Gällande översiktsplan 2010-2025

En översiktsplan är ett långsiktigt dokument som visar hur kommunen vill utvecklas, hur mark- och vattenområden ska användas. Översiktsplanen beskriver kommunens mål och visioner och hur kommunen ska nå en långsiktigt hållbar utveckling.

Illustration av den nya stadsdelen Stationsstaden.

Översiktsplanen är inte bindande men vägleder beslut om mark- och vattenanvändning i detaljplaner, bygglov och andra tillstånd.

Översiktsplanen har en lång tidshorisont men måste hela tiden hållas aktuell. Varje mandatperiod ska kommunen ta ställning till om översiktsplanen inklusive tillägg samt fördjupningar är aktuella.

Gällande översiktsplaner

Översiktsplanen 2010-2025

Översiktsplan 2010

Kävlinges översiktsplan (ÖP 2010) antogs av kommunfullmäktige den 10 februari 2010. Översiktsplanen beskriver hur kommunen ska utvecklas 2010-2025. 2017 undersökte kommunen om översiktsplanen fortfarande var aktuell. Kommunen kom fram till att de fördjupade översiktsplanerna för Dösjebro och Löddeköpinge inte längre gäller. Det tematiska tillägget för vindkraft gäller. Översiktsplanen från 2010 och fördjupningen för Hofterup/Ålstorp är delvis aktuella.

En ny översiktsplan för hela kommunen tas nu fram. Fram tills att en ny översiktsplan är antagen gäller nuvarande översiktsplaner.

Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplaner

Beslutet togs av kommunfullmäktige 2017.

De fördjupade översiktsplanerna för Dösjebro och Löddeköpinge gäller inte längre. Det tematiska tillägget för vindkraft gäller. Översiktsplanen från 2010 och fördjupningen för Hofterup/Ålstorp är delvis aktuella.

Tematisk fördjupning av översiktsplanen för vindkraft

Kommunfullmäktige beslutade om planen 2012.

När kommunen ska bestämma om nya stora och medelstora vindkraftverk är planen ett underlag. Om någon söker bygglov för gårdsverk är planen vägledande.

Fördjupning av översiktsplanen för Hofterup - Ålstorp

Kommunfullmäktige beslutade om planen 2009.

Hofterup-Ålstorp har ett naturskönt läge och består mest av enbostadshus. Orten ligger nära väg E6 och många pendlar till arbetet med bil. Planen föreslår bland annat att karaktären av naturnära boende ska bevaras och att fler sorters bostäder ska byggas.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?