Tyck till om nya området Rödjan i Gryet

I utkanten av Gryet, vid och omkring det nedlagda Frans Möllergymnasiet (tidigare Lernia), planeras en lummig småstadsbebyggelse i sju kvarter. Nu är planförslaget ute på granskning, vilket betyder att du har möjlighet att tycka till. Senast den 15 april behöver vi ha dina synpunkter.

Illustrationsbild över det nya området.

Illustrationsbild över området. Bild: Scapeous

Den nya stadsdelen är tänkt att skapa trygga stråk med mer liv och rörelse samtidigt som kopplingen mellan Gryet och Stationsstaden stärks. Området ska få en grön och lummig karaktär, med möjlighet till omkring 400 bostäder varav cirka 30 småhus. I hjärtat av området anläggs en ny park och varje kvarter får en stor gemensam gård med mycket grönska - en skön plats för umgänge och lek.

Några huvuddrag i förslaget:

  • Området ska bli grönt och lummigt. En del av de nuvarande gräsytorna bebyggs enligt förslaget, men grönområdet i de östliga delarna kommer att vara kvar och en ny park förslås i mitten av de nya bostadskvarteren.
  • Det planeras i huvudsak flerbostadshus i varierande höjd. I områdets södra del föreslås en mer småskalig bebyggelse, med bland annat småhus, för att matcha höjden på den befintliga bebyggelsen runtomkring.
  • Vi vill bjuda in till spännande arkitektoniska lösningar och därför föreslås bland annat burspråk och takkupor vara tillåtet.
  • Området utformas med oskyddade trafikanter i fokus, där träd och planteringar ska bidra till låga hastigheter.
  • För att befintlig bebyggelse ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt av att fler rör sig i området leds en stor del av trafiken in till det nya bostadsområdet redan efter en kort sträcka, vid den första korsningen. Gatorna i söder utformas som smalare gångfartsgator för att bli mindre attraktiva för biltrafik.

Läs mer och lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter på förslaget gör du det enklast via vår e-tjänst. Du kan även lämna dem via mejl till planutskottet@kavlinge.se. Senast den 15 april behöver vi ha dina synpunkter.

Du hittar hela planförslaget för Rödjan 7 på sidan för pågående detaljplanering

Lämna dina synpunkter i e-tjänsten Yttrande detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?