Furulund Centrum - en ny entré med bostäder, handel och plats för umgänge

Visionsbild från gatuvy på kvarteret Linden 5

Visionsbild av Tengbom.

Intill tågstationen i Furulund kommer spännande nya kvarter att byggas: Krösenet och Linden. Intill stationen ska ett nytt pulserande torg växa fram, en plats för människor att röra sig på och stanna till vid – en mötesplats där du kan njuta av soliga dagar och kanske en glass från den intilliggande livsmedelsbutiken.

Planförslaget innebär en förtätning av Furulund i ett strategiskt läge intill pågatågstationen. När du kommer från Kävlinge i norr eller stiger av tåget vid Furulund station, kommer du genast att märka förändringen, Furulund har fått en ny välkomnande entré.

Bostäder och kommersiella lokaler på bästa läge (Linden)

Planförslaget för Linden innebär att befintlig byggnad, som tidigare används för livsmedelsförsäljning, rivs. Istället uppförs ett nytt bebyggelsekvarter för bostäder med en livsmedelsbutik i fastigheten. Kvarteret bebyggs med en sluten kvartersstruktur.

Bottenvåningen föreslås gestaltas med butiksentré/entréer med stora glaspartier. Kontakten mellan lokalen/lokalerna och torget är viktig för att aktivera platsen och öka tryggheten.

Området och fastighetens arkitektur samt materialval blir fräsch och inbjudande. En ljus tegelfasad ansluter och harmoniserar mot Kungsgatans befintliga färgskala. Mönstermurning i markplan på alla sidor av kvarteret föreslås för att bidra till ett omhändertaget uttryck samt att sockelvåningen tillåts särskilja sig från övriga fasaden. Butiksentrén i bottenplan kommer att öppnas upp med generösa glaspartier som ökar platsens liv och trygghet.

Fasadgrönska används med fördel på både in och utsida av kvarteret för att ge byggnaden en grön och trivsam karaktär. Vidare så föreslås charmiga takkupor och frontespiser för att bryta upp takets längd och ge kvalitéer till byggnadens övre bostäder.

Nya, moderna bostäder utmed Kungsgatan (Krösenet)

På andra sidan Kungsgatan möts du av kvarteret Krösenet. Området planeras att bebyggs med flerbostadshus i tre våningar samt möjlighet till en indragen fjärde våning. Förslaget möjliggör för cirka 40 bostäder, främst en- och tvårumslägenheter. Gemensam utemiljö och parkering för de boende planeras inom kvarteret.

Bebyggelsen föreslås placeras i linje med Kungsgatan för att bidra till ett mer slutet gaturum av småstadskaraktär och även knyta an till den ursprungliga placeringen av gathus i linje med gatan. Fasadmaterial på byggnader mot Kungsgatan regleras genom att utformning ska vara i tegel eller puts för att harmoniera med övrig bebyggelse längs gatan.

Tidslinje Furulund Centrum

  • För Lindén pågår arbetet med ny detaljplan.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?