Enskilt vatten och avlopp

Miljöenheten tar emot vattenprov från brunnsägare och ägarföreningar samt godkänner enskilda avlopp.

Om du har egen brunn är det viktigt att du skyddar ditt dricksvatten från föroreningar såsom virus, bakterier och kemikalier. Det är ett av skälen till varför det är viktigt att du sköter om ditt avlopp på ett bra sätt. Ett annat skäl är att näringsämnen som läcker ut från en dålig anläggning bidrar till att åar, sjöar och hav som finns i närheten blir övergödda. Övergödning är ett miljöproblem som leder till algblomning, syrebrist och att fiskarna dör.

En droppe vatten som studsat upp från vattenytan

Bild av Rony Michaud från Pixabay

Enskilt avlopp

Du som fastighetsägare är ansvarig

Om du har ett enskilt avlopp är det alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppsanläggningen. Det är också du själv som ansvarar för driften och skötseln av anläggningen och för att avloppet inte ska orsaka problem för hälsan eller miljön.

Behöver du åtgärda ett dåligt avlopp?

Om du har en avloppsanläggning som inte lever upp till dagens krav så ska du åtgärda det. Är du osäker på om din anläggning lever upp till kraven? Testa om din avloppsanläggning är röd, gul eller grön.

Har du ytterligare frågor – vänd dig till Kontakt Kävlinge, telefon 046-73 90 00.

Tillstånd för enskilt avlopp

För att anlägga ett enskilt avlopp måste du ha ett särskilt tillstånd från oss. Om du inrättar ett avlopp utan tillstånd är det förenat med miljösanktionsavgift, du får alltså betala böter om du anlägger ett avlopp utan tillstånd.

Som första steg skickar du in en ansökan/anmälan via e-tjänsten som finns under sidan E-tjänster och blanketter.

Om ansökan saknar nödvändiga handlingar kontaktar en miljöinspektör dig för att begära in kompletteringar. Handläggningstiden är upp till sex veckor från det att ärendet är komplett och innehåller alla nödvändiga handlingar.

Om reningstekniken och platsen du valt är lämplig kommer du att ges ett tillstånd för enskilt avlopp på fastigheten. När arbetet är klart fyller du som fastighetsägare i en kvalitetsförsäkran och skickar in den tillsammans med fotodokumentation över anläggningsarbetet till miljöenheten. Därefter avslutas ditt ärende.

Vid inrättande av torrtoalett (separett, mulltoa, eltoalett, utedass och så vidare) ska en anmälan göras till oss via e-tjänsten.

Handläggningsavgift

Vid ansökan/anmälan tar kommunen ut en avgift för handläggning i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa för Kävlinge kommun.

Små avlopp

Vill du bygga nytt eller ändra din avloppsanläggning ska du kontakta miljöenheten. I de flesta fall behöver du tillstånd eller lämna in en anmälan. Avloppsvatten måste renas och tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Avloppsvattnet innehåller näringsämnen och organiskt material som kan orsaka övergödning i våra vattendrag och sjöar med algblomning och syrebrist som följd.

Näringsämnet nitrat är dessutom skadligt om det når dricksvattenbrunnen, särskilt för små barn. Bakterier och virus från avloppsvatten kan spridas till dricks- och badvatten och göra oss sjuka.

I Miljöbalken finns bestämmelser om utsläpp av avloppsvatten, och Havs- och vattenmyndigheten har kompletterat med allmänna råd. Kraven på rening är högre i känsliga miljöer, till exempel nära sjöar och inom vattenskyddsområde. En avloppsanläggning ska alltid anläggas av en sakkunnig person.

Att tänka på och ta reda på

Vilken typ av avloppsreningsanläggning vill du ha? Det finns flera olika alternativ; från mer kretsloppsanpassade till mer konventionella anläggningar. Var ska den placeras? Ditt val beror mycket på hur förutsättningarna på fastigheten ser ut.

Ta reda på:

  • Hur rör sig grundvattnet? Infiltrering i marken ska normalt placeras nedströms vattentäkter (tumregel: avloppsanordningen placeras lägre i terrängen än vattenbrunnen).
  • Var finns dricksvattenbrunnar, grannarnas och din egen?
  • Hur långt är det till ytvatten? (bäck, sjö, dike)
  • Hur djupt är det till grundvattnet?
  • Hur ser markförhållandena ut för infiltration?
  • Klarar anläggningen sig med självfall eller behövs pumpning?
  • Hur djupt hamnar avloppsledningarna och infiltrationsledningarna? Avstånd till grundvattnet och uppgift om markförhållandena fås vanligast genom att gräva en provgrop vid platsen för infiltrering. Gropen eller groparna görs minst 2 meter djupa. Markens förmåga att infiltrera vatten fastställs lättast genom att lämna jordprov för siktanalys eller genom ett perkolationstest (LTAR-test).
  • Ligger berg ytligt och hur långt är det i så fall dit?
  • Vilka funktionstester finns för det fabrikat jag är intresserad av, vilka reduktionskrav klarar avloppsanläggningen.

Reningskrav

För normal skyddsnivå ska anläggningen kunna reducera organiska ämnen (BOD7) med 90% och fosfor (tot-P) med 70%. För hög nivå, t.ex. vid ska anläggningen reducera organiska ämnen (BOD7) med 90%, fosfor (tot-P) med 90% och kväve (tot-N) med 50%. Oavsett vilken nivå fastigheten är belägen i gäller det att ha en anläggning som tar bort smittförande bakterier.

Skyddsavstånd för infiltration

- Minst 10-30 m från ytvatten/dike.

- Avstånd till dricksvattentäkt bör motsvara grundvattnets transportsträcka under minst 2-3 månader vid maximalt vattenuttag, normalt aldrig mindre än 50 m.

Avståndet mellan infiltrationsyta och grundvatten får inte understiga en meter vid något tillfälle under året (i praktiken innebär det att man kan behövas ytterligare säkerhetsavstånd för att inte riskera att avståndet blir för litet vid perioder med mycket nederbörd).

Ritning/skiss och situationsplan

De olika anläggningskomponenternas placering ska redovisas på bilagor som du skickar med ansökan. Avstånd till vattentäkter mm ska anges. Du ska även ange infiltrationens yta, längd på spridarrör samt andra mått som är av betydelse. Normalt krävs en yta på 30 m2 för ett hushåll.

Om du har sökt bygglov

Bygglov är inte detsamma som att få tillstånd för inrättande av avloppsanläggning.

Normalt sett ska du redan i ansökan om bygglov/ förhandsbesked visa att det går att ordna vatten och avlopp. Men det är alltid miljöenheten som lämnar tillstånd till enskild avloppsanläggning.

Miljösanktionsavgift

Inrättande av en avloppsanordning utan tillstånd eller ändring av en befintlig avloppsanordning utan föregående anmälan miljöenheten är inte tillåtet och leder till en miljösanktionsavgift på 3 000 - 5 000 kr. Du ska alltså varken själv eller genom entreprenören påbörja anläggandet av avloppsanordningen innan du har fått ett beslut från oss, se handläggningsrutin.

Entreprenör

För att hitta uppgifter om entreprenörer hänvisas du till internet. Du kan även hitta uppgifter på www.avloppsguiden.se Länk till annan webbplats., där framgår det om entreprenören är diplomerad för att anlägga enskilt avlopp.

Vi rekommenderar att du tar in offerter och referenser från flera olika entreprenörer. Tänk på att din avloppsanläggning ska fungera i många år. Det viktigaste är att entreprenören är kunnig och noggrann.

Kommunal anslutning

På de fastigheter som har möjlighet att koppla kommunalt avlopp så kan det vara en bra lösning som ofta är att föredra framför ett enskilt avlopp.

Krav på anläggningens funktion

Utsläpp av avloppsvatten från en fastighet regleras bland annat av miljöbalken och det ställs höga krav på till exempel rening av bakterier och näringsämnena kväve och fosfor.

Enligt miljöbalken måste avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att det inte skapar problem för människors hälsa eller för miljön. Det betyder alltså att det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som bara har gått igenom slamavskiljning i till exempel en trekammarbrunn.

Miljöenheten måste alltid bedöma vilka krav som är rimliga i varje enskilt fall. Detta innebär att kraven kan bli olika på olika fastigheter eftersom förutsättningarna är olika. Gamla anläggningar med gamla tillstånd uppfyller oftast inte dagens reningskrav. Då behöver de åtgärdas.

Enskilt vatten

Den största delen av befolkningen (92%) i Kävlinge kommun får sitt dricksvatten via den kommunala dricksvattenförsörjningen. Resterande delen av befolkningen har enskilda grundvattentäkter. Livsmedelsverket har tagit fram information och råd om vad som kan vara bra att tänka på för dig med egen brunn.

Vattenkvalitet

Det går inte att säga något generellt om vattenkvaliteten i olika områden. Det är därför en god idé att kontrollera vattnet regelbundet, även om man inte misstänker att det finns några problem. Socialstyrelsen rekommenderar att man bör ta prover på dricksvattnet minst vart tredje år.

En ägarförening eller samfällighet som är anslutna till en gemensam vattentäkt har ansvaret att sköta den egna brunnen och har därmed ansvaret för att kontrollera vattenkvaliteten. Minst en gång per år bör man ta prov på vattnet. Är vattenkvaliteten inte tillräckligt bra ansvarar brunnsägaren för att åtgärda problemet.

Ett av de vanligaste problemen är förhöjda halter av bakterier i brunnen. Höga bakteriehalter i brunnsvatten orsakas av en föroreningskälla i närheten. Det kan finnas flera typer av föroreningskällor till exempel läckage från gödselstack, ytligt markvatten som tränger in i brunnen.

Analys av vattenprover

Från 1 mars 2011 administrerar och fakturerar inte miljöenheten i Kävlinge kommun dricksvattenprov från enskilda brunnar. Har du egen brunn och vill kontrollera ditt vatten får du själv kontakta valfritt laboratorium och du måste vända dig direkt till dessa för att beställa provtagning.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?