsgebiet und attraktives Besuchsziel. Die Flächen werden im Sinne des Naturschutzes wieder beweidet und offen gehalten, damit sich erneut ein reiches Tier- und Pflanzenleben ansiedelt. Unten an den Flussschleifen des Kävlingeån wurden zwei Plattformen errichtet, um leichter zum Wasser zu gelangen. Von diesen Plattformen kann man den Fluss mit seinem interessanten Tier- und Pflanzenleben aus nächster Nähe erleben.

Scharfes Berufkraut Erigeron acris

Eine unscheinbare, aber hübsche Pflanze mit zartrosa Blüten in körbchenförmigen Blütenständen. Der lateinische Name Erigeron (früh alternd) bezieht sich auf die Blüten, die rasch verblühen und kleine flauschige (weißhaarige) Bällchen bilden. Das Scharfe Berufkraut ist anspruchslos und kann auch auf trockenen, nährstoffarmen Böden gut gedeihen. Hier in Wegeängen wächst dieses Kraut am Rand der Sandfläche im westlichen Gehege.

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris

Der Sumpfrohrsänger ist ein talentierter Imitator und bindet in seinen hellen Gesang oft die Stimmen mehrerer anderer Arten ein. Sein Gesang ist am frühen Abend und in der Nacht am intensivsten. Er fühlt sich besonders wohl in Feuchtgebieten, in Sümpfen und hohen Wiesen und ernährt sich von Insekten. Im August-September zieht der Sumpfrohrsänger nach Afrika, von wo er im Mai-Juni wiederkommt.

LONA-logga
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?