Pågående detaljplanering

Här hittar du aktuella detaljplaner som är under arbete i Kävlinge kommun. Välkommen att kontakta oss vid frågor eller synpunkter, tel. 046-73 90 00 e-post planutskottet@kavlinge.se

Detaljplaner öppna för synpunkter

Under samråds- och granskningstiden finns möjlighet att tycka till om detaljplanen. Här listas om det just nu finns en detaljplan som är ute på samråd eller granskning:

Detaljplan för Sten 16 m.fl. Granskning 2021-12-14 - 2022-01-18
Detaljplan för Barsebäck 42:111 m.fl. Granskning 2021-12-15 - 2022-01-28

Åstaden

Planutskottet beslutade den 3 december 2021 att godkänna aktuellt förslag till planprogram för samråd. Planområdet är beläget i anslutning till Kävlinge och Furulund.

Planprogrammets syfte är att underlätta arbetet med kommande detaljplanering. Syftet är att i ett tidigt skede översiktligt utreda och ta ett samlat grepp kring de förutsättningar och befintliga kvalitéer som ligger till grund för en fortsatt utveckling av området. I planprogrammet konkretiseras visioner och strategier för hur Åstaden ska utvecklas. Detta tydliggör hur den framtida strukturen för exempelvis bebyggelse, vägnät, rekreation och grönytor ska utformas och fungera i ett sammanhang.

Vill du lämna synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas via e-tjänst eller till Kävlinge kommun, Kommunstyrelsens planutskott, 244 80 senast den 28 februari 2022.

Aktuellt skede: Samråd pågår mellan 14 januari – 28 februari 2022.

PlanprogramPDF

StrukturplanPDF

Lödde kors

Planutskottet beslutade den 10 februari 2021 att meddela positivt planbesked för fastigheten Löddeköpinge 37:3 m.fl.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Möller 2

Planutskottet beslutade den 9 september 2020 att meddela positivt planbesked för fastigheten Möller 2 m.fl.

Planområdet är beläget söder om Kvarngatan väster om före detta Glacéläderfabriken i Kävlinge. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder inom området. Under hösten kommer miljötekniska undersökningar göras på fastigheten.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Linden 5

Planutskottet beslutade den 12 januari 2021 att meddela positivt planbesked för fastigheten Linden 5.

Planområdet är beläget strax norr om stationen i Furulund. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder samt en mindre livsmedelsbutik inom fastigheten.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Spannet 1

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2017 att meddela positivt planbesked för fastigheten Spannet 1.

Planområdet är beläget norr om Harrievägen i Rinnebäck i de östra delarna av Kävlinge. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder i form av radhus inom fastigheten.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Barsebäck 42:111

Planutskottet beslutade den 17 oktober 2018 att meddela positivt planbesked för fastigheten Barsebäck 42:111.

Planområdet är beläget i Barsebäcks by vid Barsebäcksvägen och Löddevägen. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse. Förslaget omfattar cirka 55 bostäder i både småhus och flerbostadshus.

Populärnamn: Barsebäcks boställe.

Planförslaget handläggs med utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Granskning 2021-12-15 - 2022-01-28

Vill du lämna synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skrifligen via kommunens E-tjänst Yttrande detaljplan - Kävlinge kommun (kavlinge.se)länk till annan webbplats eller via mail till planutskottet@kavlinge.se senast den 28 januari 2022. Här nedan hittar du handlingarna.

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
BullerutredningPDF
GrodinventeringPDF
TrafikutredningPDF
VA-utredningPDF
KulturmiljöanalysPDF

GC-väg Hofterup - Dösjebro

Planutskottet beslutade den 3 mars 2020 att meddela positivt planbesked för GC-väg Hofterup - Dösjebro.

Planområdet omfattar en längre sträcka mellan Hofterup och Dösjebro. I nuläget är den exakta sträckningen av GC-vägen inte utredd vilket innebär att den kan komma att ändras.

Detaljplanens syfte är att skapa en sammanhängande, gen och trafiksäker koppling mellan de två orterna. En cykelväg bedöms ha stor potential att förändra sättet att transportera sig längs sträckan då det i dagsläget visat sig att många tar bilen till Dösjebro station trots det korta avståndet.

Planförslaget handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Karta över planerad gång- och cykelväg mellan Hofterup och Dösjebro

Hallen 1 med flera

Planutskottet beslutade den 3 mars 2020 att meddela positivt planbesked för Hallen 1 m.fl.

Planområdet är beläget runt det befintliga kommunhuset i Kävlinge i anslutning till Bygdegatan och Framtidsgatan.

Planutskottet beslutade den 14 juni 2021 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planförslaget innebär att pröva lämpligheten för bostäder, centrumfunktioner, underjordiska parkeringsgarage, en ny park samt ny gata och gångväg inom planområdet. Syftet med detaljplanen är även att ge förutsättningar för en tät och varierad bebyggelse som i skalan är anpassad för sin omgivning samtidigt som kulturhistoriska värden i befintliga byggnader säkerställs. Därutöver syftar planen till att mark och bebyggelse ska kunna hantera dagvatten och skyfall.

Planförslaget handläggs med standardförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför granskning pågår.

Kävlinge 34:77

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2011 att påbörja detaljplanen för Kävlinge 34:77.

Ett planprogram har under 2018 tagits fram fram för att studera och redovisa förutsättningarna för en etappvis utveckling av området Kävlinge norra till en stadsdel med blandad bebyggelse. Programarbetet innebar att översiktligt beskriva kvarters- och bebyggelsestruktur, grönstruktur, trafikfrågor, dagvattenhantering och andra frågor kopplade till teknisk försörjning. Programmet syftade också till att studera konsekvenser av förslaget avseende anspråkstagande av jordbruksmark, miljökonsekvenser samt fysiska och sociala konsekvenser för programområdet och omkringliggande områden. Populärnamn: Kävlinge norra, Minnesdal.

Arbetet med programmet är avslutat och nu har arbetet inför att upprätta den första detaljplanen påbörjats.

Planen bedrivs med ett standardförfarande med program.

Aktuell skede: Arbete inför samråd pågår.

Löddeköpinge 12:53 med flera

Planutskottet beslutade den 2 december 2020 att ge positivt planbesked till förslag till detaljplan.

Planområdet är beläget i centrala Löddeköpinge och gränsar i norr mot Nyvångsskolan och befintlig bebyggelse, i öst och syd mot villabebyggelse, och i väster mot Lödde centrum.

Förslaget avser bostäder och verksamhetslokal inom Lödde Folkets Park i Löddeköpinge. Detaljplanen har föregåtts av en markanvisningstävling som vanns av Er-Ho Fastigheter AB tillsammans med Wingårdhs arkitekter.

Detaljplanen handläggs enligt utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför granskning pågår.

Löddeköpinge 14:11 med flera

Planutskottet beslutade den 17 oktober 2018 att meddela positivt planbesked för Löddeköpinge 14:11 m.fl.

Planområdet är beläget inom det befintliga köpcentrumområdet Galleria Center Syd i Löddeköpinge.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för utbyggnad av centrumfunktioner inom fastigheterna Löddeköpinge 14:11 och 14:49 (Center Syd).

Planförslaget handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande pågår.

Löddeköpinge 77:2 med flera

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 29 maj 2020 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planområdet är beläget i Löddeköpinge centrum och gränsar i norr mot Nyvångsskolan och befintliga flerbostadshus, i öster mot Folkets park, i söder mot Barsebäcksvägen och i väster mot flerbostadshus och småhus.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet pröva lämpligheten för bostäder, centrumfunktioner, underjordiskt parkeringsgarage samt nya gator inom planområdet. Detaljplanen ersätter ett antal gällande detaljplaner i området och är tänkt att omvandla den befintliga centrumanläggningen till fyra stadskvarter med allmänna gator. Därutöver föreslås ett mindre kvarter för bostäder och centrumfunktioner norr om Centrumvägen.

Planförslaget handläggs med utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande pågår.

Löddeköpinge 97:1 med flera

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 april 2017 att meddela positivt planbesked för Löddeköpinge 97:1 med flera.

Planområdet är beläget i östra delen av Löddeköpinge. Området gränsar i väster mot Mellanvången, och i övrigt mot jordbruksmark.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för bostäder, skola, förskola och idrottshall samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Syftet med planen är också att möjliggöra för dagvattenhantering och återvinningsstation inom allmänna ytor i området. Detaljplaneförslaget innebär att området bebyggs med cirka 300 bostäder.

Genomförande av planen innebär att nuvarande markanvändning som jordbruksmark ersätts med en ny bebyggelse. Området ansluts till Norrevångsvägen och förlängning av Mellanvångsvägen i planområdets nordvästra del. Inom området uppförs parkstråk som ger boende och besökare möjlighet till rekreation i närområdet. Populärnamn: Lödde Öster.

Planförslaget handläggs med utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför antagande.

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF
TrafikutredningPDF
BullerutredningPDF
DagvattenutredningPDF
KulturmiljöutredningPDF

Rödjan 7

Planutskottet beslutade den 17 maj 2021 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planområdet ligger i stadsdelen Gryet i Kävlinge. Planförslaget innebär att pröva lämpligheten för bostäder med inslag av centrumfunktioner, nya allmänna gator, en park och ett mindre torg. Totalt tillskapas byggrätter för upptill cirka 350 – 410 bostäder. Intentionen är att området omvandlas från en stängd och glest bebyggd fastighet med industrikaraktär till en ny stadsdel med småstadskaraktär och i en mänsklig skala.

Planförslaget handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför granskning pågår.

Sten 16 m.fl.

Planutskottet beslutade den 28 november 2019 att meddela positivt planbesked för detaljplan för fastigheten Sten 16 m.fl.

Planområdet omfattar kvarteret Sten i centrala Kävlinge. Syftet är att pröva möjligheten till ytterligare bostäder och verksamhetslokaler i hörnet Bruksgatan/Unionsgatan, samt att ge möjlighet att bygga på ytterligare en våning på befintliga byggnader.

Planförslaget handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Granskning 2021-12-14 - 2022-01-18

Vill du lämna synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skrifligen via kommunens E-tjänst Yttrande detaljplan - Kävlinge kommun (kavlinge.se)länk till annan webbplats eller via mail till planutskottet@kavlinge.se senast den 18 januari 2022. Här nedan hittar du handlingarna.

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
FöljebrevPDF
SamrådsredogörelsePDF
Sten 16 BullerPDF
Sten 16 Farligt godsPDF
Sten 16 MobilitetsutredningPDF
Sten 16 PM KörspåranalysPDF
Sten 16 Vatten och avloppPDF

Stora Harrie 5:22 med flera

Planutskottet beslutade den 5 september 2018 att meddela positivt planbesked för Stora Harrie 5:22 m.fl.

Planområdet är beläget öster om Rinnboområdet, söder om Örtoftavägen (väg 104) och norr om Harrievägen.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder och verksamheter inom området. Populärnamn: Östra Rinnebäck.

Planförslaget handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Ändring av detaljplan Kävlinge 34:21

Planutskottet beslutade den 25 oktober 2021 att godkänna aktuellt förslag till ändring av detaljplan för samråd.

Planområdet är beläget inom del av fastigheten Kävlinge 34:21 norr om Annexvägen i Kävlinge.

Syftet med aktuell ändring av detaljplan är att möjliggöra en större byggnad genom ökad byggrätt för skoländamål. Prövningen omfattar endast de planbestämmelser som justeras. Den ursprungliga detaljplanen reglerar exempelvis redan att det får byggas en skola på platsen.

Planförslaget handläggs med standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför granskning

Plankarta Kävlinge 34:21PDF

Planbeskrivning Kävlinge 34:21PDF

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?