Pågående detaljplanering

Här hittar du aktuella detaljplaner som är under arbete i Kävlinge kommun. Välkommen att kontakta oss vid frågor eller synpunkter, tel. 046-73 90 00 e-post planutskottet@kavlinge.se

Detaljplaner öppna för synpunkter

Under samråds- och granskningstiden finns möjlighet att tycka till om detaljplanen. Här listas om det just nu finns en detaljplan som är ute på samråd eller granskning:

Samråd 2 juli - 10 september 2021, detaljplan Hallen 1
Granskning 23 augusti - 14 september 2021, detaljplan Löddeköpinge 14:11 med flera.

Barsebäck 42:111

Planutskottet beslutade den 17 oktober 2018 att meddela positivt planbesked för fastigheten Barsebäck 42:111.

Planområdet är beläget i Barsebäcks by vid Barsebäcksvägen och Löddevägen.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse. Populärnamn: Barsebäcks boställe.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför granskning pågår.

GC-väg Hofterup - Dösjebro

Planutskottet beslutade den 3 mars 2020 att meddela positivt planbesked för GC-väg Hofterup - Dösjebro.

Planområdet omfattar en längre sträcka mellan Hofterup och Dösjebro. I nuläget är den exakta sträckningen av GC-vägen inte utredd vilket innebär att den kan komma att ändras.

Detaljplanens syfte är att skapa en sammanhängande, gen och trafiksäker koppling mellan de två orterna. En cykelväg bedöms ha stor potential att förändra sättet att transportera sig längs sträckan då det i dagsläget visat sig att många tar bilen till Dösjebro station trots det korta avståndet.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Karta över planerad gång- och cykelväg mellan Hofterup och Dösjebro

Hallen 1 med flera

Planutskottet beslutade den 3 mars 2020 att meddela positivt planbesked för Hallen 1 m.fl.

Planområdet är beläget runt det befintliga kommunhuset i Kävlinge i anslutning till Bygdegatan och Framtidsgatan.

Planutskottet beslutade den 14 juni 2021 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planförslaget innebär att pröva lämpligheten för bostäder, centrumfunktioner, underjordiska parkeringsgarage, en ny park samt ny gata och gångväg inom planområdet. Syftet med detaljplanen är även att ge förutsättningar för en tät och varierad bebyggelse som i skalan är anpassad för sin omgivning samtidigt som kulturhistoriska värden i befintliga byggnader säkerställs. Därutöver syftar planen till att mark och bebyggelse ska kunna hantera dagvatten och skyfall.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande.

Vill du lämna synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas via e-tjänstlänk till annan webbplats eller till Kävlinge kommun, Kommunstyrelsens planutskott, 244 80 senast den 10 september 2021.

Aktuellt skede: Samråd pågår mellan 2 juli – 10 september 2021.

Se mer i plankartanPDF och planbeskrivningenPDF.

Karlslund 1:16

Planutskottet beslutade den 15 april 2020 att meddela positivt planbesked för Karlslund 1:1.

Planområdet är beläget i södra delen av Ålstorp öster om Grand Prix vägen.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att bebygga området med bostäder och dess omfattning.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Aktuellt skede: Planen är vilande.

Kävlinge 34:77

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2011 att påbörja detaljplanen för Kävlinge 34:77.

Ett planprogram har under 2018 tagits fram fram för att studera och redovisa förutsättningarna för en etappvis utveckling av området Kävlinge norra till en stadsdel med blandad bebyggelse. Programarbetet innebar att översiktligt beskriva kvarters- och bebyggelsestruktur, grönstruktur, trafikfrågor, dagvattenhantering och andra frågor kopplade till teknisk försörjning. Programmet syftade också till att studera konsekvenser av förslaget avseende anspråkstagande av jordbruksmark, miljökonsekvenser samt fysiska och sociala konsekvenser för programområdet och omkringliggande områden. Populärnamn: Kävlinge norra, Minnesdal.

Arbetet med programmet är avslutat och nu har arbetet inför att upprätta den första detaljplanen påbörjats.

Planen bedrivs med ett standardförfarande med program.

Aktuell skede: Arbete inför samråd pågår.

Planprogram Kävlinge NorraPDF

Löddeköpinge 12:53 med flera

Planutskottet beslutade den 2 december 2020 att ge positivt planbesked till förslag till detaljplan.

Planområdet är beläget i centrala Löddeköpinge och gränsar i norr mot Nyvångsskolan och befintlig bebyggelse, i öst och syd mot villabebyggelse, och i väster mot Lödde centrum.

Förslaget avser bostäder och verksamhetslokal inom Lödde Folkets Park i Löddeköpinge. Detaljplanen har föregåtts av en markanvisningstävling som vanns av Er-Ho Fastigheter AB tillsammans med Wingårdhs arkitekter.

Detaljplanen handläggs enligt utökat planförfarande.

Vill du lämna synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas via e-tjänstlänk till annan webbplats eller till Kävlinge kommun, Kommunstyrelsens planutskott, 244 80 senast den 27 augusti juni 2021.

Aktuellt skede: Samråd pågår mellan 18 juni – 27 augusti 2021.

Se mer i plankartanPDF och planbeskrivningenPDF.

Löddeköpinge 14:11 med flera

Planutskottet beslutade den 17 oktober 2018 att meddela positivt planbesked för Löddeköpinge 14:11 m.fl.

Planområdet är beläget inom det befintliga köpcentrumområdet Galleria Center Syd i Löddeköpinge.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för utbyggnad av centrumfunktioner inom fastigheterna Löddeköpinge 14:11 och 14:49 (Center Syd).

Planförslaget handläggs med standard planförfarande.

Vill du lämna synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas via e-tjänstlänk till annan webbplats eller till Kävlinge kommun, Kommunstyrelsens planutskott, 244 80 senast den 27 augusti juni 2021.

Aktuellt skede: Granskning pågår mellan 23 augusti 14 september 2021.

Se mer i plankartanPDF och planbeskrivningenPDF. Yttranden under samrådet finns i samrådsredogörelsenPDF.

Löddeköpinge 77:2 med flera

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 29 maj 2020 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planområdet är beläget i Löddeköpinge centrum och gränsar i norr mot Nyvångsskolan och befintliga flerbostadshus, i öster mot Folkets park, i söder mot Barsebäcksvägen och i väster mot flerbostadshus och småhus.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet pröva lämpligheten för bostäder, centrumfunktioner, underjordiskt parkeringsgarage samt nya gator inom planområdet. Detaljplanen ersätter ett antal gällande detaljplaner i området och är tänkt att omvandla den befintliga centrumanläggningen till fyra stadskvarter med allmänna gator. Därutöver föreslås ett mindre kvarter för bostäder och centrumfunktioner norr om Centrumvägen.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Granskning plankarta - Löddeköpinge 77:2PDF

Granskning planbeskrivning - Löddeköpinge 77:2PDF

Granskning samrådsredogörelse - Löddeköpinge 77:2PDF

Löddeköpinge 97:1 med flera

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 april 2017 att meddela positivt planbesked för Löddeköpinge 97:1 med flera.

Planområdet är beläget cirka 1,8 kilometer öster om Löddeköpinge centrum. Området gränsar i väster mot småhusbebyggelse, i söder mot Högs byväg och i övrigt mot jordbruksmark.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för bostäder, skola, förskola och idrottshall samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Syftet med planen är också att möjliggöra för dagvattenhantering, återvinningsstationer och pumpstation inom allmänna ytor i området. Detaljplaneförslaget innebär att området bebyggs med cirka 250 friliggande eller sammankopplade småhus i en till tre våningar och 200 lägenheter i flerbostadshus i två till fem våningar.

Genomförande av planen innebär att nuvarande markanvändning som jordbruksmark ersätts med en ny bebyggelse. Området ansluts till befintlig vägstruktur via en ny gatukoppling till Högs byväg i söder och förlängning av Mellanvångsvägen i planområdets nordvästra del. Inom området uppförs parkstråk som ger boende och besökare möjlighet till rekreation i närområdet. Populärnamn: Lödde Öster.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Alla som lämnat synpunkter under granskningen kommer att få information skickad till sig när planförslaget går in i nästa skede.

Plankarta granskning - Löddeköpinge 97:1PDF

Löddeköpinge 97:1 Illustrationskarta GranskningPDF

Planbeskrivning granskning - Löddeköpinge 97:1PDF

Dagvatten - Löddeköpinge 97:1PDF

Markundersökning - Löddeköpinge 97:1PDF

Kulturmiljö Löddeköpinge 97:1PDF

Bullerutredning - Löddeköpinge 97:1PDF

Komplettering av trafikutredning för Lödde Öster reviderad rapport 2004-02PDF

Löddeköpinge 97:1 SamrådsredogörelsePDF

Rödjan 7

Planutskottet beslutade den 17 maj 2021 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planområdet ligger i stadsdelen Gryet i Kävlinge. Planförslaget innebär att pröva lämpligheten för bostäder med inslag av centrumfunktioner, nya allmänna gator, en park och ett mindre torg. Totalt tillskapas byggrätter för upptill cirka 350 – 410 bostäder. Intentionen är att området omvandlas från en stängd och glest bebyggd fastighet med industrikaraktär till en ny stadsdel med småstadskaraktär och i en mänsklig skala.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Vill du lämna synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas via e-tjänstlänk till annan webbplats eller till Kävlinge kommun, Kommunstyrelsens planutskott, 244 80 senast den 22 juni 2021.

Aktuellt skede: Arbete inför granskning pågår

Se mer i plankartanPDF och planbeskrivningenPDF.

Sockerbruket 1 med flera

Planutskottet beslutade den 15 april 2020 att meddela positivt planbesked för Sockerbruket 1 m.fl.

Planområdet är beläget i Kävlinge och utgör det större ytorna intill det gamla sockerbrukets lokaler.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder, förskola/skola, äldreboende, vårdcentral, handel och service. Planarbetet kommer att inledas med ett planprogram och att efterföljande detaljplaner tas fram i ett antal etapper. Populärnamn: Åstaden.

Aktuellt skede: Arbete med planprogram pågår.

Sten 12 och 16

Planutskottet beslutade den 28 november 2019 att meddela positivt planbesked för detaljplan för fastigheterna Sten 12 och 16.

Planområdet omfattar befintliga byggnader inom kvarteret. Syftet är att pröva möjligheten att öka byggrätten och utöka byggnaderna på höjden.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Vill du lämna synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas via e-tjänstlänk till annan webbplats eller till Kävlinge kommun, Kommunstyrelsens planutskott, 244 80 senast den 27 augusti juni 2021.

Aktuellt skede: Samråd pågår mellan 18 juni – 27 augusti 2021.

Se mer i plankartanPDF och planbeskrivningenPDF.

Stora Harrie 5:22 med flera

Planutskottet beslutade den 5 september 2018 att meddela positivt planbesked för Stora Harrie 5:22 m.fl.

Planområdet är beläget öster om Rinnboområdet, söder om Örtoftavägen (väg 104) och norr om Harrievägen.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder och verksamheter inom området. Populärnamn: Östra Rinnebäck.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Aktuellt skede: Arbete inför samråd pågår.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?